Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ: Σε καθεστώς χρεοκοπίας η χώρα με τον λαό αντιμέτωπο με την πείνα

Σε καθε­στώς χρε­ο­κο­πί­ας βρί­σκε­ται ουσια­στι­κά από σήμε­ρα η Σρι Λάν­κα, καθώς, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της, δεν κατά­φε­ρε να απο­πλη­ρώ­σει το χρέ­ος της.

Συγκε­κρι­μέ­να, χθες έλη­ξε η περί­ο­δος χάρι­τος 30 ημε­ρών για την απο­πλη­ρω­μή τόκων χρέ­ους ύψους 78 εκατ. δολα­ρί­ων, που έπρε­πε να κατα­βά­λει η χώρα, η οποία βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με τη χει­ρό­τε­ρη οικο­νο­μι­κή κρί­ση εδώ και περισ­σό­τε­ρα από 70 χρόνια.

Ερω­τη­θείς από το BBC, εάν η χώρα βρί­σκε­ται σε χρε­ο­κο­πία, ο διοι­κη­τής της κεντρι­κής τρά­πε­ζας Ναντα­λάλ Βιρ­σίν­γκε είπε πως «μπο­ρεί να υπάρ­ξουν τεχνι­κοί ορι­σμοί… από την πλευ­ρά τους (των πιστω­τών) μπο­ρούν να το θεω­ρή­σουν χρε­ο­κο­πία». «Η θέση μας είναι πολύ ξεκά­θα­ρη, μέχρι να υπάρ­ξει ανα­διάρ­θρω­ση χρέ­ους, δεν μπο­ρού­με να απο­πλη­ρώ­σου­με», πρό­σθε­σε.

Τα χει­ρό­τε­ρα για το λαό της χώρας είναι μπρο­στά, καθώς η κυβέρ­νη­ση έχει ήδη ξεκι­νή­σει συνο­μι­λί­ες με το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο για δανει­σμό και πρέ­πει να επα­να­δια­πραγ­μα­τευ­τεί τις συμ­φω­νί­ες χρέ­ους της με τους πιστω­τές. Η κυβέρ­νη­ση έχει πει προη­γου­μέ­νως ότι χρειά­ζε­ται έως και 4 δισ. δολά­ρια φέτος.

Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός, Ρανίλ Βικρε­με­σίν­γκε, δήλω­σε στο BBC ότι η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση «θα επι­δει­νω­θεί πριν βελτιωθεί».

Στην πρώ­τη του συνέ­ντευ­ξη μετά την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων του, δεσμεύ­τη­κε πάντως να δια­σφα­λί­σει ότι οι οικο­γέ­νειες θα λαμ­βά­νουν τρία γεύ­μα­τα την ημέ­ρα. Κάνο­ντας έκκλη­ση στον κόσμο για περισ­σό­τε­ρη οικο­νο­μι­κή βοή­θεια, είπε «δεν θα υπάρ­ξει επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, θα βρού­με φαγητό».

Σύμ­φω­να με την thediplomat.com η οικο­νο­μία της Σρι Λάν­κα βρί­σκε­ται σε δει­νή θέση με τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σι­μα συναλ­λαγ­μα­τι­κά της απο­θέ­μα­τα να μειώ­νο­νται σε λιγό­τε­ρο από 50 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, δήλω­σε  ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της χώρας.

Ο Ali Sabry μετά την επι­στρο­φή του  από συνο­μι­λί­ες με το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο,  επε ότι οποιο­δή­πο­τε πρό­γραμ­μα διά­σω­σης του ΔΝΤ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός μέσου ταχεί­ας χρη­μα­το­δό­τη­σης που απαι­τεί­ται για την επεί­γου­σα επί­λυ­ση των ελλεί­ψε­ων σε βασι­κά αγα­θά, θα εξαρ­τη­θεί από τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους με τους πιστω­τές και θα χρεια­στούν έξι μήνες για να εφαρμοστεί.

Η Σρι Λάν­κα έχει ανα­στεί­λει τις πλη­ρω­μές των ξένων δανεί­ων της και η οικο­νο­μι­κή της εξα­θλί­ω­ση έχει προ­κα­λέ­σει πολι­τι­κή κρί­ση, με την κυβέρ­νη­ση να αντι­με­τω­πί­ζει δια­μαρ­τυ­ρί­ες και πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας στη Βουλή.

Η χώρα πρό­κει­ται να απο­πλη­ρώ­σει 7 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια φέτος από τα 25 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε ξένα δάνεια που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να πλη­ρώ­σει έως το 2026.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο