Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Νεκρός σε τροχαίο ο σκιτσογράφος Λαρς Βιλκς που είχε απεικονίσει τον Μωάμεθ με σώμα σκύλου

Ο Σου­η­δός σκι­τσο­γρά­φος Λαρς Βιλκς, στό­χος επί­θε­σης στην Κοπεγ­χά­γη το 2015, μόνι­μα φυλασ­σό­με­νος από την αστυ­νο­μία αφό­του ζωγρά­φι­σε τον προ­φή­τη Μωά­μεθ με σώμα σκύ­λου το 2007, σκο­τώ­θη­κε σε τρο­χαίο την Κυρια­κή στη Σου­η­δία, όπως και οι δύο αστυ­νο­μι­κοί που ήταν επι­φορ­τι­σμέ­νοι με την προ­στα­σία του.

Το δυστύ­χη­μα έγι­νε χθες το από­γευ­μα στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο E4, κοντά στην κοι­νό­τη­τα Μάρ­κα­ριντ, όταν το αυτο­κί­νη­το στο οποίο επέ­βαι­ναν ο σκι­τσο­γρά­φος και οι αστυ­νο­μι­κοί συγκρού­στη­κε μετω­πι­κά με φορ­τη­γό που κινεί­το στο αντί­θε­το ρεύ­μα. Και τα δύο οχή­μα­τα πήραν φωτιά «μετά τη σύγκρουση».

Η σου­η­δι­κή αστυ­νο­μία επι­βε­βαί­ω­σε τον θάνα­το του Βιλκς. «Διε­νερ­γεί­ται έρευ­να, όπως σε οποιο­δή­πο­τε τρο­χαίο. Καθώς ενε­πλά­κη­σαν δύο αστυ­νο­μι­κοί, διε­νερ­γεί­ται επί­σης έρευ­να από ειδι­κή διεύ­θυν­ση της εισαγ­γε­λί­ας», διευ­κρί­νι­σε εκπρό­σω­πος της αστυνομίας.

Ερω­τη­θείς εάν υπάρ­χουν στοι­χεία που να υπο­δει­κνύ­ουν κάποιο άλλο σενά­ριο, πέραν αυτού του δυστυ­χή­μα­τος, ο εκπρό­σω­πος έδω­σε αρνη­τι­κή απά­ντη­ση. «Η έρευ­να θα είχε πάρει δια­φο­ρε­τι­κή κατεύ­θυν­ση σε αυτή την περί­πτω­ση», δια­βε­βαί­ω­σε.

Μετά τον σάλο εξαι­τί­ας των σκί­τσων του, ο Λαρς Βιλκς ζού­σε με σχε­δόν μόνι­μη αστυ­νο­μι­κή φύλα­ξη, εξαι­τί­ας απει­λών από ισλαμιστές.

Στις 14 Φλε­βά­ρη 2015, νεα­ρός Δανός παλαι­στι­νια­κής κατα­γω­γής άνοι­ξε πυρ εν μέσω εκδή­λω­σης, που οργα­νώ­θη­κε μετά την πολυαί­μα­κτη επί­θε­ση ενα­ντί­ον της εβδο­μα­διαί­ας σατι­ρι­κής εφη­με­ρί­δας «Charlie Hebdo» στο Παρί­σι. Ο Λαρς Βιλκς, κεντρι­κός ομι­λη­τής στην εκδή­λω­ση που συν­διορ­γά­νω­νε η πρε­σβεία της Γαλ­λί­ας, βγή­κε σώος και ασφα­λής αφού τον απο­μά­κρυ­ναν οι σωμα­το­φύ­λα­κές του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο