Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σούδα και Αλεξανδρούπολη: Ορμητήρια πολέμου σε περίπτωση σύρραξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Την περί­πτω­ση η Ελλά­δα να αξιο­ποι­η­θεί ως ορμη­τή­ριο πολέ­μου σε ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή σύρ­ρα­ξη μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας επι­βε­βαιώ­νουν αξιω­μα­τού­χοι της Αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Γι’ αυτό φρό­ντι­σαν οι κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, οι οποί­ες έδω­σαν «γη και ύδωρ» στις ΗΠΑ, μετα­τρέ­πο­ντας την χώρα σε απέ­ρα­ντο Αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κό στρατόπεδο.

Ενώ, λοι­πόν, τα «σύν­νε­φα» μιας ενδε­χό­με­νης σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία πυκνώ­νουν, έρχε­ται ένας στε­νός συνερ­γά­της του προ­έ­δρου Μπάι­ντεν και μόνι­μος αντι­πρό­σω­πος των ΗΠΑ στον Οργα­νι­σμό για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη (ΟΑΣΕ), ο Μάικλ Κάρ­πε­ντερ, να επι­βε­βαιώ­σει του λόγου το αληθές.

Μιλώ­ντας στην «Καθη­με­ρι­νή της Κυρια­κής», ο Κάρ­πε­ντερ ανα­φέ­ρει ότι η Σού­δα μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τη μετα­φο­ρά αερο­ναυ­τι­κών δυνά­με­ων και η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη για τη μετα­φο­ρά δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

«Ο κόλ­πος της Σού­δας, δεν είναι μυστι­κό ότι απο­τε­λεί ένα από τα βασι­κά στρα­τη­γι­κά μας πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με» τονί­ζει ο Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος, ενώ σε ότι αφο­ρά την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ο Κάρ­πε­ντερ σημειώ­νει πως «είναι βασι­κός κόμ­βος στο ενερ­γεια­κό δίκτυο στην Ανα­το­λι­κή και τη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώπη»!

Τι λέει στην ουσία ο συνερ­γά­της του προ­έ­δρου Τζ. Μπάι­ντεν; Ότι σε περί­πτω­ση πολε­μι­κής εμπλο­κής η ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια θα απο­τε­λέ­σει μέρος των στρα­τιω­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των του ΝΑΤΟ ενά­ντια στη Ρωσία! Κάτι που όπως είναι φυσι­κό, δεν απο­κλεί­ει αντί­ποι­να από την ρώσι­κη πλευρά.

Οι ΗΠΑ έχουν κάνει ήδη σχέ­δια για την αξιο­ποί­η­ση της Σού­δας και του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, μετα­τρέ­πο­ντάς τες σε πιθα­νό στό­χο, αφού εκεί σταθ­μεύ­ουν ισχυ­ρές Αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές δυνάμεις!

Ανα­λο­γί­ζο­νται άρα­γε όσοι πανη­γύ­ρι­ζαν με την κατά­πτυ­στη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις (που την ξεκί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και την συνε­χί­ζει η ΝΔ) και την δήθεν «ισχυ­ρή συμ­μα­χία Ελλά­δας-ΗΠΑ» σε τι κιν­δύ­νους μπαί­νει ο λαός μας;

Επι­βε­βαιώ­νε­ται περί­τρα­να η θέση του ΚΚΕ και του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος ότι η παρου­σία αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην χώρα όχι μόνο δεν απο­τε­λεί «ασπί­δα προ­στα­σί­ας», όπως ξεδιά­ντρο­πα ισχυ­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση, αλλά αντί­θε­τα καθι­στά την Ελλά­δα πιθα­νό στό­χο σε περί­πτω­ση πολε­μι­κής σύρ­ρα­ξης στην περιο­χή. Απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ο πραγ­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της «αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας» ούτε «αμυ­ντι­κός» είναι, ούτε αφο­ρά την υπε­ρά­σπι­ση της άμυ­νας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας. Αντί­θε­τα, απο­τε­λεί άλλον έναν κρί­κο στην βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιο­χή, μετα­τρέ­πο­ντας την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια σε ορμη­τή­ριο νέων πολε­μι­κών επιχειρήσεων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο