Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ Τραγούδαγε την Ελλάδα κι όλη η Ελλάδα τραγουδούσε μαζί της

vempo

 

«ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
Τρα­γού­δα­γε την Ελλά­δα κι όλη η Ελλά­δα τρα­γου­δού­σε μαζί της»
της Κατε­ρί­νας Κ. Πετρίδου
Εκδό­σεις University Studio Press

 

 

 

Η έκδο­ση αυτή απο­τε­λεί φόρο τιμής στη Σοφία Βέμπο, που υπήρ­ξε τρα­γου­δί­στρια σημα­τω­ρός μιας ολό­κλη­ρης επο­χής και έγι­νε μύθος, συν­δέ­ο­ντας τη φωνή της με το έπος και τη δόξα του ’40. Στο βιβλίο συγκε­ντρώ­νε­ται πλού­σιο ανέκ­δο­το φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, ολό­κλη­ρη η αυτο­βιο­γρα­φία της ‑όπως δημο­σιεύ­τη­κε σε 62 συνέ­χειες στην ελλη­νό­φω­νη εφη­με­ρί­δα της Νέας Υόρ­κης «Εθνι­κός Κήρυξ»- καθώς και φωτο­γρα­φί­ες από τη μόνι­μη έκθε­ση των κει­μη­λί­ων της στο Πολε­μι­κό Μου­σείο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει ακό­μα τους στί­χους των περισ­σό­τε­ρων τρα­γου­διών της, καθώς και πολ­λές παρ­τι­τού­ρες, ενώ γίνε­ται εκτε­νής ανα­φο­ρά στο ρεπερ­τό­ριό της, στις παρα­στά­σεις και τις συναυ­λί­ες που έδω­σε, στην οικο­νο­μι­κή της συνει­σφο­ρά στην πατρί­δα, στο υλι­κό του ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων που μετέ­δι­δε τα τρα­γού­δια της ακα­τά­παυ­στα, στα χρό­νια της Μέσης Ανα­το­λής και της Αμε­ρι­κής, στο θέα­τρό της, στις τρεις ται­νί­ες που γύρι­σε, στη συναυ­λία του Παλέ ντε Σπορ και στη σχέ­ση της με τον Μίμη Τραϊφόρο.

Ακό­μα ένα CD με 24 τρα­γού­δια έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει την έκδοση.

Έναυ­σμα για τη συγ­γρα­φή του βιβλί­ου υπήρ­ξε η μακρο­χρό­νια φιλία της συγ­γρα­φέ­ως με τη Σοφία Βέμπο, μια φιλία που δια­τη­ρή­θη­κε ασκί­α­στη για 28 ολό­κλη­ρα χρό­νια. Το υλι­κό που συνέ­λε­γε με υπο­μο­νή και επι­μο­νή για χρό­νια η Κατε­ρί­να Πετρί­δου, από θαυ­μα­σμό στο πρό­σω­πο της τρα­γου­δί­στριας, εκτί­θε­ται μόνι­μα (από το 2005) στο Πολε­μι­κό Μου­σείο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η συλ­λο­γή απο­τε­λεί­ται από προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να της Βέμπο, παρ­τι­τού­ρες, πλά­κες γραμ­μο­φώ­νου, σπά­νια προ­γράμ­μα­τα θεά­τρου, χει­ρό­γρα­φα, γράμ­μα­τα, λευ­κώ­μα­τα, θεα­τρι­κά κοστού­μια, καθη­με­ρι­νά φορέ­μα­τα και παπού­τσια, δημο­σιεύ­σεις και κρι­τι­κές, καθώς και ανέκ­δο­τες στρα­τιω­τι­κές και θεα­τρι­κές φωτογραφίες.

Με βάση τις προ­σω­πι­κές ανα­μνή­σεις, σε συν­δυα­σμό με τα θυμη­τά­ρια μιας σπου­δαί­ας πορεί­ας, έγι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η προ­σέγ­γι­ση της ζωής και της καριέ­ρας της μεγά­λης αυτής κυρί­ας του ελλη­νι­κού πεντα­γράμ­μου, που κατόρ­θω­σε να γίνει και να παρα­μεί­νει το σύμ­βο­λο ενός ολό­κλη­ρου λαού, τόσο σε εθνι­κό όσο και καλ­λι­τε­χνι­κό επί­πε­δο, ξεπερ­νώ­ντας την έννοια του εφήμερου.

Την έκδο­ση προ­λο­γί­ζουν ο ποι­η­τής Ντί­νος Χρι­στια­νό­που­λος και ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Δημή­τρης Παπαδημητρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο