Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σπ. Χαλβατζής: Όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες το αστικό κράτος είναι ανύπαρκτο

Στην ανι­κα­νό­τη­τα του αστι­κού κρά­τους να προ­στα­τεύ­σει τις λαϊ­κές ανά­γκες, το οποίο όμως είναι ικα­νό­τα­το, ταχύ­τα­το, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τα­το όταν πρό­κει­ται το αστι­κό κρά­τος να απο­φα­σί­σει, να νομο­θε­τή­σει για τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, ανα­φέρ­θη­κε ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Flash» Κοζάνης.

Όπως τόνι­σε ο Σπ. Χαλ­βα­τζής οι ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές είναι ανύ­παρ­κτες. «Έχου­με σει­σμούς, πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες. Κατα­στρέ­φο­νται νοι­κο­κυ­ριά, δάση, άνθρω­ποι χάνο­νται. Κι όλα αυτά για­τί κυριαρ­χεί η λογι­κή της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας, του κόστους — οφέ­λους. Υπο­στη­ρί­ζουν ότι όλα οφεί­λο­νται στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή. Στην Αθή­να για παρά­δειγ­μα υπάρ­χει η Αττι­κή Οδός. Ένας δρό­μος ιδιω­τι­κός, χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νος από τους εργα­ζό­με­νους, στον οποίο εγκλω­βί­στη­καν χιλιά­δες αυτο­κί­νη­τα. Υπήρ­χαν άνθρω­ποι νέοι και μεγα­λύ­τε­ροι, γέροι και μωρά παι­διά. Η ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης είναι τερά­στια. Καθώς και όλων των κυβερ­νή­σε­ων για την ανυ­παρ­ξία υπο­δο­μών. Για­τί όλα τα βάζουν στη λογι­κή κόστους — οφέ­λους. Όταν πρό­κει­ται το αστι­κό κρά­τος να απο­φα­σί­σει, να νομο­θε­τή­σει για τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, τότε είναι ικα­νό­τα­το, ταχύ­τα­το, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τα­το. Όταν όμως πρό­κει­ται για τις λαϊ­κές ανά­γκες, τότε είναι ανύ­παρ­κτο. Αυτές οι ανά­γκες θεω­ρού­νται πολυ­τέ­λειες. Υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ έφτα­σαν να λένε ότι είναι πολυ­τέ­λεια οι περισ­σό­τε­ρες ΜΕΘ στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, όταν με βάση τους παλαιό­τα­τους Οργα­νι­σμούς των νοσο­κο­μεί­ων έπρε­πε να υπάρ­χουν στην Ελλά­δα 3.500. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Πρέ­πει να στα­μα­τή­σει αυτή η κατά­στα­ση. Οι δρό­μοι έχουν χρυ­σο­πλη­ρω­θεί από τους εργα­ζό­με­νους, από τη φορο­λο­γία και οι εργα­ζό­με­νοι υπο­χρε­ώ­νο­νται συνε­χώς να ξανα­πλη­ρώ­νουν. Θέλου­με δρό­μους ελεύ­θε­ρους χωρίς διόδια.

Όλοι όσοι υπο­στη­ρί­ζουν τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις με διά­φο­ρα ιδε­ο­λο­γή­μα­τα, σε μια βρο­χή, σε ένα χιο­νιά χρε­ο­κό­πη­σαν. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Με ένα χιο­νιά παρέ­λυ­σε η Αττι­κή, η Στε­ρεά, η Εύβοια, όλη σχε­δόν η χώρα. Μετά από κάθε πυρ­κα­γιά έχου­με πλημμύρες».

Σχε­τι­κά με το μέτω­πο της παν­δη­μί­ας σημεί­ω­σε ότι χρειά­ζο­νται προ­σλή­ψεις για­τρών, νοση­λευ­τών και άλλων εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. «Απαι­τεί­ται επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας. Με τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας χάνο­νται πολ­λοί άνθρω­ποι, εκτός απ΄ αυτούς που κατα­λή­γουν λόγω Covid-19. Για­τί πολ­λά νοσο­κο­μεία έχουν μετα­τρα­πεί σε νοσο­κο­μεία μιας νόσου, του Covid, με απο­τέ­λε­σμα να μη γίνο­νται πολ­λά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να χει­ρουρ­γεία, να καθυ­στε­ρούν ή να μη γίνο­νται οι απα­ραί­τη­τες χημειο­θε­ρα­πεί­ες. Κι έτσι χάνο­νται άνθρω­ποι που θα μπο­ρού­σαν να σωθούν. Την ίδια στιγ­μή ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας Υγεί­ας συνε­χώς θησαυ­ρί­ζει. Και η κυβέρ­νη­ση λέει χοντρά ψέμα­τα όταν προ­πα­γαν­δί­ζει ότι έχει ενι­σχύ­σει το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας. Τη στιγ­μή που ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2022 έχει περι­κο­πές 800 περί­που εκα­τομ­μυ­ρί­ων στην Υγεία και Πρόνοια.

Υπο­στη­ρί­ξα­με ως ΚΚΕ από την αρχή ότι πρέ­πει να παρ­θούν άμε­σα μέτρα για τους χώρους όπου μετα­δί­δε­ται πιο εύκο­λα και γρή­γο­ρα ο ιός. Μιλή­σα­με για μέτρα στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, για τους τόπους δου­λειάς, όπου οργιά­ζουν πολ­λοί εργο­δό­τες και στα σχο­λεία. Και σ’ αυτή την κατά­στα­ση, αντί να μειω­θεί ο αριθ­μός των μαθη­τών στα τμή­μα­τα, έχου­με συμ­πτύ­ξεις τμη­μά­των και μονά­δων και φτά­νουν τους 27 έως και 30 μαθη­τές σε τμήματα».

Για τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής υπο­γράμ­μι­σε τους κιν­δύ­νους που απορ­ρέ­ουν από την εφαρ­μο­ζό­με­νη πολι­τι­κή. «Το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, η Σού­δα, οι άλλες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις απο­τε­λούν πόλους αντι­ποί­νων σε περί­πτω­ση γενι­κευ­μέ­νης σύγκρου­σης, όπως, σχε­δόν, ανα­μέ­νε­ται στην Ουκρα­νία. Ως ΚΚΕ υπο­στη­ρί­ζου­με την ανά­γκη, σήμε­ρα, τώρα να κλεί­σει η βάση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, η βάση της Σού­δας, όλες οι ξένες βάσεις. Κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιώ­της, στρα­τιω­τι­κός έξω από τα σύνο­ρα. Να γυρί­σουν πίσω όλοι οι Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί που βρί­σκο­νται έξω από τα σύνο­ρα. Δεν υπη­ρε­τούν τα ελλη­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά τα συμ­φέ­ρο­ντα του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Σε ερώ­τη­ση για την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα και γενι­κό­τε­ρα στην Ελλά­δα, καθώς και για την ακρί­βεια, υπο­γράμ­μι­σε πως «αυτόν τον και­ρό που ανα­πτύσ­σει με ιδιαί­τε­ρη σπου­δή η κυβέρ­νη­ση τη δια­δι­κα­σία απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης, την ίδια στιγ­μή η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­στέλ­λει την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και βάζει μπρο­στά και­νούρ­για λιγνι­τι­κά εργο­στά­σια. Δύο μέτρα και δύο σταθ­μά. Εδώ επι­σπεύ­δο­νται τα πάντα. Οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις παρα­γω­γής Ενέρ­γειας έχουν κερ­δί­σει και κερ­δί­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια. Για την ακρί­βεια σε όλα τα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης τα πάντα δικαιο­λο­γού­νται. Είναι, λένε, η ενερ­γεια­κή κρί­ση, είναι οι ναύ­λοι που έχουν αυξη­θεί στα πλοία και όλα φορ­τώ­νο­νται στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού. Ευθύ­νες έχουν όλα τα κόμ­μα­τα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που στή­ρι­ξαν τη λεγό­με­νη απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας. Αυτά πλη­ρώ­νει σήμε­ρα ο λαός. Έδω­σε η κυβέρ­νη­ση 70 λεπτά ή ένα ευρώ αύξη­ση, ούτε έναν καφέ δηλα­δή και το προ­πα­γαν­δί­ζει συνέ­χεια. Και λέει ότι τον Μάη η αύξη­ση θα είναι πιο γεν­ναία. Ίσως δώσει και 2 ευρώ. Κοροϊ­δεύ­ουν τον κόσμο. Ο κ. Γεωρ­γιά­δης υπο­στή­ρι­ξε ότι ουσια­στι­κά δεν υπάρ­χουν αυξή­σεις στα προ­ϊ­ό­ντα. Τα στοι­χεία λένε ότι ο επί­ση­μος πλη­θω­ρι­σμός έφτα­σε στο 5%. Πού θα πάει αυτή η κατά­στα­ση; Εμείς ως ΚΚΕ καλού­με την εργα­τι­κή τάξη, τους εργα­ζό­με­νους, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους φτω­χούς αγρό­τες να οργα­νώ­σουν την πάλη τους, να διεκ­δι­κή­σουν καλύ­τε­ρες συν­θή­κες ζωής. Βεβαί­ως, εμείς παλεύ­ου­με για μια κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία που θα δημιουρ­γή­σει όρους, συν­θή­κες και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για βαθύ­τε­ρες αλλα­γές μέχρι το επί­πε­δο της εξου­σί­ας. Αυτό το κρά­τος, το αστι­κό σαπί­ζει καθη­με­ρι­νά. Αλλά αυτό το σάπιο κατα­στρέ­φει την κοι­νω­νία, κατα­στρέ­φει τα πάντα. Είναι επί­και­ρος ο σοσια­λι­σμός, όσο κι αν πολ­λοί προ­πα­γαν­δί­ζουν ότι είναι μια ουτο­πία. Ναι, είναι ρεα­λι­στι­κό, επί­και­ρο και ανα­γκαίο να ανα­πτυ­χθεί η πάλη για τη σοσια­λι­στι­κή προ­ο­πτι­κή της χώρας».

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο