Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπύρος Μπιμπίλας: Ζυγίστηκε, μετρήθηκε και βρέθηκε ελλιποβαρής

Είναι ορι­σμέ­νοι άνθρω­ποι που όχι μόνο δεν διδά­σκο­νται από τα λάθη τους αλλά, αντί­θε­τα, επι­χει­ρούν να «βγουν κι από πάνω» χρη­σι­μο­ποιώ­ντας άθλιες δικαιο­λο­γί­ες και προσχήματα.

Μια τέτοια περί­πτω­ση είναι, ως φαί­νε­ται, ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας ο οποί­ος φρό­ντι­σε να επι­τε­θεί σε όσους στη­λί­τευ­σαν την παρου­σία του στην – γεμά­τη σεξι­στι­κά υπο­νο­ού­με­να – σει­ρά του Μ. Σεφερ­λή «Super Mammy».

«Σαν ηθο­ποιός θέλω να έχω γεύ­σεις από κάθε είδους δου­λειά», έγρα­ψε στο Twitter ο κ. Μπι­μπί­λας. Μπα, σοβα­ρά κύριε πρό­ε­δρε του ΣΕΗ; Με αυτήν την λογι­κή και ο μάγει­ρας πρέ­πει να δοκι­μά­ζει από τα… απορ­ρίμ­μα­τα για να πάρει γεύ­ση και, αν του αρέ­σουν, να τα σερ­βί­ρει και στον πελά­τη. Που ξέρε­τε, μπο­ρεί τα σκα­τά να είναι νόστιμα…

Έγρα­ψε κι’ άλλα ο Σπ. Μπι­μπί­λας: «Ζού­με- λέει- σε καθε­στώς τρό­μου μην ξεση­κω­θούν όλοι με το παρα­μι­κρό». Προ­φα­νώς, για τον πρό­ε­δρο του ΣΕΗ, οι άθλιοι αστεϊ­σμοί περί βια­σμού που ακού­σθη­καν στην σει­ρά του Σεφερ­λή είναι… το «παρα­μι­κρό». Όπως επί­σης και οι διαρ­κείς προ­σβο­λές ενά­ντια στις γυναί­κες, τους ομο­φυ­λό­φι­λους, τους γέρους, κλπ, που ανα­βλύ­ζουν από την «σάτι­ρα» τύπου Σεφερλή.

Για «παρά­κρου­ση» και «λογο­κρι­σία» κάνει λόγο ο Μπι­μπί­λας πετώ­ντας προ­κλη­τι­κά τη μπά­λα στην εξέ­δρα προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει τις ευθύ­νες του.

Και εντά­ξει. Ας δεχτού­με ότι ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, υπο­ταγ­μέ­νος στην προ­σω­πι­κή ματαιο­δο­ξία του, είναι τόσο πολύ ερω­τευ­μέ­νος με τον τηλε­ο­πτι­κό φακό και τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας που δεν χάνει ευκαι­ρία να βγαί­νει «στο γυα­λί», κατώ από οποιεσ­δή­πο­τε περιστάσεις.

Οι συνά­δελ­φοί του όμως; Τα μέλη του ΣΕΗ; Δέχο­νται, άρα­γε, να εκπρο­σω­πού­νται από έναν άνθρω­πο που «ξεπλέ­νει» τον σεξι­σμό και την ομο­φο­βία επει­δή «θέλει να έχει γεύ­σεις από κάθε είδους δουλειά»;

Ο κ. Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας ζυγί­στη­κε, μετρή­θη­κε και βρέ­θη­κε ελλι­πο­βα­ρής. Εμφα­νώς κατώ­τε­ρος των περι­στά­σε­ων. Και­ρός να το αντι­λη­φθούν και οι υπόλοιποι.

Μήπως ήρθε η ώρα να παραι­τη­θεί­τε κύριε Μπιμπίλα;

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο