Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπύρος Ζαχαράτος: Επίγραμμα στον πρώτο νεκρό

Κλεί­νου­με το αφιέ­ρω­μα στο Πολυ­τε­χνείο με ένα επί­γραμ­μα του Σπύ­ρου Ζαχα­ρά­του. Το επί­γραμ­μα άφη­σε στην πύλη του Πολυ­τε­χνεί­ου ο Σπ. Ζαχα­ρά­τος όπως και πολ­λοί άλλοι άφη­σαν ενθυ­μή­μα­τα . Από εκεί το πήρε η εφη­με­ρί­δα Αθη­ναϊ­κή και το δημο­σί­ευ­σε μαζί με τη φωτο­γρα­φία στην πρώ­τη της σελί­δα στις 24/7/1974, ημέ­ρα που οι δικτά­το­ρες παρέ­δω­σαν την εξου­σία στους πολι­τι­κούς. Τρία χρό­νια αργό­τε­ρα, 1977, το επί­γραμ­μα συμπε­ρι­λή­φθη­κε στο ημε­ρο­λό­γιο της ΚΝΕ.

Spuros

Επί­γραμ­μα στον πρώ­το νεκρό

εκεί που ανέ­βη­κες δεν σε φτά­νει κακούρ­γο χέρι…
εκεί που γρά­φτη­κες, δεν σε σβή­νει ο χρόνος…
το δέντρο που πότι­σες με αίμα νέο, παι­δί γενναίο,
σε ευγνωμονεί…

 

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο