Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπέκουλα των ιεραρχών με τα «μισθά» των παπάδων

«Κάθε τι που έχει μορ­φή επι­δο­μα­τι­κή δεν φέρει στοι­χεία στα­θε­ρού και προ­κα­λεί αβε­βαιό­τη­τα αντί­θε­τα με ό,τι είναι νομι­κά θεσμο­θε­τη­μέ­νο ως συμ­βα­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση». Τάδε έφη μητρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας Χρυ­σό­στο­μος, σχο­λιά­ζο­ντας στην πρό­βλε­ψη στη συμ­φω­νία Τσί­πρα — Ιερώ­νυ­μου, να μην πλη­ρώ­νο­νται οι — περί­που 10.000 — κλη­ρι­κοί ως δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι από το κρά­τος αλλά από την Εκκλη­σία η οποία θα επι­χο­ρη­γεί­ται γι’ αυτό από το κράτος.

Πέρα από το ότι η όλη σχε­τι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία, είναι αντι­πο­λι­τευ­τι­κή σπέ­κου­λα (δεν υπάρ­χει κίν­δυ­νος να χάσουν οι παπά­δες τα «μισθά» τους αν επι­ση­μο­ποι­η­θεί η συμ­φω­νία) — για να καμου­φλα­ρι­στεί η ουσία της αντί­θε­σης (περιου­σία και σφι­χτός ενα­γκα­λι­σμός κρά­τους εκκλη­σί­ας), να θυμί­σου­με στους ιεράρ­χες πόσα «θεσμο­θε­τη­μέ­να» κόπη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια από τους εργα­ζό­με­νους και τους συντα­ξιού­χους (13ος, 14ος μισθός κλπ); Δεν ακού­σα­με φωνή καμία από την Εκκλη­σία. Λαλί­στα­τοι όμως για τα του οίκου τους και από άμβω­νος «Κερ­νά­με το λαό χασίσι,/ όνει­ρα χίμαι­ρες και μίση».

Ο λαός έχει ανά­γκη από για­τρούς και δασκά­λους. Από νοσο­κο­μεία και σχο­λεία. Από δου­λειά και αξιο­πρε­πείς συντά­ξεις και μισθούς. Τα του οίκου της, όσο υπάρ­χει, η Εκκλη­σία ας τα λύσει η ίδια.

Και με την ευκαι­ρία, κ. Χρυ­σό­στο­με, αυτή την επι­δο­μα­τι­κή πολι­τι­κή, από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας  του 1980 τη χρη­σι­μο­ποί­η­σαν για να αμβλύ­νουν αντι­δρά­σεις, για να ενσω­μα­τώ­σουν εργα­ζό­με­νους στο σύστη­μα και να δημιουρ­γή­σουν πελα­τεια­κούς μηχα­νι­σμούς, την αξιο­ποί­η­σαν στο έπα­κρο τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ για να υπο­νο­μεύ­σουν το βασι­κό μισθό, και το πέτυ­χαν (έβγα­ζαν σπυ­ρά­κια όταν άκου­γαν για ενσω­μά­τω­ση των επι­δο­μά­των στο βασι­κό μισθό).  Εσείς απλά …λει­τουρ­γού­σα­τε και θα συνε­χί­σε­τε να λει­τουρ­γεί­τε ως στή­ριγ­μα αυτών που επι­βάλ­λουν αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές στο λαό. Παρά τις πρό­σκαι­ρες δια­φω­νί­ες, τα βρί­σκε­τε πάντα…

Αυτοί είναι οι μισθοί των κλη­ρι­κών, από τον παπά μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο