Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στάζουν φαρμάκι…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Να μην ξεχνάμε πως η πιο γνωστή, διαδεδομένη και απόλυτα νόμιμη νευροτοξίνη είναι το Botox

Αν εξαι­ρέ­σει κανείς τις ατέ­λειω­τες προ­σπά­θειες για να δηλη­τη­ριά­σουν οι Αμε­ρι­κά­νοι τον Φιντέλ Κάστρο, την Λου­κρη­τία Βορ­γία και τον Βούλ­γα­ρο Μάρ­κωφ που τον τρύ­πη­σαν με δηλη­τη­ρια­σμέ­νη ομπρέ­λα οι «κομ­μου­νι­στές» το 1978, βρι­σκό­μα­στε στην μεγα­λύ­τε­ρη, στην Ιστο­ρία, κατα­γρα­φή δηλη­τη­ρια­σμέ­νων, αντι­πά­λων της Ρωσί­ας επί το πλεί­στον, με ισχυ­ρό­τε­ρα δηλη­τή­ρια από το Βοtοx.

Ο Σερ­γκέι Skripal, 66 ετών, ένας πρώ­ην συνταγ­μα­τάρ­χης της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών κατα­δι­κά­στη­κε σε 13ετή φυλά­κι­ση το 2006 για πώλη­ση μυστι­κών πλη­ρο­φο­ριών στην Αγγλία.

Ο Skripal βρέ­θη­κε στην Αγγλία το 2010 μετά από μια ανταλ­λα­γή 10 (!) Ρώσων κατα­σκό­πων που συνε­λή­φθη­σαν στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Εγκα­τα­στά­θη­κε στην μικρή πόλη του Salisbury, νοτιο­δυ­τι­κά του Λον­δί­νου. Στις 4 Μαρ­τί­ου 2018 ο Σερ­γκέι Skripal γευ­μα­τί­ζει στο ιτα­λι­κό εστια­τό­ριο στο Salisbury με την κόρη του Τζού­λια που μόλις ήρθε από την Μόσχα.

Στη συνέ­χεια επι­σκέ­φτη­καν μια παμπ. Λίγες ώρες αργό­τε­ρα, οι δύο βρέ­θη­καν λιπό­θυ­μοι σε ένα παγκά­κι κοντά σε ένα εμπο­ρι­κό κέντρο.

Ο Skripals είχε τρέ­μου­λο στα χέρια και τα μάτια του ήταν θολά, σύμ­φω­να με τις εκθέ­σεις. Μετα­φέρ­θη­καν στο νοσοκομείο.

Η κατά­στα­ση της υγεί­ας τους είναι ακό­μη κρί­σι­μη. Είναι ακό­μη ζωντα­νοί όσο γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές. Ακό­μη και ο αστυ­νο­μι­κός που πρώ­τος τους βρή­κε είναι κιαυ­τός στο Νοσο­κο­μείο. Το ασθε­νο­φό­ρο το αμπα­λά­ρι­σαν για να το απολυμάνουν.

Άς παρα­κο­λου­θή­σου­με τον πόλε­μο των δηλώσεων.

-« Είμα­στε ανή­συ­χοι για τις ενέρ­γειες της Ρωσί­ας. Θέλου­με να μάθου­με αν χρη­σι­μο­ποιεί απα­γο­ρευ­μέ­να χημι­κά » δηλώ­νει Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και οι 29 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

-«Θεω­ρού­με τη Ρωσία ως «υπεύ­θυ­νη» για τη δηλη­τη­ρί­α­ση του πρώ­ην κατα­σκό­που της στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» δηλώ­νει η Αμε­ρι­κα­νί­δα Πρέ­σβης Nikki Haley στον ΟΗΕ.

-«Υπο­στη­ρί­ζου­με πλή­ρως τις βρε­τα­νι­κές απαι­τή­σεις για να εξη­γή­σει η Ρωσία τι συνέ­βη, πώς ένα αέριο νεύ­ρων που προ­ήλ­θε από τη Ρωσία μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» δηλώ­νει ο Πρέ­σβης της Σου­η­δί­ας στον ΟΗΕ Olof Skoog. «Ακό­μη και άλλες σκαν­δι­να­βι­κές ηγε­σί­ες και οι χώρες της ΕΕ συμ­φω­νούν με το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» προ­σθέ­τει. Τα ίδια λέει και η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σουηδίας.

-Η Αγγλία ζητά σύγκλι­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για την παρο­χή περισ­σό­τε­ρων πλη­ρο­φο­ριών από την Ρωσία.

-Στο Λον­δί­νο η πρω­θυ­πουρ­γός Μέι απε­λαύ­νει 23 Ρώσους διπλω­μά­τες με αφορ­μή την επί­θε­ση με δηλη­τή­ριο. Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη απέ­λα­ση διπλω­μα­τών από την Αγγλία εδώ και 30 χρόνια.

«Έχουν μία εβδο­μά­δα διο­ρία για να φύγουν από τη χώρα», λέει στην ομι­λία της στο Κοι­νο­βού­λιο. Ματαιώ­νε­ται η επί­σκε­ψη του Υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας και δεν θα στεί­λου­με υπουρ­γό στο ποδο­σφαι­ρι­κό Μου­ντιάλ ούτε η βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια θα παραστεί».

-«Είναι ένα σώου Τσίρ­κου στην Αγγλι­κή Βου­λή. Μια ενη­με­ρω­τι­κή καμπά­νια που βασί­ζε­ται σε μια προ­βο­κά­τσια». λέει η εκπρό­σω­πος του Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Maria Zacharova.  Ο Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λαβρόφ δηλώ­νει ότι ποτέ δεν τον κάλε­σαν για επίσκεψη.

-«Πολ­λοί από εμάς είδα­με στη Ρωσία μετά τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση μια νέα ελπί­δα . Θέλα­με μια καλύ­τε­ρη σχέ­ση και είναι τρα­γι­κό ότι Πρό­ε­δρος Πού­τιν έχει επι­λέ­ξει να ενερ­γή­σει με τον τρό­πο αυτό» λέει η Μέι.

-«Η Ρωσία δεν έχει τίπο­τα να κάνει με τη δηλη­τη­ρί­α­ση του Σερ­γκέι Skripal Οι κατη­γο­ρί­ες είναι αβά­σι­μες.», δηλώ­νει εκπρό­σω­πος του Κρεμλίνου.

-Η εκπρό­σω­πος της προ­ε­δρί­ας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, Βαλε­ντί­να Ματ­βιέν­κο δηλώ­νει στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ria ότι η χώρα θα αντα­πο­κρι­θεί «γρή­γο­ρα, σκλη­ρά, και με παρό­μοιο τρόπο»

-H πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Theresa Μέι δηλώ­νει στην Βου­λή ότι τα δείγ­μα­τα εμφα­νί­ζουν ίχνη από μια ποι­κι­λία νευ­ρο­το­ξί­νης η νευ­ρο­πα­ρα­λυ­τι­κού παρά­γο­ντα «Νόβι­τσοκ».

«Η Ρωσία έχει επα­νει­λημ­μέ­να αρνη­θεί την συμ­με­το­χή της στη δηλη­τη­ρί­α­ση του διπλού πρά­κτο­ρα και της κόρη του. Είχε ζητή­σει και την σύστα­ση της δηλη­τη­ριώ­δους ουσί­ας». λέει ο Dmitry Peskov εκπρό­σω­πος του Κρεμλίνου.

-Ο παρά­γο­ντας «Νόβι­τσοκ» είναι ίσως η παραλ­λα­γή Α‑230 πιο δυνα­τό από το VX που επε­νερ­γεί από 30 δεύ­τε­ρα μέχρι 2 λεπτά και φυσι­κά ανα­πτύ­χθη­κε που αλλού στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, μας πλη­ρο­φο­ρεί το “έγκυ­ρο” BBC.

-Δεν είναι σαφές πώς το συγκε­κρι­μέ­νο δηλη­τή­ριο έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κατά του πατέ­ρα και της κόρης, γρά­φουν οι αγγλι­κές εφη­με­ρί­δες λίγο πιο προσεκτικά.

Το "μολυσμένο" ασθενοφόρο.

Το “μολυ­σμέ­νο” ασθενοφόρο.

 

-Οι βρε­τα­νι­κές αρχές έχουν ζητή­σει γύρω στα 500 άτο­μα που επι­σκέ­φτη­καν την παμπ και το εστια­τό­ριο στο Salisbury να πλύ­νουν τα ρού­χα τους αφού βρέ­θη­καν ίχνη νευροτοξίνης.

-H προ­ε­δρία της Αμε­ρι­κής με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση κατη­γο­ρεί την Ρωσία «ότι αψη­φά την διε­θνή τάξη και υπο­νο­μεύ­ει την κυριαρ­χία και ασφά­λεια και τα λοι­πά και τα λοιπά..»

-Ο πρώ­ην κατά­σκο­πος Μπα­ρίς Κάρ­πι­τσκοφ απο­κα­λύ­πτει σήμε­ρα πως στην Ν. Ζηλαν­δία που έχει κατα­φύ­γει,  το 2006, άγνω­στος τού­ρι­ξε σκό­νη στο πρό­σω­πο που τον αρρώ­στη­σε για δύο μήνες, χάνο­ντας 30 κιλά. Ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ήξε­ρε για την επί­θε­ση στην Αγγλία από πριν και ότι υπάρ­χει λίστα 8 ατό­μων προς εξόντωση.

-«Φέρ­τε μας απτές απο­δεί­ξεις για την Ρώσι­κη ανά­μι­ξη» ζήτη­σε ο Βασί­λι Νεμπέ­ζια πρέ­σβης της Ρωσί­ας στον ΟΗΕ στην επεί­γου­σα συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφαλείας.

Σαν επι­δόρ­πιο πλη­ρο­φό­ρη­σης μας θυμί­ζει ο Τύπος:

2017: «Πρά­κτο­ρες της Β. Κορέ­ας» δηλη­τη­ριά­ζουν τον ετε­ρο­θα­λή, μπον βιβέρ, αδελ­φό του Κιμ στο αερο­δρό­μιο της Κουά­λα Λου­μπούρ με νευ­ρο­πα­ρα­λυ­τι­κό παρά­γο­ντα VX. Το δικα­στή­ριο δεν τέλειω­σε ακό­μη αλλά αυτοί ξέρουν..

2006: Ο πρώ­ην Ρώσος πρά­κτο­ρας Alexander Litvinenko δηλη­τη­ριά­ζε­ται με ισό­το­πα πολώ­νιου που έβα­λαν στο τσάι του οι «Ρώσοι».

2004: Ό πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βίκτορ Γιού­στσεν­κο δηλη­τη­ριά­ζε­ται με διο­ξί­νη, τον Σεπτέμ­βριο του 2004 πριν από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές και ισχυ­ρί­ζε­ται κατό­πιν ότι το έκα­ναν οι «Ρώσοι».

Χοντραί­νει το παι­χνί­δι. Η ιστο­ρία εξε­λίσ­σε­ται σε μια βρώ­μι­κη περι­πέ­τεια και με αντι­σο­βιε­τι­κά και αντι­κο­μου­νι­στι­κά υπο­νο­ού­με­να όπου οι ιστο­ρί­ες του Τζειμς Μποντ δεν έχουν τίπο­τα να ζηλέ­ψουν. Πέρα από τις προ­σπά­θειες για το ανέ­βα­σμα της δημο­φι­λί­ας της Μέι και των άλλων δυτι­κών ηγε­τών με τον σίγου­ρο τρό­πο της δημιουρ­γί­ας εχθρι­κού κλί­μα­τος με την Ρωσία, δια­φαί­νο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κύκλων που μετα­φέ­ρουν και στο διπλω­μα­τι­κό και πολι­τι­κό επί­πε­δο τις τερά­στιες οικο­νο­μι­κές τους αντι­θέ­σεις. Πόσο ακό­μη θα το χοντρύ­νουν κανείς δεν μπο­ρεί να το προ­βλέ­ψει. Η συνέ­χεια σίγου­ρα θα είναι στα πεδία των μαχών που ήδη στέ­κουν αντι­μέ­τω­ποι. Το σίγου­ρο είναι ότι οι λαοί τίπο­τε δεν έχουν να κερ­δί­σουν από τον «δηλη­τη­ριώ­δη» καυ­γά τους.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο