Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Σπαρτιάτες»: Μετά τα νταηλίκια κάνουν «μόκο» (και) για το «μπαγιόκο»

Τρεις περί­που ώρες κατέ­θε­τε στην Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου χτες ο επι­κε­φα­λής των «Σπαρ­τια­τών», Β. Στί­γκας. Η κατά­θε­σή του δια­κό­πη­κε και θα συνε­χι­στεί τις επό­με­νες μέρες, με επί­κε­ντρο πάντα τις δηλώ­σεις του από το βήμα της Βου­λής περί πρα­κτι­κών «Greek Mafia» από μερί­δα βου­λευ­τών του κόμ­μα­τός του.

Δηλώ­σεις τις οποί­ες ανα­κά­λε­σε μετά τη συνά­ντη­σή του, το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, με την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα των «Σπαρ­τια­τών» και τον συμ­βι­βα­σμό που επήλ­θε με «εκα­τέ­ρω­θεν εξη­γή­σεις», όπως ανέ­φε­ρε, σε μια προ­σπά­θεια να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις των όσων τρα­γε­λα­φι­κών δια­δρα­μα­τί­ζο­νται εδώ και μήνες στον φασι­στι­κό υπό­νο­μο, που τελι­κά μπρο­στά στον κίν­δυ­νο διά­λυ­σης της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας και απώ­λειας της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης απο­φά­σι­σαν να τα «κου­κου­λώ­σουν».

Κατά την έξο­δό του από την Εισαγ­γε­λία ο Β. Στί­γκας υπο­στή­ρι­ξε ότι απο­λαμ­βά­νει τη στή­ρι­ξη της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας των «Σπαρ­τια­τών», δια­βά­ζο­ντας και σχε­τι­κή δήλω­ση, μίλη­σε ξανά για «μεθο­δεύ­σεις» από εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κέντρα, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «δεν είπα ποτέ ότι ο κ. Κασι­διά­ρης έδι­νε οδη­γί­ες από τον Δομο­κό», ενώ επα­νέ­λα­βε ότι στη­ρί­ζει τον Ηλ. Κασι­διά­ρη για τον δήμο της Αθήνας.

Στο μετα­ξύ, μετά τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη που υπο­στή­ρι­ξαν ότι με βάση τον πρό­σφα­το νόμο της κυβέρ­νη­σης το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα πρέ­πει να «εκπέ­σει» με από­φα­ση του εκλο­γο­δι­κεί­ου, αφού δήθεν τώρα έχουν απο­δεί­ξεις ότι ο «σκιώ­δης αρχη­γός» είναι ο Κασι­διά­ρης, τις ίδιες αιτιά­σεις πρό­βα­λε και ο Μ. Κατρί­νης του ΠΑΣΟΚ χτες στη Βου­λή, ζητώ­ντας «να εφαρ­μο­στεί επι­τέ­λους από την κυβέρ­νη­ση ο νόμος απέ­να­ντι στο κόμ­μα Κασι­διά­ρη» και να στα­μα­τή­σει «η ελλη­νι­κή πολι­τεία να χρη­μα­το­δο­τεί ένα κόμ­μα που καθο­δη­γεί­ται από έναν κατα­δι­κα­σμέ­νο και έγκλει­στο αρχη­γό, όταν υπάρ­χει και σχε­τι­κή νομο­λο­γία του ΣτΕ». Απα­ντώ­ντας ο Β. Στί­γκας υπο­στή­ρι­ξε ότι «προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι από τους “Σπαρ­τιά­τες” δεν υπάρ­χουν, ούτε υπάρ­χουν κρυ­φοί αρχηγοί».

Το ΚΚΕ πρωτοστατεί στη μάχη να τσακιστούν κάθε είδους φασιστικά μορφώματα

«Επι­βε­βαιώ­νε­ται από τις ίδιες τις εξε­λί­ξεις ότι ο φασι­σμός δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται ούτε με νόμους ούτε με νομι­κά τερ­τί­πια που έχουν αντι­δρα­στι­κή λογι­κή, για­τί είτε ενσω­μα­τώ­νουν το αντι­δρα­στι­κό νομι­κό οπλο­στά­σιο της ΕΕ, όπως τον τρο­μο­νό­μο των κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ, είτε υιο­θε­τούν τον σκο­τα­δι­σμό της θεω­ρί­ας των δύο άκρων», επε­σή­μα­νε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, σε παρέμ­βα­σή του χτες στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, με αφορ­μή τις εξε­λί­ξεις στο ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα των «Σπαρ­τια­τών» και τις ανα­κοι­νώ­σεις για επα­να­φο­ρά των βου­λευ­τών που είχαν απο­χω­ρή­σει στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομάδα.

Αυτό, συνέ­χι­σε ο κομ­μου­νι­στής βου­λευ­τής, «επι­βε­βαιώ­νε­ται από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο Κασι­διά­ρη, που εξα­κο­λου­θεί να αξιο­ποιεί παρά­θυ­ρα και δυνα­τό­τη­τες αυτών των νόμων για να εντεί­νει τη δηλη­τη­ριώ­δη παρέμ­βα­σή του. Επι­βε­βαιώ­νε­ται από την περί­πτω­ση του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος των “Σπαρ­τια­τών” και όσα βλέ­που­με να γίνονται».

Οσο για τα κόμ­μα­τα που κόπτο­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση του φασι­σμού, πρό­σθε­σε, είναι αυτά που έχουν συγκυ­βερ­νή­σει με ακρο­δε­ξιά και εθνι­κι­στι­κά κόμ­μα­τα, που τα τρο­φο­δο­τούν συνε­χώς με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που υλο­ποιούν και φτά­νουν μέχρι και σε κοι­νή κάθο­δο σε ψηφο­δέλ­τια είτε στο εργα­τι­κό κίνη­μα είτε στις εκλο­γές για την Τοπι­κή Διοί­κη­ση, και τώρα τάχα θέλουν να καθα­ρί­σουν τη χώρα από τους ναζί.

Κατα­λή­γο­ντας ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος τόνι­σε ότι «το ΚΚΕ πρω­το­στα­τεί στη μάχη να τσα­κι­στούν κάθε είδους φασι­στι­κά και ναζι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα και συν­δυα­σμοί, τα οποία δεν είναι αντι­συ­στη­μι­κά κόμ­μα­τα αλλά τα μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος, που τα αξιο­ποιεί κατά το δοκούν. Η απά­ντη­ση είναι η ανά­πτυ­ξη της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης, που έχει τη δύνα­μη και μπο­ρεί να τσα­κί­σει το φίδι του ναζισμού».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο