Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνια χάλκινη νεκρική κλίνη ανακαλύφθηκε σε εργασίες της ΔΕΗ

Εναν λακ­κοει­δή τάφο των υστε­ρο­ελ­λη­νι­στι­κών χρό­νων (τέλη 1ου αιώ­να π.Χ.) με πλού­σια κτε­ρί­σμα­τα ανα­κά­λυ­ψαν οι αρχαιο­λό­γοι στην Κοζά­νη κάτω από τα χαλά­σμα­τα ενός σύγ­χρο­νου σπι­τιού που κατε­δα­φί­στη­κε πρό­σφα­τα από τη ΔΕΗ για να προ­χω­ρή­σει η διά­νοι­ξη του ορυ­χεί­ου στη Μαυ­ρο­πη­γή Κοζάνης.

Ο τάφος εντο­πί­στη­κε ασύ­λη­τος και αδια­τά­ρα­κτος από τη σύγ­χρο­νη δόμη­ση ενώ είναι εντυ­πω­σια­κό το περιε­χό­με­νό του.

Σύμ­φω­να με την αρχαιο­λό­γο, υπεύ­θυ­νη της ανα­σκα­φής και προϊ­στά­με­νη της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των Κοζά­νης Αρε­τή Χον­δρο­γιάν­νη, «η νεκρή που βρέ­θη­κε στον τάφο είναι τοπο­θε­τη­μέ­νη σε μια περί­τε­χνη χάλ­κι­νη νεκρι­κή κλί­νη που δια­τη­ρεί­ται σε άρι­στη κατά­στα­ση, ενώ τα χάλ­κι­να στοι­χεία του κρε­βα­τιού φέρουν στοι­χεία δια­κό­σμη­σης και εικο­νο­γρα­φί­ας που θα φανούν στο σύνο­λο τους κατά τη συντή­ρη­σή τους».

Η χάλ­κι­νη κλί­νη που δια­τη­ρεί­ται στο σύνο­λό της θεω­ρεί­ται σπά­νια για τον βορειο­ελ­λα­δι­κό χώρο και μονα­δι­κή ως ακέ­ραιο αντι­κεί­με­νο για το σύνο­λο του ελλα­δι­κού χώρου, σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα δημο­σιευ­μέ­να αρχαιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να. Επί­σης, το εύρη­μα παρέ­χει πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την επί­πλω­ση της περιό­δου, το εξε­λιγ­μέ­νο επί­πε­δο της μεταλ­λο­τε­χνί­ας, αλλά και για τα ταφι­κά έθι­μα και την κοι­νω­νι­κή δια­στρω­μά­τω­ση του οικι­σμού στον οποίο ανή­κει η ταφή.

«Η νεκρή γυναί­κα ήταν κτε­ρι­σμέ­νη με πέντε πήλι­να μυρο­δο­χεία και ένα γυά­λι­νο, ενώ στο κεφά­λι και στο χέρι της βρέ­θη­καν επτά χρυ­σά ελά­σμα­τα που οι αρχαιο­λό­γοι υπο­θέ­τουν ότι κοσμού­σαν κάποιο ύφα­σμα ή κόσμη­μα κεφα­λής από άλλο υλι­κό. Στο στό­μα της βρέ­θη­κε χρυ­σό έλα­σμα ‑πιθα­νόν επι­στό­μιο- ενώ πάνω στο δεξί της χέρι δια­τη­ρή­θη­καν χρυ­σές ίνες και ένα μικρό χρυ­σό αντι­κεί­με­νο, πιθα­νόν από δια­κο­σμη­μέ­νο ύφα­σμα».

Από το τοπι­κό site «kozan.gr» - |>πηγή<|

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο