Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοφίας Κολοτούρου «Η τρίτη γενιά»

Παρου­σί­α­ση της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής   της  Σοφί­ας Κολο­τού­ρου «Η τρί­τη γενιά»

την Παρα­σκευή, 30 Οκτω­βρί­ου 2015, στις 19:00

στο Polis Art Café [Πεσμα­ζό­γλου 5, Αίθριο Στο­άς Βιβλίου] 

Θα μιλή­σουν οι:

  • Βασί­λειος Π. Βερ­του­δά­κης Λέκτο­ρας Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας, Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
  • Κώστας Κου­τσου­ρέ­λης, ποι­η­τής — διευ­θυ­ντής του λογο­τε­χνι­κού περιο­δι­κού Νέο Πλανόδιον
  • Γιάν­νης Μπε­λε­σιώ­της (Στι­χά­κιας)

Απαγ­γε­λία ποι­η­μά­των θα γίνει από τους ηθο­ποιούς Γιώρ­γο Ζιό­βα και Γιώ­τα Γεωργοπούλου

Την εκδή­λω­ση θα συνο­δέ­ψει μου­σι­κά η βιο­λο­νί­στρια Κορί­να Παπαδόδημα

Kolotourou

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο