Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία — Φινλανδία: Στην τελική ευθεία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ — Αντιδρά η Ρωσία — Παζάρια με την Αγκυρα

Τα κοι­νο­βού­λια της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας εξε­τά­ζουν σήμε­ρα τις υπο­ψη­φιό­τη­τες των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ ενώ και στα δύο σώμα­τα είναι εξα­σφα­λι­σμέ­νες ευρεί­ες πλειο­ψη­φί­ες υπέρ της ένταξης. 

Το Εντου­σκού­ντα, το φιν­λαν­δι­κό κοι­νο­βού­λιο, άρχι­σε σήμε­ρα το πρωί μια μαρα­θώ­νια συνε­δρί­α­ση για να εξε­τά­σει την υπο­ψη­φιό­τη­τα που παρου­σιά­στη­κε επι­σή­μως χθες, Κυρια­κή, από την κυβέρ­νη­ση, πριν από την ψηφο­φο­ρία που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το νωρί­τε­ρο αύριο, Τρίτη.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα φιν­λαν­δι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, του­λά­χι­στον 85% των 200 βου­λευ­τών θα ψηφί­σουν ναι στην υπο­ψη­φιό­τη­τα για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ.

Η Φιν­λαν­δία ανα­κοί­νω­σε χθες, Κυρια­κή, την «ιστο­ρι­κή» υπο­ψη­φιό­τη­τά της για το ΝΑΤΟ ως άμε­ση συνέ­πεια της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία και η Σου­η­δία είναι έτοι­μη να ακο­λου­θή­σει μετά το απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας πρά­σι­νο φως από το κυβερ­νών κόμμα.

«Η μονα­δι­κή χώρα που απει­λεί την ευρω­παϊ­κή ασφά­λεια και διε­ξά­γει ανοι­κτά έναν επι­θε­τι­κό πόλε­μο είναι η Ρωσία», υπο­στή­ρι­ξε η φιν­λαν­δή πρω­θυ­πουρ­γός Σάνα Μάριν ανοί­γο­ντας τις συζητήσεις.

«Το περι­βάλ­λον ασφα­λεί­ας μας άλλα­ξε θεμε­λιω­δώς», τόνισε.

Λόγω του μεγά­λου αριθ­μού των παρεμ­βά­σε­ων ‑πάνω από 150- η ψηφο­φο­ρία μπο­ρεί να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα„ προει­δο­ποί­η­σε ο πρό­ε­δρος της βου­λής Μάτι Βανχάνεν.

Από την πλευ­ρά του, το σου­η­δι­κό κοι­νο­βού­λιο συνε­δριά­ζει από τις 10:30 (11:30 ώρα Ελλά­δας). Η συνε­δρί­α­ση άρχι­σε με μια ομι­λία της σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη πρω­θυ­πουρ­γού Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον, ενώ επρό­κει­το να ακο­λου­θή­σουν οι αρχη­γοί των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομμάτων.

Με την ιστο­ρι­κή αλλα­γή θέσης στην οποία προ­χώ­ρη­σε χθες, Κυρια­κή, το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα, έξι από τα οκτώ κόμ­μα­τα του κοι­νο­βου­λί­ου τάσ­σο­νται πλέ­ον υπέρ της έντα­ξης, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας θεω­ρη­τι­κά μια πλειο­ψη­φία 304 βου­λευ­τών σε σύνο­λο 349.

Η πρω­θυ­πουρ­γός δήλω­σε χθες πως θέλει να εξα­σφα­λί­σει «ευρεία υπο­στή­ρι­ξη» στο κοι­νο­βού­λιο, πριν ανα­κοι­νω­θεί η επί­ση­μη από­φα­ση της σουηδικής

Ρωσία: «σοβαρό λάθος»

Ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε ότι η από­φα­ση της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας να εντα­χθούν στο ΝΑΤΟ είναι ένα λάθος το οποίο θα έχει εκτε­τα­μέ­νες επι­πτώ­σεις, όπως μετέ­δω­σαν ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία, συνε­χί­ζο­ντας την ρητο­ρι­κή απει­λών της Μόσχας ενό­ψει της δια­φαι­νό­με­νης ενσω­μά­τω­σης Ελσίν­κι και Στοκ­χόλ­μης στη Συμμαχία.

Η κίνη­ση των δύο ιστο­ρι­κά ουδέ­τε­ρων χωρών σημα­το­δο­τεί μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες αλλα­γές στην αρχι­τε­κτο­νι­κή ασφα­λεί­ας της Ευρώ­πης εδώ και δεκα­ε­τί­ες και γίνε­ται μετά την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία στις 24 Φεβρουαρίου.

«Η κατά­στα­ση, φυσι­κά, αλλά­ζει ριζι­κά με δεδο­μέ­νο τα όσα συμ­βαί­νουν», δήλω­σε ο Ρια­μπ­κόφ, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Interfax.

«Πρό­κει­ται για ακό­μη ένα σοβα­ρό λάθος με εκτε­τα­μέ­νες επι­πτώ­σεις (…) Αυτό είναι το επί­πε­δο όσων λαμ­βά­νουν πολι­τι­κές απο­φά­σεις σήμε­ρα», εκτίμησε.

«Για εμάς είναι απο­λύ­τως ξεκά­θα­ρο το γεγο­νός ότι η ασφά­λεια της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας δεν θα ενι­σχυ­θεί μετά την από­φα­ση αυτή», πρό­σθε­σε ο Ρια­μπ­κόφ, ενώ τόνι­σε ότι οι δύο χώρες «δεν θα πρέ­πει να έχουν αυτα­πά­τες ότι απλώς θα το ανεχθούμε».

«Γενι­κά το επί­πε­δο της στρα­τιω­τι­κής έντα­σης θα αυξη­θεί, η προ­βλε­ψι­μό­τη­τα θα μειω­θεί. Είναι κρί­μα που η κοι­νή λογι­κή θυσιά­ζε­ται στο βωμό κάποιων φαντα­στι­κών ιδε­ών για το τι θα πρέ­πει να συμ­βεί σε αυτή την κατά­στα­ση», επε­σή­μα­νε.

Εάν η Φιν­λαν­δία εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ και τα όπλα κρού­σης της συμ­μα­χί­ας ανα­πτυ­χθούν στο έδα­φός της, η Μόσχα θα ενι­σχύ­σει την ομά­δα στρα­τευ­μά­των στα κοι­νά σύνο­ρα, δήλω­σε παράλ­λη­λα ο Βίκτορ Μπο­ντά­ρεφ, πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής του Ομο­σπον­δια­κού Συμ­βου­λί­ου για την Άμυ­να και την Ασφά­λεια. «Τίπο­τα δεν απει­λεί την ασφά­λεια της Ρωσί­ας», ανέ­φε­ρε ο Μποντάρεφ.

Η έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ, όπως έγρα­ψαν οι FT, θα ήταν μια από τις πιο σημα­ντι­κές και εκτε­τα­μέ­νες συνέ­πειες του πλή­ρους πολέ­μου της Ρωσί­ας ενα­ντί­ον της Ουκρα­νίας, με την κοι­νή γνώ­μη και στις δύο χώρες να στρέ­φε­ται μαζι­κά υπέρ μιας τέτοιας κίνη­σης από τον Φεβρουάριο.
Η πιθα­νή έντα­ξή τους θα μετα­μορ­φώ­σει την αρχι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λειας στη βόρεια Ευρώ­πη και θα διευ­κό­λυ­νε τη συμ­μα­χία να υπε­ρα­σπι­στεί τις χώρες της Βαλ­τι­κής. Θα υπερ­δι­πλα­σιά­σει επί­σης το μήκος των συνό­ρων του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, η οποία έχει απει­λή­σει με «σοβα­ρές στρα­τιω­τι­κές και πολι­τι­κές συνέ­πειες» εάν η μία από τις δύο χώρες εντα­χθεί στη συμμαχία.

Η Σουηδία στέλνει διπλωμάτες στην Τουρκία

Από την πλευ­ρά της, η Σου­η­δία στέλ­νει διπλω­μα­τι­κό κλι­μά­κιο στην Τουρ­κία, προ­κει­μέ­νου να αμβλύ­νει τις ενστά­σεις της Άγκυ­ρας στα σχέ­δια έντα­ξης στη Στοκ­χόλ­μης στο ΝΑΤΟ, ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Άμυ­νας της σκαν­δι­να­βι­κής χώρας, Πίτερ Χουλκβιστ.

Σύμ­φω­να με δήλω­ση του στη δημό­σια σου­η­δι­κή τηλε­ό­ρα­ση, η Σου­η­δία «στέλ­νει ομά­δα διπλω­μα­τών για διά­λο­γο με την Τουρ­κία, προ­κει­μέ­νου να δού­με τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει και πώς θα μπο­ρού­σε να επι­λυ­θεί το ζήτημα». 

Η στάση της Άγκυρας

Κανείς δεν πιστεύ­ει ότι η έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ θα απο­τύ­χει εξαι­τί­ας ενός βέτο της Τουρ­κί­ας. Όμως η Άγκυ­ρα θα απαι­τή­σει υψη­λό τίμη­μα για τη συγκα­τά­θε­σή της. Και αυτό δεν είναι καθό­λου καλό για την Ελλά­δα, καθώς απέ­να­ντι σε έναν ανε­ξέ­λεγ­κτο Ερντο­γάν, η Δύση θα κάνει τα στρα­βά μάτια.

Η Τουρ­κία λέει πως θέλει από τις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες να στα­μα­τή­σουν να υπο­στη­ρί­ζουν κουρ­δι­κές οργα­νώ­σεις που είναι παρού­σες στις επι­κρά­τειές τους και να άρουν απα­γο­ρεύ­σεις στις πωλή­σεις ορι­σμέ­νων όπλων προς την Τουρκία.

Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ εξέ­φα­σαν πάντως την πεποί­θη­ση ότι η Τουρ­κία δεν θα εμπο­δί­σει την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σουηδίας.

Οποια­δή­πο­τε από­φα­ση για διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ απαι­τεί έγκρι­ση και από τα 30 μέλη του Συμ­φώ­νου και από τα κοι­νο­βού­λιά τους.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο