Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνιο βίντεο-θησαυρός με τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη να τραγουδούν (VIDEO)

Το ακό­λου­θο από­σπα­σμα είναι από ντο­κυ­μα­ντέρ της Βέλ­γι­κης τηλε­ό­ρα­σης, παρα­γω­γής 1963, υπό τον τίτλο «Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης και η λαϊ­κή ελλη­νι­κή μου­σι­κή» (Míkis Theodorakis et la musique populaire grecque). 

Περι­λαμ­βά­νει σπά­νιο οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό στο οποίο, μετα­ξύ άλλων, φαί­νε­ται ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης να παί­ζει μπου­ζού­κι τρα­γου­δώ­ντας το «Αντι­λα­λούν οι φυλα­κές» και ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης την «Συνε­φια­σμέ­νη Κυρια­κή». Απο­λαύ­στε το!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο