Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σρι Λάνκα: Ελεύθερος αφέθηκε ο αγωνιστής συνδικαλιστής Ιωσήφ Στάλιν

Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε με εγγύ­η­ση ο συλ­λη­φθείς συν­δι­κα­λι­στής ηγέ­της Ζόζεφ (Ιωσήφ) Στά­λιν* στο Κολό­μπο της Σρι Λάνκα.

Ο Στά­λιν, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Εκπαι­δευ­τι­κών, είχε συλ­λη­φθεί στις 3 Αυγού­στου από τις αρχές της χώρας με την δικαιο­λο­γία της συμ­με­το­χής και υπο­κί­νη­σης διαδηλώσεων.

Κατά την έξο­δό του από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα, ο συν­δι­κα­λι­στής δήλω­σε ότι θα συνε­χί­σει την δρά­ση του ενά­ντια στις αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης του Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε.

Η σύλ­λη­ψη του Ι. Στά­λιν προ­κά­λε­σε κύμα δια­μαρ­τυ­ριών σε ολό­κλη­ρη την χώρα η οποία εδώ και μήνες συντα­ράσ­σε­ται από μεγά­λες εργα­τι­κές δια­δη­λώ­σεις εξαι­τί­ας της ακρί­βειας, της ανερ­γί­ας και των ελλεί­ψε­ων σε βασι­κά αγαθά.

Στη μαζι­κό­τη­τα των δια­δη­λώ­σε­ων η κυβέρ­νη­ση απά­ντη­σε με κατα­στο­λή και βία, με απο­τέ­λε­σμα των τραυ­μα­τι­σμό δεκά­δε­ων δια­δη­λω­τών και τον θάνα­το του­λά­χι­στον ενός διαδηλωτή.

Τον Ιού­λη ο πρό­ε­δρος της χώρας Γκο­τα­μπά­για Ρατζα­πά­ξα οδη­γή­θη­κε σε παραί­τη­ση και ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την χώρα ως απο­τέ­λε­σμα της λαϊ­κής οργής. Ο Ρανίλ Βικρε­με­σίν­γκε ορκί­στη­κε υπη­ρε­σια­κός πρό­ε­δρος της χώρας, παρου­σία του προ­έ­δρου του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου, όπως προ­βλέ­πει το Σύνταγ­μα της χώρας.

Τα αδιέ­ξο­δα για τον λαό της νησιω­τι­κής χώρας της Νότιας Ασί­ας έχουν γιγα­ντω­θεί τους τελευ­ταί­ους μήνες, καθώς η πολι­τι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­σης του μεγά­λου κεφα­λαί­ου του φόρ­τω­σε τερά­στια ελλείμ­μα­τα και χρέη, κατα­στρέ­φο­ντας παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας. Πλέ­ον είναι τερά­στιες οι δυσκο­λί­ες για προ­μή­θεια ακό­μα και στοι­χειω­δών φαρ­μά­κων, τρο­φί­μων, αλλά και καυσίμων.

* Τόσο η αγω­νι­στι­κή δρά­ση, όσο και το γεγο­νός ότι ο Σρι­λαν­κέ­ζος συν­δι­κα­λι­στής φέρει το όνο­μα του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και πρω­τερ­γά­τη της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, προ­κά­λε­σε το εύλο­γο ενδια­φέ­ρον των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο