Σπύρος Καλογήρου, ένας καλός ηθοποιός, ένας λαϊκός, καλόκαρδος και γλυκός άνθρωπος,

Ενας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρω­πος, ο Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, «έφυ­γε» στα 87 του χρό­νια, στις 27 Ιου­νί­ου 2009. Γεν­νή­θη­κε στην Κυψέ­λη στις 3 Νοεμ­βρί­ου του 1922. Εφη­βος βιο­πο­ρι­ζό­ταν ως φωτο­γρά­φος και ασχο­λού­νταν ερα­σι­τε­χνι­κά με το θέα­τρο. Σπού­δα­σε στη σχο­λή του Ελλη­νι­κού Ωδεί­ου και το 1955 πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε με το θία­σο του Νίκου Χατζί­σκου, παί­ζο­ντας στον «Ερω­τό­κρι­το» … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, ένας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρω­πος,.