Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνια εικόνα πιθανότατα του Ελ Γκρέκο βρέθηκε σε εκκλησάκι της Κρήτης

Μια εικό­να της Πανα­γί­ας που φαί­νε­ται και είναι πολύ παλιά και βρί­σκε­ται στον ναό της Πανα­γί­ας στον Τσι­βα­ρά  Απο­κο­ρώ­νου, εντό­πι­σαν οι ερευ­νη­τές και εικά­ζουν ότι πιθα­νό­τα­τα είναι έργο του Δομί­νι­κου Θεοτοκόπουλου.

Πρό­κει­ται για μία διπλή εικό­να —  της Πανα­γί­ας Οδη­γή­τριας και της Αγί­ας Αικα­τε­ρί­νης — η οποία βρέ­θη­κε κομ­μέ­νη στη μέση.

Την ανα­κοί­νω­ση έκα­νε στο πρό­σφα­το συνέ­δριο που έγι­νε για το Αρχαιο­λο­γι­κό Έργο της Κρή­της στο Ρέθυ­μνο ο επί­τι­μος σήμε­ρα έφο­ρος Βυζα­ντι­νών Αρχαιο­τή­των και τότε επι­με­λη­τής Αρχαιο­τή­των κ.  Μιχά­λης Ανδρια­νά­κης, ο οποί­ος και είχε εντο­πί­σει πριν χρό­νια το πολύ­τι­μο εύρημα.

Μετά από αρκε­τά χρό­νια έρευ­νας, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η εικό­να της  Πανα­γί­ας της Οδη­γή­τριας μπο­ρεί πιθα­νό­τα­τα να θεω­ρη­θεί ως το πρω­ι­μό­τε­ρο έργο του Θεο­το­κό­που­λου, πριν αυτός ανα­χω­ρή­σει από την Κρή­τη για την Ιτα­λία και στην συνέ­χεια για την Ισπανία.

Η περί­φη­μη εικό­να — όπως δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα της Κρή­της «Πατρίς» ο κ. Ανδρια­νά­κης — βρι­σκό­ταν στην ποδιά του τέμπλου που είναι του 1880 . Από την εικό­να είχε κοπεί το κάτω κομ­μά­τι, όπου σίγου­ρα βρι­σκό­ταν η υπο­γρα­φή του καλ­λι­τέ­χνη, προ­κει­μέ­νου  για να  χωρέ­σει στο τέμπλο της νέας δίκλι­της εκκλησίας.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι τα στοι­χεία τόσο τα τεχνι­κά όσο και τα τεχνο­τρο­πι­κά απο­μα­κρύ­νουν, σύμ­φω­να με τον κ.Ανδριανάκη, τον ζωγρά­φο που φιλο­τέ­χνη­σε την εικό­να από όλους τους γνω­στούς ομό­τε­χνούς του, του δευ­τέ­ρου μισού του 16ου αιώ­να, οπό­τε και αυτή χρονολογείται.

«Επί­σης» — ανα­φέ­ρει ο κ. Ανδρια­νά­κης —  «αρκε­τά στοι­χεία προ­σι­διά­ζουν στο καλ­λι­τε­χνι­κό  ιδί­ω­μα του Θεο­το­κό­που­λου, τόσο όσον αφο­ρά τα έργα της πρώ­ι­μης περιό­δου όσο και τα μετα­γε­νέ­στε­ρά του»

Μάλι­στα, όπως λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά, «στοι­χεία που απο­κλεί­ουν το έργο να είναι του Θεο­το­κό­που­λου δεν υπάρ­χουν, αλλά που να ενι­σχύ­ουν ότι είναι υπάρ­χουν αρκετά».

spania eikona el greco

εικό­να της Αγί­ας Αικα­τε­ρί­νης, στα αρι­στε­ρά φαί­νε­ται το χέρι της Πανα­γί­ας της Οδηγήτριας

Εκτός από τον κ. Ανδρια­νά­κη, ανα­κοι­νώ­σεις για το ίδιο θέμα έκα­ναν  στο συνέ­δριο του Ρεθύ­μνου  η ομά­δα των συντη­ρη­τών και  ο επί­τι­μος διευ­θυ­ντής Έρευ­νας του «Δημό­κρι­του» κ. Μανιάτης.

Όσον αφο­ρά στις χρω­στι­κές ουσί­ες που ήταν και το έργο που είχε ανα­λά­βει ο «Δημό­κρι­τος», σημα­ντι­κό θεω­ρεί­ται το γεγο­νός ότι έχουν ταυ­τι­στεί με τις αντί­στοι­χες του έργου της «Βάφτι­σης» του Ηρα­κλεί­ου, όπως και η χρή­ση σμάλτου.

«Εγι­ναν» — επε­σή­μα­νε ο κ. Ανδρια­νά­κης- «εικο­νο­γρα­φι­κές και τεχνο­τρο­πι­κές παρα­τη­ρή­σεις με αρκε­τά έργα του Θεο­το­κό­που­λου  και δια­πι­στώ­θη­κε ότι υπάρ­χει στε­νή σχέση.

Οι ερευ­νη­τές δου­λέ­υουν πλέ­ον πάνω στη δεύ­τε­ρη φάση της συντή­ρη­σης της εικό­νας ενώ θα συνε­χι­στεί  και η εργα­στη­ρια­κή έρευ­να, προ­κει­μέ­νου να βγει το τελι­κό πόρισμα.

Πηγή: patris.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο