Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνιος πίνακας του Πικάσο εκτίθεται στο Χονγκ Κονγκ (ΦΩΤΟ)

Ένας σπά­νιος πίνα­κας του Πικά­σο εκτί­θε­ται σήμε­ρα στο Χονγκ Κονγκ. Πρό­κει­ται για το έργο “Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)”, αξί­ας περί­που 50 εκατ. δολα­ρί­ων, το οποίο στις 28 Φεβρουα­ρί­ου θα ταξι­δέ­ψει στο Λον­δί­νο για να τεθεί για πρώ­τη φορά προς πώλη­ση από το Τμή­μα Ιμπρε­σιο­νι­στι­κής και Μοντέρ­νας Τέχνης του Οίκου Σόθμπις.

picasso3

Σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση του Τζέιμς Μακί, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Ιμπρε­σιο­νι­στι­κής και Μοντέρ­νας Τέχνης στο Λον­δί­νο, ο πίνα­κας ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Δεκέμ­βριο του 1937 λίγο μετά την ολο­κλή­ρω­ση των παγκο­σμί­ως γνω­στών έργων τέχνης του Πικά­σο, «Guernica» και «The Weeping Woman».

Στον πίνα­κα ο καλ­λι­τέ­χνης απει­κο­νί­ζει μία γυναί­κα με μπορ­ντό μπε­ρέ και φόρε­μα με άσπρα-κόκ­κι­να καρώ. Οι από­το­μες κυβι­στι­κές γωνί­ες, το βαθύ ανά­γλυ­φο χρώ­μα και τα μαύ­ρα περι­γράμ­μα­τα προσ­δί­δουν στον πίνα­κα μία άμε­ση οπτι­κή επί­δρα­ση-εμφα­τι­κή εκτέ­λε­ση και τολ­μη­ρή παλέ­τα γεμά­τη συναι­σθη­μα­τι­κό φορ­τίο. Πρό­κει­ται για έναν πίνα­κα με μεγά­λη ψυχο­λο­γι­κή έντα­ση που απο­τυ­πώ­νει το απο­κο­ρύ­φω­μα μίας ταρα­χώ­δους και εξαι­ρε­τι­κά φορ­τι­σμέ­νης χρο­νιάς στη ζωή του μεγά­λου ζωγράφου.

picasso

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο