Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία, πρώτη στην οικονομική ανισότητα μεταξύ φτωχών και πλουσίων στην ΕΕ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Το γνω­στό ελβε­τι­κό χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό Ινστι­τού­το Credit Suisse με έκθε­ση του στις 30 Νοεμ­βρί­ου, τοπο­θε­τεί την Σου­η­δία στις χώρες με την μεγα­λύ­τε­ρη οικο­νο­μι­κή ψαλί­δα μετα­ξύ φτω­χών και πλου­σί­ων σε όλο τον κόσμο και πρώ­τη στην ΕΕ.

Παρό­λη την προ­πα­γάν­δα επί δεκα­ε­τί­ες για την οικο­νο­μι­κή ισό­τη­τα μιας χώρας, που προ­βά­λε­ται κατά και­ρούς σαν πρό­τυ­πο στον καπι­τα­λι­σμό, τα στοι­χεία διαψεύδουν.

Η ψαλί­δα ανοί­γει όλο και πιό γρή­γο­ρα και σύμ­φω­να με την έκθε­ση οι τρείς πλου­σιό­τε­ροι Σου­η­δοί Stefan Persson, στην φωτο, Hans Rausing och Melker Schörling κατέ­χουν το 60% του εισο­δή­μα­τος ενός πλη­θυ­σμού 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων που είναι η Σουηδία.

Το 1/10 των πλου­σί­ων της Σου­η­δί­ας κατέ­χει το 74,9% όλων των εισο­δη­μά­των των κατοί­κων της χώρας ενώ το 2000 ήταν στο 58%.

Μόνο η Ταυ­λάν­δη, Ρωσία, Τουρ­κία, Ινδία, ΗΠΑ και Ινδο­νη­σία ξεπερ­νούν την Σου­η­δία στην ανι­σό­τη­τα μετα­ξύ ασθε­νών και ισχυρών.

Αν υπο­λο­γί­σει κανείς όλα τα εισο­δή­μα­τα των κατοί­κων μαζί με τα χρέη, σύμ­φω­να με την έκθε­ση, οι πλού­σιοι κατέ­χουν το 36% ενώ το 2000 το 18%, χαρα­κτη­ρι­στι­κό και της υπερ­χρέ­ω­σης των Σουηδών.

Το 2035 αν συνε­χι­στεί αυτός ο ρυθ­μός θα κατέ­χουν οι πλού­σιοι, το 70% όλων των εισο­δη­μά­των της χώρας.

Οι μύθοι για την Σου­η­δία κατα­ρί­πτο­νται και φυσι­κά αυτό έχει εδώ και πολ­λά χρό­νια επί­πτω­ση στην ζωή των κατοί­κων της και στην χει­ρο­τέ­ρευ­ση του βιο­τι­κού και κοι­νω­νι­κού επι­πέ­δου. φαί­νε­ται άλλω­στε και από τα στοι­χεία υπερ­δα­νει­σμού συνή­θως για την από­κτη­ση πανά­κρι­βης κατοι­κί­ας. Για ευνό­η­τους πολι­τι­κούς λόγους μια μερί­δα πολι­τι­κών απο­λο­γη­τών του καπι­τα­λι­σμού θέλουν να προ­βά­λουν την Σου­η­δία των δεκα­ε­τιών που η παρου­σία των Σοσια­λι­στι­κών χωρών ανά­γκα­ζε το κεφά­λαιο σε υπο­χω­ρή­σεις και παρο­χές. Αυτά έχουν τελειώ­σει από την δεκα­ε­τία του 90 και εδώ και 30 χρό­νια η Σου­η­δία εκτός από την χώρα με τις μεγα­λύ­τε­ρες ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στον κόσμο στην Υγεία και στην Παι­δεία είναι τώρα πια και πρώ­τη στην Ευρώ­πη στην οικο­νο­μι­κή ανι­σό­τη­τα και χωρίς να έχει μνη­μό­νια και με δικό της νόμισμα.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο