Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σούνακ/ Μητσοτάκης: Ενόχληση, «διαβεβαιώσεις» και ερωτήματα

Συνε­χί­στη­καν και χτες οι αντι­δρά­σεις από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης για την ακύ­ρω­ση της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συνά­ντη­σης Σού­νακ — Μητσο­τά­κη με από­φα­ση του Βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, λίγο πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Από την πλευ­ρά της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης διαρ­ρε­ό­ταν και χτες ότι «ήταν φάουλ και πολι­τι­κά απρε­πής η ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης με τον Βρε­τα­νό πρω­θυ­πουρ­γό», συν­δέ­ο­ντας την ακύ­ρω­ση με όσα είχε πει προη­γου­μέ­νως σε συνέ­ντευ­ξή του στο BBC ο Ελλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός για τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να και προ­σθέ­το­ντας πως «το ζήτη­μα δεν αφο­ρά στη βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά το βρε­τα­νι­κό μου­σείο με το οποίο κάνου­με συζη­τή­σεις και θα συνε­χί­σου­με να κάνου­με». Θυμί­ζου­με πάντως ότι και οι δηλώ­σεις του Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γού ήταν στη γνω­στή λογι­κή των παζα­ριών των τελευ­ταί­ων χρό­νων, που αφο­ρούν κάποιου είδους «ανταλ­λα­γή» ή δανει­σμό μικρό­τε­ρης ή μεγα­λύ­τε­ρης διάρκειας.

Σύμ­φω­να με το BBC, «ανώ­τε­ρη πηγή των Συντη­ρη­τι­κών είπε: “Ηταν αδύ­να­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αυτή η συνά­ντη­ση μετά από σχο­λια­σμούς σχε­τι­κά με τα μάρ­μα­ρα του Ελγιν πριν από αυτήν” και ότι “η θέση μας είναι ξεκά­θα­ρη — τα μάρ­μα­ρα του Ελγιν απο­τε­λούν μέρος της μόνι­μης συλ­λο­γής του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου και ανή­κουν εδώ. Είναι απε­ρί­σκε­πτο για οποιον­δή­πο­τε Βρε­τα­νό πολι­τι­κό να αφή­σει να εννοη­θεί ότι αυτό υπό­κει­ται σε διαπραγμάτευση”».

Ενώ ο εκπρό­σω­πος του Βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, Μαξ Μπλέιν, ισχυ­ρί­στη­κε χτες ότι ο Κυρ. Μητσο­τά­κης αθέ­τη­σε την υπό­σχε­σή του να μη μιλή­σει δημό­σια για τα Γλυ­πτά, κατά τη διάρ­κεια της τρι­ή­με­ρης επί­σκε­ψής του στη Βρε­τα­νία. «Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση παρεί­χε δια­βε­βαιώ­σεις ότι δεν θα χρη­σι­μο­ποιού­σε την επί­σκε­ψη ως δημό­σια ευκαι­ρία για να ανα­φερ­θεί σε ζητή­μα­τα που έχουν διευ­θε­τη­θεί εδώ και χρό­νια. Δεδο­μέ­νου ότι αυτές οι δια­βε­βαιώ­σεις δεν τηρή­θη­καν, ο πρω­θυ­πουρ­γός απο­φά­σι­σε ότι δεν θα ήταν παρα­γω­γι­κό» να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συνά­ντη­ση, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Είπε ακό­μη για τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να ότι «δεν έχου­με σχέ­δια να αλλά­ξου­με την προ­σέγ­γι­σή μας και σίγου­ρα πιστεύ­ου­με ότι το μου­σείο είναι το κατάλ­λη­λο μέρος για αυτά».

Ερω­τή­μα­τα στο μετα­ξύ γεν­νά­ει και η απο­στρο­φή του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, Γ. Γερα­πε­τρί­τη, ο οποί­ος είπε πως «σχε­τι­κά με την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης δεν μπο­ρώ να πω ότι η ακύ­ρω­ση προ­ήλ­θε λόγω των ερω­τή­σε­ων για τα Γλυ­πτά. Επο­μέ­νως δεν μπο­ρώ να σχο­λιά­σω σε αυτό», προ­σθέ­το­ντας: «Αυτό που μπο­ρώ να πω είναι ότι είναι θέμα αρχών να συζη­τά­με. Δεν ήταν το ένα και μονα­δι­κό θέμα που ήρθα­με εδώ να συζη­τή­σου­με. Είχα­με ισχυ­ρή ατζέ­ντα και συζη­τή­σα­με με αρκε­τούς ανθρώπους».

Στο μετα­ξύ, χτες στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών του ΝΑΤΟ, ο Γερα­πε­τρί­της συνα­ντή­θη­κε με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, Ντ. Κάμε­ρον, κατό­πιν αιτή­μα­τος του τελευ­ταί­ου, με διπλω­μα­τι­κές πηγές να λένε ότι του «επε­σή­μα­νε τη δια­φω­νία αρχής που υφί­στα­ται ως προς το ζήτη­μα της επι­στρο­φής των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να. Ωστό­σο, οι δύο υπουρ­γοί συμ­φώ­νη­σαν ότι υφί­στα­ται ανά­γκη συνερ­γα­σί­ας για τη δια­φύ­λα­ξη των διμε­ρών σχέ­σε­ων Ελλά­δας — Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου και την αντι­με­τώ­πι­ση κοι­νών προκλήσεων».

Να σημειω­θεί πως χτε­σι­νά δημο­σιεύ­μα­τα και διαρ­ρο­ές συνέ­δε­αν την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης με τη σύσφι­ξη των σχέ­σε­ων Βρε­τα­νί­ας — Τουρ­κί­ας, μετά και την υπο­γρα­φή συμ­φω­νί­ας για αμυ­ντι­κή συνερ­γα­σία, την επι­δεί­νω­ση των σχέ­σε­ων της πρώ­της με τις ΗΠΑ, όπως και την κρού­ση της δεύ­τε­ρης για προ­μή­θεια Eurofighter, όλα αυτά στο φόντο και των εξε­λί­ξε­ων στη Μέση Ανα­το­λή, αλλά και της αυξη­μέ­νης αμε­ρι­κα­νι­κής και γαλ­λι­κής παρου­σί­ας στην Κύπρο.

Θυμί­ζου­με πάντως πως αντί­στοι­χη συμ­φω­νία στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στις κυβερ­νή­σεις Ελλά­δας — Βρε­τα­νί­ας υπάρ­χει από τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, με την υπο­γρα­φή «Δια­κή­ρυ­ξης Κοι­νού Ορά­μα­τος» (Joint Vision Statement), ανά­με­σα στους τότε υπουρ­γούς Αμυ­νας. Ενώ μόλις στις 16 Οκτώ­βρη τη Βρε­τα­νία επι­σκε­πτό­ταν ο σημε­ρι­νός υπουρ­γός Αμυ­νας Δέν­διας, συμ­φω­νώ­ντας με τον ομό­λο­γό του έναν «Οδι­κό Χάρ­τη» που θα περι­λαμ­βά­νει τις «προ­τε­ραιό­τη­τες της αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας», όπως και ετή­σιο «Διά­λο­γο για την Ασφά­λεια και την Αμυνα».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο