Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ — Πρόεδρος ΣΦΕΑ: Το Πολυτεχνείο έδειξε ότι όλα είναι εφικτά όταν ο λαός και η νεολαία ξεπερνούν τον φόβο (AUDIO)

Για τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία και την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη του λαού μίλη­σε ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967 — 1974 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στο ραδιό­φω­νο «Αθή­να 98,4 FM».

Τόνι­σε πως, από την πρώ­τη μέρα της δικτα­το­ρί­ας άρχι­σε η αντί­στα­ση, ανα­φέρ­θη­κε στην ίδρυ­ση της ΚΝΕ το 1968, στις εξο­ρί­ας και τις φυλα­κί­σεις. Το Πολυ­τε­χνείο έδει­ξε ότι όλα είναι εφι­κτά όταν ο λαός και η νεο­λαία ξεπερ­νούν το φόβο και την ηττο­πά­θεια. Σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ πάλευε για την ανα­τρο­πή της Χού­ντας αλλά έδι­νε ένα αγώ­να για βαθύ­τε­ρες αλλαγές.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι τα μηνύ­μα­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου είναι δια­χρο­νι­κά και επί­και­ρα ανα­φε­ρό­με­νος στο σύν­θη­μα για «ψωμί, παι­δεία, ελευ­θε­ρία, εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία — έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ».

Θυμί­ζου­με ότι ο Σπ. Χαλ­βα­τζής σε παλιό­τε­ρη (Νοε-18) συνέ­ντευ­ξη, στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Prisma» της Πρέ­βε­ζας. είχε επι­ση­μά­νει πως το Πολυ­τε­χνείο «δεν ήταν ένα ξαφ­νι­κό, ένα τυχαίο ή ένα αυθόρ­μη­το γεγο­νός, ήταν απο­τέ­λε­σμα της οργα­νω­μέ­νης δρά­σης αντι­δι­κτα­το­ρι­κών δυνά­με­ων» και επί­σης ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση των παρά­νο­μων οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατά τη διάρ­κεια της χού­ντας, στις αντι­δι­κτα­το­ρι­κές εκδη­λώ­σεις σε πανε­πι­στή­μια και εργα­σια­κούς χώρους, στην αντι­δι­κτα­το­ρι­κή δρά­ση που οικο­δο­μή­θη­κε «πετρα­δά­κι-πετρα­δά­κι», σημειώ­νο­ντας πως όλα αυτά «ωρί­μα­σαν τα πράγ­μα­τα» για να φτά­σου­με στην εξέ­γερ­ση του Πολυτεχνείου.

ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ – Συνεχίζεται ηλεκτρονικά η συλλογή υπογραφών – Χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα

Επει­δή η συμ­με­το­χή έχει ήδη ξεπε­ρά­σει τα όρια της συλ­λο­γής των υπο­γρα­φών μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, λει­τουρ­γεί η ιστο­σε­λί­δα www.polytechneio2020.gr στην οποία μπο­ρεί να συνε­χι­στεί με πιο άμε­σο και σύντο­μο τρό­πο η κατα­δί­κη της κυβέρ­νη­σης και η απαί­τη­ση να απο­σύ­ρει έστω και τώρα αυτή τη βαθιά αντι­δη­μο­κρα­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη για τις δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες του λαού απόφαση.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο