Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Τα μαθήματα τοκετού στο αυτοκίνητο συνεχίζονται…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Τον Οκτώ­βριο του 2016 απο­φά­σι­σε η Νομαρ­χια­κή αυτο­διοί­κη­ση της Βορειο­δυ­τι­κής Επαρ­χί­ας με ψήφους 39 ένα­ντι 36 να κλεί­σει την Μαιευ­τι­κή κλι­νι­κή της πόλης Σελέ­φτεο, γενέ­τει­ρας του σημε­ρι­νού Πρω­θυ­πουρ­γού της Σου­η­δί­ας, που εξυ­πη­ρε­τού­σε 2–3 ακό­μη μικρές πόλεις σε κοντι­νή από­στα­ση με συνο­λι­κό πλη­θυ­σμό 35.000 κατοί­κους. Οι λόγοι ήταν καθα­ρά οικονομικοί.

Γεν­νιού­νται λιγό­τε­ρα παι­διά και άρα τα έσο­δα είναι λιγό­τε­ρα και βάσει της λογι­κής κόστους-οφέ­λους “έμπαι­νε μέσα” οικο­νο­μι­κά και άρα πρέ­πει να κλεί­σει. Αυτό και έγι­νε. Η Νομαρ­χια­κή από­φα­ση ήταν μια πολι­τι­κή από­φα­ση. Πάρ­θη­κε από το Νομαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο μετά από εισή­γη­ση της αρμό­διας επιτροπής.

skefefteå

Η κλι­νι­κή έκλει­σε στις 1/1 2017 και στις 30 του ίδιου μήνα ξεκί­νη­σε η κατά­λη­ψη των εγκα­τα­στά­σε­ων της παλιάς κλι­νι­κής. Περί­που 3.000 άτο­μα συμ­με­τέ­χουν με βάρ­διες στην κατάληψη.

Είχαν προη­γη­θεί δια­μαρ­τυ­ρί­ες και πορεί­ες ενά­ντια στην από­φα­ση όταν το θέμα του κλει­σί­μα­τος είχε διαρ­ρεύ­σει. Οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες στρε­φό­ταν ιδιαί­τε­ρα ενα­ντί­ον των παρα­τά­ξε­ων των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των Πρά­σι­νων που είχαν την πλειο­ψη­φία και άλλα­ξαν πολι­τι­κή μετά τις εκλογές.

förlossningsklinik

Το επι­χεί­ρη­μα είναι πως έτσι θα εξοι­κο­νο­μή­σουν 15 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο και άρα δεν χρειά­ζε­ται να αυξή­σουν τον Νομαρ­χια­κό φόρο κατά 60 σεντς!

Η από­φα­ση πάρ­θη­κε, η κατά­λη­ψη ξεκί­νη­σε. Η κυβέρ­νη­ση στο όνο­μα της “μη εμπλο­κής” στα Νομαρ­χια­κά άφη­σε το θέμα μετέ­ω­ρο χωρίς να πάρει θέση. Ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός απλά «λυπή­θη­κε για την δύσκο­λη κατάσταση».

Ο επι­κε­φα­λής των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών στην Νομαρ­χία δήλω­νε πως η από­φα­ση του κλει­σί­μα­τος ήταν μια «νίκη ένα­ντι του ελλείμ­μα­τος που αντι­με­τώ­πι­ζε η Νομαρχία».

Ταυ­τό­χρο­να προ­σφέρ­θη­καν οι ιατρι­κές υπη­ρε­σί­ες της πόλης Σούν­τσβαλ, εκεί  που μετα­φέρ­θη­κε η Μαιευ­τι­κή Κλι­νι­κή, να κάνουν μαθή­μα­τα τοκε­τού στις έγκυ­ες, για­τί η από­στα­ση ξεπερ­νά τα 200 χιλιό­με­τρα και άρα τα ζευ­γά­ρια πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν τα μυστι­κά της γέννας..

Τίπο­τα δεν έχει συγκι­νή­σει τις υπη­ρε­σί­ες, τα κόμ­μα­τα, τους πολι­τι­κούς, το σύστη­μα εν γένει.

Παρό­λο που κατα­βα­ρα­θρώ­θη­καν στις τοπι­κές εκλο­γές και οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και οι Πρά­σι­νοι και έχα­σαν την μισή τους δύνα­μη και την πλειο­ψη­φία. Παρό­λο που «λυπή­θη­κε» ο πρωθυπουργός.

Παρ’ όλη την κατά­λη­ψη και τον διχα­σμό της κοι­νω­νί­ας τα μαθή­μα­τα τοκε­τού στο αυτο­κί­νη­το συνε­χί­ζο­νται αμεί­ω­τα απο­δει­κνύ­ο­ντας για μια ακό­μη φορά πως ό,τι δεν βγά­ζει κέρ­δος στον καπι­τα­λι­σμό εγκα­τα­λεί­πε­ται. 

souidia toketos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο