Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπάρτακος- Μια ταινία για τη Μεγάλη Βδομάδα

Η αιμα­το­βαμ­μέ­νη ιστο­ρία του Σπάρ­τα­κου και εξέ­γερ­ση των σκλά­βων ενά­ντια στο ρωμαϊ­κό ζυγό είναι το θέμα της ται­νί­ας «Σπάρ­τα­κος» (1960) σε σκη­νο­θε­σία Στάν­λεϊ Κιού­μπρικ , ενώ το σενά­ριο επι­με­λή­θη­κε ο Ντάλ­τον Τρά­μπο, από το βιβλίο του Χάουαρντ Φαστ, ο οποί­ος εκεί­νη την επο­χή βρι­σκό­ταν στη «μαύ­ρη λίστα» του Χόλι­γουντ, καθώς είχε αρνη­θεί να κατα­θέ­σει ενα­ντί­ον συνα­δέλ­φων του στην επι­τρο­πή Μακάρθι.

Ο Τρά­μπο δε διστά­ζει να κατα­φερ­θεί ενά­ντια στην τότε πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των ΗΠΑ, παραλ­λη­λί­ζο­ντας τους παρακ­μια­κούς Ρωμαί­ους με τους σκλη­ρούς μεγι­στά­νες του Χόλι­γουντ, που υπο­δαυ­λί­ζουν την αξία του ταλέ­ντου χάριν επε­κτα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Ετσι το φιλμ «Σπάρ­τα­κος » απο­τε­λεί μια εξαί­ρε­ση στο είδος των πολυ­δά­πα­νων ιστο­ρι­κών ται­νιών, αφού οι «κοφτε­ροί» διά­λο­γοι της πένας του Τρά­μπο και η δυνα­μι­κή σκη­νο­θε­σία του Κιού­μπρικ δεν το περιό­ρι­σαν μόνο στην ανά­δει­ξη μιας φαντα­σμα­γο­ρί­ας ντε­κόρ και κου­στου­μιών, με απο­τέ­λε­σμα οι κρι­τι­κοί να το επαι­νέ­σουν ως «το έπος του σκε­πτό­με­νου ανθρώπου».

Η ται­νία , που βρα­βεύ­τη­κε με τέσ­σε­ρα Όσκαρ, αφη­γεί­ται την ιστο­ρία του σκλά­βου από τη Θρά­κη και τον ξεση­κω­μό των δού­λων, που τα βάζουν με τις ρωμαϊ­κές λεγε­ώ­νες στο δρό­μο προς την ελευ­θε­ρία. Στον ομώ­νυ­μο ρόλο πρω­τα­γω­νι­στεί ο μέγας Κερκ Ντά­γκλας, ενώ δίπλα του εμφα­νί­ζο­νται ορι­σμέ­νοι σπου­δαί­οι πρω­τα­γω­νι­στές, όπως οι Λόρενς Ολι­βιέ, Τζιν Σίμονς, Πίτερ Ουστί­νοφ (Όσκαρ β’ ρόλου), Τσαρλς Λότον, Τόνι Κέρ­τις, Χέμπερτ Λομ κ.ά.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο