Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνιο βίντεο από την καθημερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη του 1918 (VIDEO)

Ένα πολύ σπά­νιο βίντεο από την παλιά Θεσ­σα­λο­νί­κη είδε πρό­σφα­τα το φως της δημο­σιό­τη­τας, στο οποίο απει­κο­νί­ζε­ται η καθη­με­ρι­νό­τη­τα της πόλης το 1918!

Το σπά­νιο από­σπα­σμα (που είναι χωρίς ήχο) αναρ­τή­θη­κε από χρή­στη στην σελί­δα του Facebook «Παλιές φωτο­γρα­φί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης» και τρα­βή­χθη­κε το χει­μώ­να του 1918, λίγους μήνες μετά την μεγά­λη φωτιά που κατέ­στρε­ψε σημα­ντι­κό μέρος της πόλης.

Στο βίντεο, μετα­ξύ άλλων, μπο­ρεί κανείς να δια­κρί­νει την έντο­νη εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην παρα­λία (σημε­ρι­νή Λεω­φό­ρος Νίκης), κοντά στο Λευ­κό Πύρ­γο, όπου παλιά ήταν δεμέ­νες εκα­το­ντά­δες μικρές και μεγά­λες βάρκες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο