Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στάλθηκε το πολεμικό υλικό στην Ουκρανία — «Εν πράγμασι» εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι πτή­σεις των δυο αερο­σκα­φών C‑130 της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας που μετα­φέ­ρουν αμυ­ντι­κό υλι­κό στην Ουκρα­νία, μετά από σχε­τι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης που εμπλέ­κει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη χώρα μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με εξαι­ρε­τι­κά μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό. Τα δυο αερο­σκά­φη απο­γειώ­θη­καν από την αερο­πο­ρι­κή βάση της Ελευσίνας.

Η κίνη­ση αυτή απο­τε­λεί συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στο πόλε­μο Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας και είναι απο­τέ­λε­σμα τω  δεσμεύ­σε­ων που έχουν ανα­λά­βει οι κυβερ­νή­σεις ένα­ντι του ΝΑΤΟ.

Ανα­λαμ­βά­νει τερά­στιες ευθύ­νες η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ και καλεί εδώ και τώρα να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή και η εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο