Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Η ΥΠΕΞ υπέγραψε την αίτηση ένταξης στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σου­η­δί­ας Αν Λίντε υπέ­γρα­ψε το πρωί την αίτη­ση έντα­ξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, επι­κυ­ρώ­νο­ντας και επί­ση­μα την πρό­θε­σή ενσω­μά­τω­σής της στη λυκο­συμ­μα­χία. Την ίδια ώρα εκφρά­ζε­ται αισιο­δο­ξία ότι θα ξεπε­ρα­στει η αντί­δρα­ση της Τουρ­κί­ας στην οποία ανα­γνω­ρί­ζουν βάσι­μες ανησυχίες. 

«Πρό­κει­ται για κάτι πολύ μεγά­λο, πολύ σοβα­ρό και νιώ­θου­με ότι φτά­σα­με σε μια από­φα­ση που είναι η καλύ­τε­ρη για τη Σου­η­δία» ανέ­φε­ρε η κ. Λίντε.

«Δεν ξέρου­με πόσο θα διαρ­κέ­σει (σ.σ. η δια­δι­κα­σία έντα­ξης), αλλά υπο­λο­γί­ζου­με ότι μπο­ρεί να πάρει έως και έναν χρό­νο. Εντός της εβδο­μά­δας, η αίτη­σή μας θα κατα­τε­θεί, μαζί με εκεί­νη της Φιν­λαν­δί­ας και θα ακο­λου­θή­σει το εντα­ξια­κό πλαί­σιο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ», ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή της.

Χθες, Δευ­τέ­ρα, η Σου­η­δία, ακο­λου­θώ­ντας με μία ημέ­ρα καθυ­στέ­ρη­ση τη Φιν­λαν­δία, ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­σή της να εντα­χθεί στη Συμ­μα­χία. Ωστό­σο, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ταγίπ Ερντο­γάν, κατέ­στη­σε σαφές ότι επι­μέ­νει να ασκή­σει βέτο στην έντα­ξη των δύο χωρών, κατα­λο­γί­ζο­ντας κυρί­ως στη Στοκ­χόλ­μη και δευ­τε­ρευό­ντως στο Ελσίν­κι αντι­τουρ­κι­κή πολι­τι­κή και στή­ρι­ξη των Κούρ­δων «τρο­μο­κρα­τών».

Λίγες ώρες νωρί­τε­ρα, Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία είχαν ανα­κοι­νώ­σει ότι επρό­κει­το να στεί­λουν στην Τουρ­κία διπλω­μα­τι­κές αντι­προ­σω­πεί­ες προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί κοι­νός τόπος. Αλλά ο Ταγίπ Ερντο­γάν τούς έβα­λε φρέ­νο. «Θα έρθουν, λέει, τη Δευ­τέ­ρα. Ερχο­νται να μας πεί­σουν; Ας μην μπουν στον κόπο. Δεν θα πού­με ναι στην έντα­ξη χωρών που επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στην Τουρ­κία. Για­τί τότε το ΝΑΤΟ θα πάψει να είναι οργά­νω­ση ασφα­λεί­ας και θα μετα­τρα­πεί σε χώρο συγκέ­ντρω­σης εκπρο­σώ­πων τρομοκρατών».

Τουρ­κι­κά μέσα ανέ­φε­ραν ότι Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία αρνή­θη­καν να προ­χω­ρή­σουν στον επα­να­πα­τρι­σμό 33 Τούρ­κων υπη­κό­ων που κατη­γο­ρού­νται από την Αγκυ­ρα για δεσμούς με την «τρο­μο­κρα­τία», δηλα­δή με το ΡΚΚ και το δίκτυο του ιμά­μη Φετου­λάχ Γκιουλέν.

Από την πλευ­ρά του o Στόλ­τεν­μπεργκ βολι­δο­σκο­πεί την Τουρ­κία ανα­γνω­ρί­ζει ότι οι ανη­συ­χί­ες της είναι υπαρ­κτές και πρέ­πει να ληφθούν υπόψη.

Στη Μόσχα, ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν δήλω­σε ότι η χώρα του δεν βλέ­πει άμε­ση απει­λή από την έντα­ξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά εάν επε­κτα­θεί η στρα­τιω­τι­κή υπο­δο­μή της Συμ­μα­χί­ας σε Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία, η Μόσχα θα απα­ντή­σει. Σημειώ­νε­ται ότι η σου­η­δι­κή κυβέρ­νη­ση έχει ξεκα­θα­ρί­σει ότι δεν επι­θυ­μεί την εγκα­τά­στα­ση ξένων βάσε­ων ή πυρη­νι­κών όπλων στα εδά­φη της.

Μπορέλ: Ελπίζω ότι το ΝΑΤΟ θα ξεπεράσει τις αντιρρήσεις της Τουρκίας

Η Φιν­λαν­δία και η Σου­η­δία θα λάβουν ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξη από τα κρά­τη-μέλη, ανέ­φε­ρε ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος της ΕΕ Ζοζέπ Μπο­ρέλ προ­σερ­χό­με­νος στο Συμ­βού­λιο των Υπουρ­γών ‘Αμυ­νας στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι η από­φα­ση των δύο χωρών να κάνουν αίτη­ση για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ αυξά­νει την ενό­τη­τα και την ισχύ και είναι το αντί­θε­το από αυτό που θα ήθε­λε ο Πούτιν.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με την αντί­δρα­ση της Τουρ­κί­ας στην από­φα­ση της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας, ο Ζοζέπ Μπο­ρέλ εξέ­φρα­σε την ελπί­δα ότι «το ΝΑΤΟ θα ξεπε­ρά­σει τις αντιρ­ρή­σεις της (Τουρ­κί­ας)».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο