Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σποτ της ΚΝΕ: Εκκενώνουν και τα Πανεπιστήμια!

«Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των 27/8/2021, ώρα 11.05. Αν κατευ­θύ­νε­στε προς την τοπο­θε­σία “Πανε­πι­στή­μιο” εκκε­νώ­στε άμε­σα προς εθνι­κή οδό ιδιω­τι­κών κολε­γί­ων», ανα­φέ­ρει καυ­στι­κά το σποτ που δημο­σί­ευ­σε η ΚΝΕ με αφορ­μή το γεγο­νός ότι εξαι­τί­ας της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής που θέσπι­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, 40.000 χιλιά­δες υπο­ψή­φιοι έμει­ναν εκτός Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και μια σει­ρά τμή­μα­τα δεν είχαν ούτε έναν εισακτέο.

Ακό­μα, σε απά­ντη­ση των απα­ρά­δε­κτων δηλώ­σε­ων την υπουρ­γού Παι­δεί­ας, περί «εγκλω­βι­σμέ­νων στα Πανε­πι­στή­μια», η ΚΝΕ καλεί σε αγώ­να για «απε­γκλω­βι­σμό» από το σύστη­μα που γεν­νά την αδι­κία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο