Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάνιο φαινόμενο: Σύνοδος πέντε πλανητών στον ουρανό, η οποία δεν θα υπάρξει ξανά έως το 2040

Μόλις ξεκί­νη­σε επί­ση­μα το καλο­καί­ρι στο βόρειο ημι­σφαί­ριο και στον ουρα­νό έχουν δώσει «ραντε­βού» πέντε πλα­νή­τες (Ερμής, Αφρο­δί­τη, Άρης, Δίας, Κρό­νος). Η σπά­νια σύνο­δός τους δεν θα γίνει ξανά ορα­τή πριν το 2040.

Το φαι­νό­με­νο μπο­ρεί να παρα­τη­ρη­θεί και με γυμνό μάτι πριν την αυγή έως τη Δευ­τέ­ρα 27 Ιου­νί­ου, ενώ το Σάβ­βα­το, 25 Ιου­νί­ου, στη «συνά­ντη­ση των πέντε» θα παρει­σφρή­σει και η Σελή­νη («εκπρο­σω­πώ­ντας» τη Γη), ανά­με­σα στην Αφρο­δί­τη και τον Άρη. Είναι, μετα­ξύ άλλων, μία σπά­νια ευκαι­ρία να δει κανείς τον Ερμή, τον κοντι­νό­τε­ρο στον Ήλιο πλα­νή­τη του ηλια­κού συστή­μα­τός μας, ο οποί­ος συνή­θως «εξα­φα­νί­ζε­ται» λόγω του έντο­νου ηλια­κού φωτός.

Οι πλα­νή­τες θα φαί­νο­νται σαν ένα «κολιέ από μαρ­γα­ρι­τά­ρια» κοντά στον ορί­ζο­ντα και μάλι­στα με τη σει­ρά που πράγ­μα­τι απέ­χουν από τον Ήλιο. Η καλύ­τε­ρη ώρα για παρα­τή­ρη­ση εκτι­μά­ται ότι είναι 45 έως 90 λεπτά πριν την ανα­το­λή του Ήλιου, σε κατεύ­θυν­ση ανα­το­λι­κή, ιδα­νι­κά με σημείο παρα­τή­ρη­σης κάποιο ψηλό σημείο, όπως λόφο.

Μετά τον Ιού­νιο οι πλα­νή­τες θα τρα­βή­ξουν στα­δια­κά ο καθέ­νας τον δικό του δρό­μο και θα φαί­νο­νται πια πιο διά­σπαρ­τοι στον ουρανό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο