Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπ. Χαλβατζής: Η δικτατορία δεν έπεσε από τον ουρανό — Δεν ήταν τυχαίο γεγονός

Για τα 50 χρό­νια από το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στις 21 Απρί­λη του 1967 μίλη­σε στην ΕΡΤ 1 ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, στέ­λε­χος του ΚΚΕ και αντι­πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αγω­νι­στών 1967–1974.

Ανέ­φε­ρε πως τις πρώ­τες μέρες συνε­λή­φθη­σαν πάνω από 10.000 άνθρω­ποι και τον Απρί­λη του 1967 στη Γυά­ρο ήταν πάνω από 7.000 οι κρα­τού­με­νοι μετα­ξύ των οποί­ων και ο ίδιος.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο σήμε­ρα τόνι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση έφε­ρε το ΝΑΤΟ μόνι­μα στο Αιγαίο και πως είναι σε εξέ­λι­ξη ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στη Συρία και σε άλλες χώρες. Πρό­σθε­σε ότι η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός πρέ­πει να είναι σε επα­γρύ­πνη­ση, ετοι­μό­τη­τα και σε μαχη­τι­κή διεκ­δί­κη­ση διό­τι ένας δρό­μος υπάρ­χει: Η πάλη για να δια­μορ­φω­θούν όροι, συν­θή­κες και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για βαθύ­τε­ρες αλλα­γές, για τη λαϊ­κή εξουσία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο