Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σοϊγκού: Οι απώλειες στην Ουκρανία είναι 5.937 — Δυτικοί διοικητές ηγούνται των επιχειρήσεων με πλήγματα από δυτικά όπλα και στόχο αμάχους

Ο ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού, σε συνέ­ντευ­ξή του στο ρωσι­κό κρα­τι­κό δίκτυο “Ρωσία 24”, δήλω­σε ότι οι απώ­λειες από την ρωσι­κή πλευ­ρά στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, τον οποίο η Μόσχα χαρα­κτη­ρί­ζει “ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση”, είναι 5.937.

Ο υπουρ­γός είπε ακό­μη ότι σχε­δόν όλο το δορυ­φο­ρι­κό δίκτυο του ΝΑΤΟ λει­τουρ­γεί κατά της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και ότι δυτι­κοί διοι­κη­τές είναι στο Κίε­βο και ηγού­νται επιχειρήσεων.

Αυτό το οποίο βλέ­που­με (να γίνε­ται στην Ουκρα­νία), πρό­σθε­σε ο υπουρ­γός, είναι στρα­τιω­τι­κά πλήγ­μα­τα με στό­χο αμά­χους από δυτι­κά όπλα.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο