Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Νόμιμοι καταδότες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

– FRA: Στρα­τιω­τι­κή Υπη­ρε­σία παρα­κο­λού­θη­σης ‘επι­κοι­νω­νιών’.

Πριν 2 χρό­νια ψηφί­στη­κε από την εδώ Βου­λή το εθνι­κό σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας και υπέρ της στα­θε­ρο­ποί­η­σης της Δημο­κρα­τί­ας. Βέβαια αυτό δεν γλύ­τω­σε την Σου­η­δία από το χτύ­πη­μα τζι­χα­ντι­στών στο κέντρο της Στοκ­χόλ­μης αφού μονί­μως ψάχνουν σε λάθος κατεύ­θυν­ση. Δηλα­δή προς τα αριστερά.

Μετα­ξύ των άλλων προ­βλέ­πει το Σχέ­διο ότι πέραν του εθνι­κού συντο­νι­στή, ο κάθε Δήμος θα έχει πρό­γραμ­μα κατα­πο­λέ­μη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας σε τοπι­κό επίπεδο.

Το δέχτη­καν όλοι στην Κεντρι­κή Ένω­ση Δήμων και Νομαρ­χιών χωρίς να ανα­ρω­τη­θούν τι σημαί­νει για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα. Τι θα κάνει αυτός ο τοπι­κός συντονιστής;

Θα συγκε­ντρώ­νει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που οι περισ­σό­τε­ρες θα’πρε­πε να’ναι προ­σω­πι­κά απόρ­ρη­τα από τον δάσκα­λο, τον καθη­γη­τή και τον κοι­νω­νι­κό λει­τουρ­γό για το τι λέει και συζη­τά­ει η νεο­λαία και ο κόσμος για την ‘βίαια’ τρο­μο­κρα­τία ακό­μη και στα τηλέφωνα.

Χαφιέ­δες θεσμο­θε­τη­μέ­νους επομένως!

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μέσω της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας θα φτά­νουν στην FRA στο υπουρ­γείο Άμυ­νας, στην ΕΥΠ και στο αντί­στοι­χο τμή­μα της Ασφά­λειας για την τρομοκρατία

Ποιοί είναι οι τρο­μο­κρά­τες που ετοι­μά­ζουν βιαιό­τη­τες και χρή­ζουν παρακολούθησης;

Είναι περισ­σό­τε­ροι από ότι νομί­ζου­με, White power, συμπα­θού­ντες τζι­χα­ντι­στών, αρι­στε­ρές επα­να­στα­τι­κές οργα­νώ­σεις φυσι­κά όπως και διά­φο­ροι ακτι­βι­στές. Μέχρι και η Green Peace γρά­φει το επί­ση­μο κυβερ­νη­τι­κό ραπόρ­το μπο­ρεί να γίνει φορέ­ας βίαιας τρο­μο­κρα­τι­κής ενέργειας .

Τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια, άσχε­τα αν δια­φω­νεί κανείς με την ενέρ­γεια, υπο­λο­γί­ζε­ται πχ και το να ρίξεις σπρέι στην γού­να κάποιας μεγα­λο­κυ­ρί­ας ή αν οργα­νώ­σεις ‘βίαιες’ ενέρ­γειες δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στο κυνή­γι φάλαινας.

Άρα βλέ­πουν παντού τρο­μο­κρά­τες και απει­λές για την δημο­κρα­τία της εξου­σί­ας τους και τρο­μο­κρα­τούν και τα μυα­λά των ανθρώπων.

Προ­στα­σία της ‘δημοκρατίας’με αντι­δη­μο­κρα­τι­κά μέτρα επομένως.

Έτσι μ’ αυτά τα μυα­λά και μέσα στο πνεύ­μα της ευρω­παϊ­κής ανι­στό­ρη­της εξί­σω­σης φασι­στών και κομ­μου­νι­στών σαν εχθρών της δημο­κρα­τί­ας αλλά και της Σου­η­δι­κής νοο­τρο­πί­ας ότι «το κρά­τος θέλει πάντα το καλό μας» φτά­σα­με στην πρα­κτι­κή εφαρμογή.

Ο τοπι­κός συντο­νι­στής του Δήμου Borås, στην νοτιο­δυ­τι­κή Σου­η­δία απο­φά­σι­σε να προ­τεί­νει την απα­γό­ρευ­ση άδειας παρα­χώ­ρη­σης δημο­τι­κής αίθου­σας συνε­δρί­α­σης σε μια Σου­η­δι­κή κομ­μου­νι­στι­κή οργά­νω­ση. Ο λόγος είναι ότι έχει στο κατα­στα­τι­κό της την “βίαιη” αντί­στα­ση αν απει­λη­θεί η επανάσταση!

Η δημο­τι­κή επι­τρο­πή παρα­χώ­ρη­σης αιθου­σών το δέχτη­κε και το ενέ­κρι­νε και θα τρέ­χουν τώρα στα διοι­κη­τι­κά δικα­στή­ρια προ­σφυ­γών. Έτσι και στο “πρό­τυ­πο” και στο «μοντέ­λο» κατά άλλους, άρχι­σε να μαδά­ει και η έννοια της Δημο­κρα­τί­ας στο όνο­μα της προ­στα­σί­ας από τους τρομοκράτες.

Α, ναι. Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής είναι μια κυρία γραμ­μα­τέ­ας της τοπι­κής οργά­νω­σης του Ευρω­α­ρι­στε­ρού κόμ­μα­τος της Σουηδίας!

Θαυ­μά­στε την συνερ­γα­σία του οπορ­του­νι­σμού με το σύστη­μα στο μεγα­λείο του!

Αυτά εφαρ­μό­ζο­νται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η Σου­η­δία είναι όπως πάντα στην πρω­το­πο­ρία. Μοι­ραία θα χτυ­πή­σουν και την δική μας πόρτα.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο