Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία: Σκοπιμότητες πίσω από την προώθηση της χορτοφαγίας στα σχολεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Σε ένα ακό­μη σχο­λείο, το Bäckahagen στην Στοκ­χόλ­μη απο­φά­σι­σε η Διοί­κη­ση να έχουν οι μαθη­τές 2 φορές την εβδο­μά­δα φαγη­τό μόνο για χορ­το­φά­γους χωρίς κανέ­να ζωι­κό προϊόν. 

Μερί­δα των γονιών δια­πί­στω­σε πως τα παι­διά τους δεν πηγαί­νουν για φαγη­τό τις μέρες της χορ­το­φα­γί­ας με συνέ­πεια να είναι και πει­να­σμέ­να και εξου­θε­νω­μέ­να μετά το σχο­λείο και αντέ­δρα­σαν με δια­μαρ­τυ­ρί­ες. Απευ­θύν­θη­καν και στις εφημερίδες. 

-Δεν είναι δική μας ευθύ­νη. Το κρά­τος επι­μέ­νει να μειώ­σου­με το κρέ­ας, ψάρια και που­λε­ρι­κά και άλλα ζωι­κά προ­ϊ­ό­ντα, βού­τυ­ρο, τυρί, αυγά… για να συμ­βάλ­λου­με, όλοι στον περιο­ρι­σμό της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, λέει η διευθύντρια. 

-Πρέ­πει να βρού­με τις αιτί­ες για­τί δεν τους αρέ­σει το φαγη­τό, δηλώ­νει στην εφη­με­ρί­δα Stockholm Direkt. Επί χρό­νια είχα­με εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για τα παι­διά χορ­το­φά­γους και άλλο φαγη­τό για τους υπό­λοι­πους. Τώρα είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ακο­λου­θή­σου­με τις οδηγίες. 

Στις 12 Δεκεμ­βρί­ου η Διεύ­θυν­ση καλεί τους γονείς σε συνά­ντη­ση πλη­ρο­φό­ρη­σης όπως ταυ­τό­χρο­να τους ζητούν να έρθουν να δοκι­μά­σουν το φαγητό. 

Μέχρι στιγ­μής η κυβερ­νη­τι­κή κατεύ­θυν­ση έχει εφαρ­μο­στεί σε μερι­κά ακό­μη σχο­λεία σε όλη την Σουηδία.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο εκφρά­ζο­νται δια­μαρ­τυ­ρί­ες  πως η Διοί­κη­ση το παρα­τρά­βη­ξε αφού τα υπό­λοι­πα σχο­λεία έχουν θεσπί­σει μια ημέ­ρα χορ­το­φα­γί­ας την εβδο­μά­δα και όχι δύο. Οι ίδιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες όμως ακού­γο­νται και στα υπό­λοι­πα σχολεία. 

Το θέμα της ισορ­ρο­πη­μέ­νης και υγιει­νής δια­τρο­φής γίνε­ται αντι­κεί­με­νο επι­βο­λής με αυθαί­ρε­το τρό­πο και δημιουρ­γώ­ντας τύψεις στους μαθη­τές και γονείς για την ρύπαν­ση που δεν έχουν καμία ευθύνη. 

Η συνει­δη­τή επι­λο­γή δια­τρο­φής όσο είναι άδο­λη και δεν εξυ­πη­ρε­τεί άλλες σκο­πι­μό­τη­τες φυσι­κά είναι σεβα­στή και απο­δε­κτή ακό­μη και αν υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κές προσεγγίσεις. 

Αντί­στοι­χα μέτρα μη ρύπαν­σης και  απορ­ρύ­παν­σης στις βιο­μη­χα­νί­ες φυσι­κά δεν λαμ­βά­νο­νται επι­κα­λού­με­νοι οι κυβερ­νώ­ντες τον σκλη­ρό διε­θνή ανταγωνισμό. 

Τι να πει κανείς για το ίδιο το κρά­τος, δηλα­δή το σύστημα,που φορ­τώ­νει την ευθύ­νη της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής στους ανθρώ­πους και στα παιδιά; 

Και μάλι­στα στην Σου­η­δία που από λαχα­νι­κά, σιτη­ρά και όσπρια δεν ευδο­κι­μεί σχε­δόν τίπο­τα, όλα είναι εισα­γό­με­να και πολ­λές φορές στην ίδια τιμή με το κρέ­ας και πολύ πιο ευπα­θή στην συντήρηση. 

Αν αυτό επι­κρα­τή­σει σε όλα τα σχο­λεία η υπο­βάθ­μι­ση με τελι­κό στό­χο το κλεί­σι­μο της σχο­λι­κής κου­ζί­νας και λόγω αυξη­μέ­νου κόστους είναι προδιαγεγραμμένο! 

Αλή­θεια οι μετα­φο­ρές των λαχα­νι­κών, ροφη­μά­των, οσπρί­ων, καρυ­κευ­μά­των ακό­μη και οικο­λο­γι­κών, όπως τάχα τα προ­βάλ­λουν, με ντα­λί­κες και αερο­πλά­να από την Ολλαν­δία, Ισπα­νία, Ισρα­ήλ, Χιλή, Ινδία, Βρα­ζι­λία δεν ρυπαί­νουν το περι­βάλ­λον όσο οι αγε­λά­δες της Σουηδίας; 

Τα χορ­το­φα­γι­κά παρα­σκευά­σμα­τα από σόγια όπως τυριά, λου­κά­νι­κα, μπι­φτέ­κια, κιμάς, παγω­τά, γάλα κ.α πόσο υγιει­νά είναι;

Με λίγα λόγια οι μεγά­λες βιο­μη­χα­νί­ες τρο­φί­μων βρί­σκο­νται πίσω από την μαζι­κή παρα­γω­γή τρο­φί­μων ακό­μη και όταν χρη­σι­μο­ποιούν μικρές βιο­τε­χνί­ες και μικρούς καλ­λιερ­γη­τές σαν υπερ­γο­λά­βους- παρα­γω­γούς οικο­λο­γι­κών, βιγκα­νι­κών, χορ­το­φα­γι­κών και ζωι­κών τρο­φί­μων. Απο­φα­σί­ζουν τι θα φάμε, πως θα το φάμε, πότε θα το φάμε. 

Αυτές και το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό τους μας ωθούν “να χτυ­πά­με με μανία το σαμά­ρι όταν  φταί­ει το γαϊ­δού­ρι” όπως λέει η παροιμία… 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο