Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπύρος Μελετζής: Αγροτικά εργαλεία (1930–1948)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος //

meletzis2Υπήρ­ξε ένας από τους σπου­δαιό­τε­ρους φωτο­γρά­φους μας. Χαρα­κτη­ρί­στη­κε δικαί­ως ως ο φωτο­γρά­φος της Εθνι­κής Αντί­στα­σης αφού κατόρ­θω­σε ν’ απα­θα­να­τί­σει τις μεγα­λύ­τε­ρες στιγ­μές της Αντί­στα­σης του λαού μας. Ο Σπύ­ρος Μελε­τζής, αγόγ­γυ­στα επί δεκα­ε­τί­ες, με την καλ­λι­τε­χνι­κή ματιά του και το μερά­κι του λαϊ­κού δημιουρ­γού μπό­ρε­σε να απο­τυ­πώ­σει στο ασπρό­μαυ­ρο χαρ­τί της τέχνης του τις ομορ­φιές του ελλη­νι­κού τοπί­ου, αλλά και τα «χρώ­μα­τα» της δου­λειάς, της αγω­νί­ας και του μόχθου του λαού μας, της ελπί­δας και του αγώ­να του για λευ­τε­ριά και προ­κο­πή και να παρα­δώ­σει στις επό­με­νες γενιές έργο ιστο­ρι­κό και ανε­πα­νά­λη­πτο, παρα­κα­τα­θή­κη για την πορεία τους στο παρόν και το μέλλον.

Ο Σπύ­ρος Μελε­τζής γεν­νή­θη­κε στην Ίμβρο το 1906 και πέθα­νε σε ηλι­κία 97 ετών. «Η φωτο­γρα­φία στά­θη­κε για μένα το μεγά­λο σχο­λειό της ζωής μου. Χωρίς τη βοή­θεια και τη συμπα­ρά­στα­σή της, μπο­ρεί η ζωή μου να περ­νού­σε ολό­κλη­ρη χωρίς κανέ­να ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον», έλε­γε ο ίδιος.

Από τις περι­πλα­νή­σεις του στην ελλη­νι­κή ύπαι­θρο και το τερά­στιο σε αξία και όγκο υλι­κό που συγκέ­ντρω­σε ο σπου­δαί­ος δημιουρ­γός, επι­λέ­ξα­με σε τού­το το μικρό αφιέ­ρω­μα 10 σπά­νιες φωτο­γρα­φί­ες αγρο­τών την ώρα που χρη­σι­μο­ποιούν τα εργα­λεία τους.

Οι φωτο­γρα­φί­ες τρα­βή­χτη­καν από τον Σπ. Μελε­τζή σε διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας, στο διά­στη­μα 1930–1948. Δημο­σιεύ­τη­καν στο περιο­δι­κό ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ (αρ. τεύ­χους 3, Μάρ­της 1984), απ’ όπου και τις μετα­φέ­ρου­με με τη σει­ρά μας στο διαδίκτυο.

ΜΥΚΟΝΟΣ: Αγρότης με δικράνι (1948)

ΜΥΚΟΝΟΣ: Αγρό­της με δικρά­νι (1948)

ΚΡΗΤΗ: Κρητικιά με ρόκα (Αγ. Νικόλαος, 1948)

ΚΡΗΤΗ: Κρη­τι­κιά με ρόκα (Αγ. Νικό­λα­ος, 1948)

ΑΓΡΑΦΑ: Γνέσιμο (Μιζίλο, 1944)

ΑΓΡΑΦΑ: Γνέ­σι­μο (Μιζί­λο, 1944)

ΑΓΡΑΦΑ: Λανάρισμα (Μιζίλο, 1944)

ΑΓΡΑΦΑ: Λανά­ρι­σμα (Μιζί­λο, 1944)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Καραγκούνες με ροδάνι (Παπαράτζα Καρδίτσας, 1948

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Καρα­γκού­νες με ροδά­νι (Παπα­ρά­τζα Καρ­δί­τσας, 1948)

ΘΡΑΚΗ: Σαρακατσανοπούλα με ρόκα (1930)

ΘΡΑΚΗ: Σαρα­κα­τσα­νο­πού­λα με ρόκα (1930)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Διάσιμο (1938)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Διά­σι­μο (1938)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Καραγκούνες με ψαθαργαλειό (Καρδίτσα, 1948)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Καρα­γκού­νες με ψαθαρ­γα­λειό (Καρ­δί­τσα, 1948)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Στη Λαμπριάδειο Υφαντουργική και Ταπητουργική Σχολή Άνω Σουδενών (Ζαγόρι, 1938)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Στη Λαμπριά­δειο Υφα­ντουρ­γι­κή και Ταπη­τουρ­γι­κή Σχο­λή Άνω Σου­δε­νών (Ζαγό­ρι, 1938)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Στη Λαμπριάδειο Υφαντουργική και Ταπητουργική Σχολή Άνω Σουδενών (Ζαγόρι, 1938)

ΗΠΕΙΡΟΣ: Στη Λαμπριά­δειο Υφα­ντουρ­γι­κή και Ταπη­τουρ­γι­κή Σχο­λή Άνω Σου­δε­νών (Ζαγό­ρι, 1938)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο