Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία, 1.000 ευρώ πρόστιμο στο Σχολείο αν βρεθούν αποτσίγαρα στην αυλή του

Εδώ και μερι­κούς μήνες συζη­τιέ­ται στη Σου­η­δία η ψήφι­ση νόμου για την απα­γό­ρευ­ση του καπνί­σμα­τος και στους υπαί­θριους χώρους, όπως πάρ­κα, παι­δι­κές χαρές και άλλους χώρους όπου μαζεύ­ο­νται παιδιά.

Σε κάποιους από αυτούς τους χώρους κάποιοι δήμοι ήδη το εφαρ­μό­ζουν ακό­μη και χωρίς να υπάρ­χει νόμος. Η απα­γό­ρευ­ση θα ισχύ­ει και στις υπαί­θριες καφε­τέ­ριες και ταβέρ­νες. Οι καπνι­στές θα αντι­με­τω­πί­ζουν αυστη­ρά πρό­στι­μα όπως και οι ιδιο­κτή­τες των καταστημάτων.

Υπεύ­θυ­νοι για την τήρη­ση της απα­γό­ρευ­σης είναι συνή­θως οι Δήμοι, όπου η επι­θε­ώ­ρη­ση των υγειο­νο­μι­κών κανό­νων είναι αρμο­διό­τη­τά τους. Ο Δήμος Σελέ­φτεο στην Σου­η­δία τους ξεπέ­ρα­σε όλους.

Είναι ο ίδιος Δήμος που καταρ­γή­θη­κε η μαιευ­τι­κή κλι­νι­κή και τους κάνουν μαθή­μα­τα πως να γεν­νούν στα αυτο­κί­νη­τα, γενέ­τει­ρα του απερ­χό­με­νου Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη πρω­θυ­πουρ­γού Λεβέν. Αφού δεν έχουν πού να γεν­νή­σουν απο­φά­σι­σαν να γίνουν αυστη­ροί με τους μαθη­τές και το κάπνισμα.

Σε επι­θε­ώ­ρη­ση που δεν είχε σχέ­ση με το κάπνι­σμα δια­πι­στώ­θη­κε πως υπήρ­χαν απο­τσί­γα­ρα στην αυλή του Λυκεί­ου, πράγ­μα που απα­γο­ρεύ­ε­ται εδώ και 25 χρό­νια στην Σουηδία.

Έτσι πάρ­θη­κε από­φα­ση από τις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου πως αν ξανα­βρούν απο­τσί­γα­ρα στην αυλή του Σχο­λεί­ου θα επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 1.000 ευρώ (10.000 κορώνες).

«Μα πού θα καπνί­ζου­με;» ανα­ρω­τιού­νται οι μαθη­τές που έχουν την κακιά συνή­θεια. «Το Σχο­λείο είναι υπο­χρε­ω­μέ­νο να μας βρει χώρο».

Το δίλημ­μα για την Διεύ­θυν­ση του Σχο­λεί­ου είναι μεγά­λο, και η λύση δεν είναι εύκο­λη. Ακό­μη πιο δύσκο­λο είναι το αν θα ξανα­λει­τουρ­γή­σει η κλι­νι­κή που ακό­μη είναι υπό κατά­λη­ψη εδώ και 2 χρό­νια χωρίς να ιδρώ­σει κανε­νός το αυτί!

Μικρά αλλά ενδει­κτι­κά στιγ­μιό­τυ­πα μιας αλλο­πρό­σαλ­λης κοι­νω­νί­ας, «διυ­λί­ζο­ντες τον κώνω­πα, την δε κάμη­λον κατα­πί­νο­ντες». Μόνο έτσι μπο­ρεί να τη βγά­λει καθα­ρή το σύστημα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο