Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στάλινγκραντ: Εκεί που ο Βόλγας έχει μία… όχθη — του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ο Βόλ­γας είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος ποτα­μός της Ευρώ­πης. Πηγά­ζο­ντας κάπου ανά­με­σα στη Μόσχα και στο Λένιν­γκραντ, δια­σχί­ζει όλη τη δυτι­κή Ρωσία στο διά­βα του προς την Κασπία θάλασ­σα, όπου εκβά­λει. Είναι ο αγα­πη­μέ­νος ποτα­μός των Ρώσων. Σύμ­βο­λο της θέλη­σης του Σοβιε­τι­κού Λαού. Ο ποτα­μός που ενέ­πνευ­σε τους καλ­λι­τέ­χνες της Ρωσί­ας και της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Έγι­νε μυθι­στό­ρη­μα, ποί­η­μα, τρα­γού­δι, πίνα­κας ζωγραφικής.

Στο διά­βα του συνα­ντά έντε­κα από τις μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις της Ρωσί­ας. Σε μια απ’ αυτές, σαν να κοντο­στέ­κε­ται. Φαί­νε­ται σαν ο ειρ­μός του ποτα­μού να δια­κό­πτε­ται. Είναι τέτοια η συνο­χή της ιστο­ρί­ας στον τόπο αυτόν που ο μεγά­λος Βόλ­γας απο­τι­μά το πεπρω­μέ­νο. Εκεί που κάπο­τε ο Βόλ­γας «είχε μια όχθη μόνο».

Δεξιά από τον ποτα­μό, ένα τερά­στιο μνη­μείο δεσπό­ζει στο τοπίο. Στην κορυ­φή του λόφου Μαμά­γιεφ στέ­κει “Η Μητέ­ρα Πατρί­δα Καλεί” κι υψώ­νει το ξίφος της 85 μέτρα ψηλό­τε­ρα από το βάθρο που στέ­κει. Δια­κό­σια σκα­λο­πά­τια για να φτά­σεις μέχρι το βάθρο της “Μητέ­ρας”. Όσες και οι μέρες της Μάχης του Στά­λιν­γκραντ. Κι από κάτω, τα ονό­μα­τα των νεκρών χαραγ­μέ­να στην πέτρα για την αιω­νιό­τη­τα. Αντρών, γυναι­κών, παι­διών, γερό­ντων. Των Σοβιε­τι­κών πολι­τών που πρό­σφε­ραν τη ζωή τους για το μέλ­λον της ανθρω­πό­τη­τας. Από 700.000 έως ένα εκα­τομ­μύ­ριο οι νεκροί. Κανείς δεν μετρά. Όλοι όμως θυμού­νται. Κάθε κάτοι­κος του Στά­λιν­γκραντ, κάθε μάνα, κάθε παι­δί, συγ­γε­νής, φίλος ξέρει πού είναι χαραγ­μέ­νο το όνο­μα του αγα­πη­μέ­νου του. Μπο­ρεί να το βρει και με κλει­στά μάτια.2 stalingrad

Η Ευρώ­πη είχε κατα­κτη­θεί ή είχε ταχθεί με το Γ΄ Ράιχ. Η Γαλ­λία, η μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη της ηπει­ρω­τι­κής Ευρώ­πης πριν τον πόλε­μο, δεν υπήρ­χε. Οι Γερ­μα­νοί είχαν εισχω­ρή­σει 1.600 χιλιό­με­τρα στο έδα­φος της ΕΣΣΔ. Είχε χαθεί η Ουκρα­νία. Η Λευ­κο­ρω­σία και οι Βαλ­τι­κές Δημο­κρα­τί­ες είχαν πέσει στα χέρια των ναζί. Οι μεγά­λες μάχες του Σμο­λένσκ και του Κίε­βου είχαν χαθεί. Η Μόσχα είχε κιν­δυ­νέ­ψει. Το Λένιν­γκραντ ήταν περι­κυ­κλω­μέ­νο. Είχε έρθει η σει­ρά του Στάλινγκραντ.

Στο Στά­λιν­γκραντ, όπως λίγο πριν στη Μόσχα και στο Λένιν­γκραντ, σύσ­σω­μη η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ηγε­σία, Κόκ­κι­νος Στρα­τός και οι Σοβιε­τι­κοί πολί­τες είπαν: «Μέχρι εδώ». Δεν έχει πίσω απ’ αυτές τις πόλεις. Δεν αφή­νου­με το Λένιν­γκραντ, πίσω απ’ τη Μόσχα δεν έχει γη, δεν έχει άλλη όχθη ο Βόλγας.

Οι Χιτλε­ρι­κοί ξεκί­νη­σαν την επί­θε­σή τους με 74 μεραρ­χί­ες – πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άντρες, δύο στρα­τιές πάν­τσερ και 1.500 αερο­πλά­να. Με τη γνω­στή τακτι­κή. Έκαι­γαν και κατά­στρε­φαν ότι δεν μπο­ρού­σαν να πάρουν μαζί τους. Αν ορι­σμέ­νοι γέροι ή παι­διά γλύ­τω­ναν τον θάνα­το έμε­ναν χωρίς τίπο­τα για να ζήσουν. Μα όσο πλη­σί­α­ζαν, τα πράγ­μα­τα δυσκό­λευαν. «Η αντί­στα­ση του εχθρού μεγα­λώ­νει» σημεί­ω­νε στο ημε­ρο­λό­γιό του ο Γερ­μα­νός στρα­τη­γός Γιολντ[1]. Στη διάρ­κεια του Ιου­νί­ου οι Γερ­μα­νοί είχαν χάσει σε νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες 130.000 άντρες. Τον Ιού­λιο 160.000. Κι αυτό ήταν μόνο το πρε­λού­διο της μάχης του Στά­λιν­γκραντ. Στις 28 Ιου­λί­ου η Ανώ­τα­τη Στρα­τιω­τι­κή Διοί­κη­ση και ο Στά­λιν δια­τά­ζουν: «Ούτε βήμα πίσω!»

Οι Γερ­μα­νοί βρί­σκο­νταν ακό­μη 90 χιλιό­με­τρα μακριά απ’ το Στά­λιν­γκραντ. Χρειά­ζο­νται δυο μήνες για να καλύ­ψουν αυτή την από­στα­ση. Τον Αύγου­στο έχα­σαν του­λά­χι­στον 260.000 άντρες. Όσο περισ­σό­τε­ρο καθυ­στε­ρούν τόσο περισ­σό­τε­ρο υλι­κό και εφε­δρεί­ες ανα­πτύσ­σουν οι Σοβιε­τι­κοί. Σύγ­χρο­να αερο­πλά­να, τανκ Τ‑34, πυρο­βο­λι­κό, πυραύ­λους Κατιού­σα. Η βιο­μη­χα­νία πίσω από τα Ουρά­λια δού­λευε νύχτα-μέρα. Η παρα­γω­γή κυλού­σε προς δυσμάς. Προς τον Βόλ­γα και την πόλη του Στάλινγκραντ.

o giacob pavlov kai to spiti tou pavlov

Ο Γιά­κομπ Παβλόφ και το σπί­τι του

Η ανα­κοί­νω­ση της Κομ­μα­τι­κής Επι­τρο­πής του Στά­λιν­γκραντ όριζε:

«Ο καθέ­νας μας πρέ­πει να δοθεί ολό­ψυ­χα στην υπε­ρά­σπι­ση της αγα­πη­μέ­νης μας πόλης. Των σπι­τιών μας, των οικο­γε­νειών μας. Να στή­σου­με οδο­φράγ­μα­τα σε κάθε δρό­μο, να μετα­βά­λου­με κάθε γει­το­νιά, κάθε δρό­μο, κάθε σπί­τι σε απόρ­θη­το φρού­ριο».

Σαρά­ντα έξι χιλιά­δες κτί­ρια είχε το Στά­λιν­γκραντ πριν επε­λά­σουν οι φασι­στι­κές ορδές. Τα σαρά­ντα χιλιά­δες από αυτά ισο­πε­δώ­θη­καν. Μετέ­βαλ­λαν την πόλη σε συντρίμ­μια. Η μάχη του Στά­λιν­γκραντ ήταν μια μάχη που έγι­νε μέσα στα ερεί­πια. Πρώ­τη γραμ­μή του πολέ­μου έγι­νε το κάθε κτί­ριο, το κάθε δωμά­τιο, πολ­λές φορές ένας τοί­χος ή ένα πάτω­μα. Η πρώ­τη γραμ­μή βρι­σκό­ταν πίσω από κάθε σωρό ερεί­πια. Μέσα σε τρεις μέρες το κέντρο της πόλης άλλα­ξε χέρια 5 φορές. Το ίδιο και ο λόφος Μαμά­γιεφ. Την από­στα­ση που κέρ­δι­ζαν η έχα­ναν κάθε φορά την μετρού­σαν σε πτώματα.

Ένας Γερ­μα­νός έγρα­ψε τότε: «Αν όλα τα κτί­ρια του Στά­λιν­γκραντ τα υπε­ρα­σπι­στούν όπως αυτό εδώ, τότε κανείς από τους στρα­τιώ­τες μας δεν θα γυρί­σει πίσω στη Γερ­μα­νία». Και δεν γύρισαν!

Στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου οι Γερ­μα­νοί κατά­φε­ραν να μπουν μέσα στην πόλη. Ένιω­θαν ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι. Το Στά­λιν­γκραντ κυριεύ­θη­κε. Ο Γκαί­μπελς ανήγ­γει­λε την κατά­λη­ψη της πόλης που έφερ­νε το όνο­μα του Ιωσήφ Στά­λιν. Στη μάχη η παρα­ση­μο­φό­ρη­ση για ανδρα­γα­θή­μα­τα γινό­ταν πολύ συχνά και γεν­ναιό­δω­ρα. Είχαν εκδώ­σει και παρά­ση­μο “Το Στά­λιν­γκραντ έπε­σε”. Έτσι ανάγ­γελ­λαν και οι γερ­μα­νι­κές εφη­με­ρί­δες. Η Βέρ­μαχτ χει­ρο­κρο­τού­σε τον εαυ­τόν της για τα κατορ­θώ­μα­τά της.

Είχαν τη διά­θε­ση στρα­τιω­τών που είχαν κερ­δί­σει μια μεγά­λη νίκη. Έστελ­ναν ενθου­σιώ­δη γράμ­μα­τα στα σπί­τια τους. «Σήμε­ρα έγρα­ψα στην Έλσα. Σύντο­μα θα βρε­θού­με. Όλοι εδώ πιστεύ­ου­με ότι το τέλος – η νίκη, σύντο­μα πλησιάζει».

2 stalingrad3

Άρχι­σαν να στρώ­νουν και μια και­νούρ­για σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή χωρίς να αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι η πραγ­μα­τι­κή μάχη του Στά­λιν­γκραντ δεν είχε καν αρχίσει.

Ένας άλλος Γερ­μα­νός που επέ­στρε­ψε το 1953 στη Γερ­μα­νία, μετά την αιχ­μα­λω­σία του, έγρα­φε στο ημερολόγιο:

«1η Οκτω­βρί­ου 1942. Το τάγ­μα μας βρί­σκε­ται στην όχθη του Βόλ­γα. Έχου­με να δια­σχί­σου­με  ακό­μα 500 μέτρα και θα είμα­στε εκεί. Αύριο θα βρι­σκό­μα­στε στην άλλη όχθη του ποτα­μού και ο πόλε­μος θα έχει τελειώσει».

«3η Οκτω­βρί­ου. Πολύ ισχυ­ρή αντί­στα­ση, δεν μπο­ρού­με να περά­σου­με αυτά τα 500 μέτρα. Βρι­σκό­μα­στε δίπλα από ένα  ασαν­σέρ σιτηρών ».

«6η Οκτω­βρί­ου. Κατα­ρα­μέ­νο ασαν­σέρ! Είναι αδύ­να­το να το πλη­σιά­σου­με. Οι απώ­λειές μας ξεπέ­ρα­σαν το 30%».

«10η Οκτω­βρί­ου. Από πού έρχο­νται αυτοί οι Ρώσοι; Το ασαν­σέρ πια δεν υπάρ­χει, αλλά κάθε φορά που πλη­σιά­ζου­με τη θέση που βρι­σκό­ταν, αρχί­ζουν τα πυρά, τα οποία θαρ­ρείς πως έρχο­νται κάτω από τη γη».

«15η Οκτω­βρί­ου. Επι­τέ­λους, έχου­με περά­σει το ασαν­σέρ. Από το τάγ­μα μας έμει­ναν μόνο 100 άτο­μα. Το ασαν­σέρ το προ­στά­τευαν… 18 Ρώσοι, βρή­κα­με 18 σορούς. Και αυτούς τους 18, δεν μπο­ρού­σε να νική­σει μισό μήνα ολό­κλη­ρο το τάγ­μα μας…».

Πενή­ντα οκτώ μέρες άντε­ξαν κι οι 18 άντρες του Γιά­κοφ Παβλόφ στον «Αλευ­ρό­μυ­λο» – το «Σπί­τι του Παβλόφ», όπως έμει­νε στην ιστο­ρία, στην πλα­τεία της 9ης Ιανουα­ρί­ου, στον αριθ­μό 61. Αλλά το κτί­ριο δεν το παρέδωσαν.

2 stalingrad4

Στις 6 Νοεμ­βρί­ου, στην 25η επέ­τειο της Μεγά­λης Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης το ραδιο­φω­νι­κό μήνυ­μα του Στάλιν:

«Πώς δικαιο­λο­γεί­ται το γεγο­νός ότι φέτος οι Γερ­μα­νοί είχαν το προ­βά­δι­σμα και πέτυ­χαν πολ­λές νίκες στο μέτω­πό μας; Απλώς για­τί οι Γερ­μα­νοί και οι σύμ­μα­χοί τους συγκέ­ντρω­σαν όλες τις δια­θέ­σι­μες δυνά­μεις τους, τις έρι­ξαν στο ανα­το­λι­κό μέτω­πο για να δημιουρ­γή­σουν ένα τομέα μεγά­λης υπε­ρο­χής. Δεν υπάρ­χει αμφι­βο­λία ότι χωρίς αυτά τα μέτρα οι ναζί δεν θα είχαν τις επι­τυ­χί­ες που γνω­ρί­ζου­με στο μέτωπο».

Μια στε­νή λωρί­δα γης 4x15 χιλιό­με­τρα διά­σπαρ­τη από τέτοια σπί­τια. Μπρο­στά, δεξιά κι αρι­στε­ρά οι ναζι­στές. Πίσω ο Βόλ­γας. «Για μας δεν υπάρ­χει γη πίσω από τον Βόλ­γα…» ορκί­στη­καν οι Σοβιε­τι­κοί. Κι ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός αγκι­στρώ­θη­κε σ’ αυτή τη στε­νή λωρί­δα γης, οργα­νώ­θη­κε σε χιλιά­δες μικρές ομά­δες, οχυ­ρώ­θη­κε στα ερεί­πια κι ανά­γκα­σε τους Γερ­μα­νούς σε μάχη «σώμα με σώμα». «Πόλε­μο των αρου­ραί­ων» τον ονό­μα­σαν οι Γερ­μα­νοί. «Το Στά­λιν­γκραντ έχει πάψει πια να υφί­στα­ται σαν πόλη. Τη μέρα είναι ένα τερά­στιο σύν­νε­φο από καυ­τε­ρό καπνό που τυφλώ­νει ένας τερά­στιος κλί­βα­νος που τον φωτί­ζουν οι ανταύ­γειες απ’ τις φλό­γες» περιέ­γρα­φε Γερ­μα­νός αξιωματικός.

Το αρχη­γείο στο Στά­λιν­γκραντ βρι­σκό­ταν συχνά περι­κυ­κλω­μέ­νο από φλό­γες. Οι ναζί βρί­σκο­νταν μόνο 300 περί­που μέτρα μακριά. Ο μέσος όρος ζωής κάθε στρα­τιώ­τη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο Στά­λιν­γκραντ ήταν 24 ώρες. Του αξιω­μα­τι­κού 3 ημέ­ρες. Αλλά οι Σοβιε­τι­κοί άντεξαν.

Η 19η Νοεμ­βρί­ου ξημέ­ρω­σε βρο­χε­ρή με πυκνή ομί­χλη. Στις 06:30 οι εξα­ντλη­μέ­νοι υπε­ρα­σπι­στές του Στά­λιν­γκραντ άκου­σαν τον μακρι­νό από­η­χο των Σοβιε­τι­κών όπλων. Η Σοβιε­τι­κή αντε­πί­θε­ση, υπό τη γενι­κή επο­πτεία των Ζού­κοφ-Βασι­λέφ­σκι και διοι­κη­τές τους Βορό­νοφ, Βατού­τιν, Ροκο­σόφ­σκι, Γερε­μέν­κο, είχε αρχί­σει. Δέκα στρα­τιές – περισ­σό­τε­ροι από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άντρες του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, 1.500 τανκς, 1.500 πυρο­βό­λα όπλα είχαν συγκε­ντρω­θεί, χωρίς οι Γερ­μα­νοί να αντι­λη­φθούν το παρα­μι­κρό.  Ο Γερ­μα­νός στρα­τη­γός Γιο­ντλ είπε αργότερα:

«Νωρί­τε­ρα, τίπο­τα δεν υπήρ­χε εκεί. Και ξαφ­νι­κά μια μεγά­λη επί­θε­ση έγι­νε. Μια επί­θε­ση απο­φα­σι­στι­κής σημασίας».

Μια επι­χεί­ρη­ση πρω­το­φα­νών δια­στά­σε­ων. Η σύλ­λη­ψη του γενι­κού σχε­δί­ου ήταν απλή. Μια συντο­νι­σμέ­νη προ­έ­λα­ση ενά­ντια στα ρου­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κι από τις δύο πτέ­ρυ­γες του φον Πάου­λους, για να ακι­νη­το­ποι­ή­σουν τη στρα­τιά μπρο­στά στον ποτα­μό Βόλγα.

Την πρώ­τη μέρα δημιούρ­γη­σαν ένα ρήγ­μα πλά­τους 80 χιλιο­μέ­τρων στις γραμ­μές των Ρου­μά­νων. Την επο­μέ­νη, στις 20 Νοεμ­βρί­ου οι στρα­τιώ­τες του Γερε­μέν­κο, προ­ε­λαύ­νο­ντας νότια του Στά­λιν­γκραντ, δημιούρ­γη­σαν ρήγ­μα 50 χιλιομέτρων.

to stalingranf epese germaniko parasimo

Γερ­μα­νι­κό παρά­ση­μο, «Το Στά­λιν­γκραντ έπεσε»

Μέσα στην κατε­στραμ­μέ­νη πόλη, η Σοβιε­τι­κή 62η στρα­τιά συνέ­χι­σε να αγω­νί­ζε­ται. Άκου­γαν τον από­η­χο των όπλων να πλη­σιά­ζει χιλιό­με­τρο το χιλιό­με­τρο, μέτρο το μέτρο. Έπαιρ­ναν πάλι πίσω τα κατε­στραμ­μέ­να κτί­ρια που είχαν χάσει, κερ­δί­σει και ξανα­χά­σει. Τέσ­σε­ρις το από­γευ­μα στις 23 Νοεμ­βρί­ου, τέσ­σε­ρις μέρες μετά την έναρ­ξη της επί­θε­σης, οι Σοβιε­τι­κές στρα­τιές συνα­ντή­θη­καν. Παγι­δευ­μέ­νες μέσα στον κύκλο αυτόν ήταν 22 γερ­μα­νι­κές μεραρ­χί­ες πεζι­κού και πάν­τσερ, με άλλα λόγια 300.000 χιλιά­δες άντρες. Δεν υπήρ­χε καμία έξο­δος για τον στρα­τη­γό φον Πάου­λους. Οι Γερ­μα­νοί επι­χεί­ρη­σαν να στή­σουν μια τερά­στια αερο­γέ­φυ­ρα. Το σχέ­διό τους απέ­τυ­χε. Οι Σοβιε­τι­κοί ανα­φέ­ρουν ότι κατέρ­ρι­ψαν 1.000 ναζι­στι­κά αεροπλάνα.

Την 31η Ιανουα­ρί­ου του 1943 παρα­δό­θη­κε ο στρα­τάρ­χης φον Πάου­λους. Ήταν ένας από τους υπεύ­θυ­νους για την επι­χεί­ρη­ση Μπαρ­μπα­ρό­σα, την εισβο­λή δηλα­δή στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Στη δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης κατέ­θε­σε κατά του φασι­σμού και του καθε­στώ­τος που είχε υπη­ρε­τή­σει. Ο στρα­τη­γός Ντά­νιελ παρα­δό­θη­κε στον στρα­τη­γό Τολ­μπού­κιν. Ακο­λού­θη­σαν άλλοι 24 στρα­τη­γοί. Στις 2 Φεβρουα­ρί­ου 1943 παρα­δό­θη­κε και ο τελευ­ταί­ος Γερ­μα­νός στρα­τιώ­της. Η μάχη του Στά­λιν­γκραντ είχε τελειώ­σει. Ενε­νή­ντα χιλιά­δες Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες, μαζί με τον στρα­τάρ­χη Πάου­λους, παρα­δό­θη­καν στους Σοβιε­τι­κούς. Πέντε στρα­τιές των Γερ­μα­νών και των συμ­μά­χων τους είχαν εξο­λο­θρεύ­σει οι Σοβιε­τι­κοί. Το ¼ των δυνά­με­ων της Βέρ­μαχτ. Πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο οι νεκροί. Η αφρό­κρε­μα του Γερ­μα­νι­κού στρατού.

Γερ­μα­νοί, Ρου­μά­νοι, Ιτα­λοί, Ούγ­γροι, τα ερεί­πια ενός τερά­στιου στρα­τού φασι­στών που βάλ­θη­κε να αιμα­το­κυ­λή­σει την ανθρω­πό­τη­τα. Δεκά­δες χιλιά­δες που τώρα σέρ­νο­νταν μέσα στα χιό­νια, στο δρό­μο για την αιχμαλωσία.

to stalingranf epese

«Το Στά­λιν­γκραντ έπεσε»

Η σημα­σία της Μάχης του Στά­λιν­γκραντ ήταν τερά­στια. Στά­θη­κε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες μάχες του Β΄ΠΠ. Ολο­κλή­ρω­σε την πλή­ρη νίκη του σοβιε­τι­κού στρα­τού στις μεγά­λες ομά­δες στρα­τιών των γερ­μα­νο-φασι­στι­κών στρα­τευ­μά­των, νίκη που είχε παγκό­σμια σημα­σία. Η μεγά­λη στρο­φή στην πορεία ολό­κλη­ρου του Β΄ΠΠ. Σε στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο στά­θη­κε το τέλος των πρω­το­βου­λιών του φασι­στι­κού στρα­το­πέ­δου. Είχε σαν απο­τέ­λε­σμα ο χιτλε­ρι­κός στρα­τός, έκτο­τε, να περά­σει στην άμυ­να. Άμυ­να που την έφε­ρε στην συντρι­πτι­κή ήττα. Όπως είχε δια­τυ­πώ­σει τότε ο Μάο-Τσε-Τουνγκ:

«Όλη η πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή ζωή του φασι­στι­κού κρά­τους, όπως ήταν το χιτλε­ρι­κό, από την πρώ­τη μέρα της ζωής του, στη­ρί­χθη­κε στην επί­θε­ση και με το τέλος της επί­θε­σης τέλειω­σε κι η ζωή του… Η πολι­τι­κή ζωή του Ναπο­λέ­ο­ντα τέλειω­σε στο Βατερ­λό, όμως αυτό το προ­κα­θό­ρι­σε η ήττα του στη Μόσχα. Σήμε­ρα ο Χίτλερ ακο­λου­θεί τα χνά­ρια του Ναπο­λέ­ο­ντα και η μάχη του Στά­λιν­γκραντ προ­κα­θο­ρί­ζει την πτώ­ση του».

Το τέλος της βρή­κε τα Σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα 160 χιλιό­με­τρα δυτι­κά της πόλης. Στο Κουρσκ. Εκεί που σε λίγο οι ναζι­στές θα έχα­ναν την επό­με­νη μεγά­λη μάχη. Στο βάθος δια­γρα­φό­ταν ο δρό­μος για το Βερολίνο.

Η νίκη στο Στά­λιν­γκραντ επέ­φε­ρε βαθειά κρί­ση στη Γερ­μα­νία και σ’ ολό­κλη­ρο το φασι­στι­κό συνα­σπι­σμό. Το Ιαπω­νι­κό στρα­τη­γείο έπα­ψε να ελπί­ζει σε νίκη των Γερ­μα­νών και ακύ­ρω­σε τα σχέ­διά του για επί­θε­ση στην ΕΣΣΔ.

Στις 9 Μαρ­τί­ου ο Μου­σο­λί­νι ζητά από τον Χίτλερ να κλεί­σει ειρή­νη με την ΕΣΣΔ.[2]  Ανά­λο­γη έκκλη­ση απηύ­θυ­νε στον Χίτλερ και το Βατι­κα­νό στις 25 Μαρ­τί­ου. [3]

Τρό­μος κατέ­λα­βε και τους φασι­στι­κούς κύκλους της Ρου­μα­νί­ας. Ο Αντω­νέ­σκου, με επι­στο­λή του στον Χίτλερ απο­πει­ρά­ται να στα­μα­τή­σει τις απο­στο­λές στρα­τιω­τών για τη φασι­στι­κή Γερμανία:

«Το 1942 η Ρου­μα­νία, προ­χω­ρώ­ντας μαζί με τον γερ­μα­νι­κό στρα­τό, έδω­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη συνει­σφο­ρά σε στρα­τεύ­μα­τα, από όλες τις ευρω­παϊ­κές χώρες – 26 μεραρ­χί­ες, που είχαν συγκρο­τη­θεί από τους καλύ­τε­ρους άντρες και ήταν εξο­πλι­σμέ­νες πολύ καλά. Χάσα­με 18 μεραρ­χί­ες στον Ντον και στο Στά­λιν­γκραντ, σαν απο­τέ­λε­σμα της σοβιε­τι­κής περι­κύ­κλω­σης που δεν μπο­ρέ­σα­με να την εμπο­δί­σου­με. Άλλες 8 μεραρ­χί­ες στις μάχες του Κου­μπάν. Ως τώρα, χάσα­με 250.000 στρα­τιώ­τες, χωρίς να υπο­λο­γί­ζου­με τους τραυ­μα­τί­ες που ανέρ­ρω­σαν, καθώς και εξο­πλι­σμούς και υλι­κά 24 μεραρ­χιών».[4]

Η πολι­τι­κή κατά­στα­ση οξύν­θη­κε και στην Ουγ­γα­ρία. Τα υπο­λείμ­μα­τα της 2ης ουγ­γρι­κής στρα­τιάς, που συνε­τρί­βη από τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα, ανα­κλή­θη­καν στην Ουγ­γα­ρία και απο­στρα­τεύ­τη­καν. Στη χώρα αυξή­θη­κε η δυσα­ρέ­σκεια για τη συμ­με­το­χή της Ουγ­γα­ρί­ας στον πόλεμο.

Το κύρος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ανέ­βη­κε κατα­κό­ρυ­φα στο αντι­φα­σι­στι­κό στρατόπεδο.

Η νίκη στο Στά­λιν­γκραντ και η αντί­στοι­χη του Κουρσκ που την ακο­λού­θη­σε, υπο­χρέ­ω­σαν τις κυβερ­νή­σεις ΗΠΑ-Αγγλί­ας να περιο­ρί­σουν τα σχέ­διά τους και να εξε­τά­σουν από κοι­νού με την ΕΣΣΔ τα σοβα­ρό­τα­τα διε­θνή προ­βλή­μα­τα. Στις 19–30 Οκτω­βρί­ου 1943 συγκα­λεί­ται στη Μόσχα η Συν­διά­σκε­ψη των υπουρ­γών εξω­τε­ρι­κών των ΕΣΣΔ, ΗΠΑ και Αγγλί­ας, όπου συμ­φω­νή­θη­καν πολ­λά μετα­πο­λε­μι­κά ζητή­μα­τα και προ­ε­τοί­μα­σε την πρώ­τη συνά­ντη­ση των ηγε­τών των τριών χωρών στην Τεχεράνη.

Θα ακο­λου­θή­σουν πολ­λά και θα χρεια­στεί να περά­σουν δύο χρό­νια ακό­μη, μέχρι η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο να καρ­φω­θεί στο Ράιχ­σταγκ. Το μαύ­ρο τέρας του φασι­σμού προ­σω­ρι­νά είναι νεκρό. Το σύστη­μα που το γεν­νά και το τρέ­φει παρέ­μει­νε ζωντανό.

to spiti tou pavlov simera

Το «σπί­τι» του Παβλόφ σήμερα

____________________________________________________________________________

[1] Άλφρεντ Γιο­ντλ. 1890–1946Στρατηγός, Αρχη­γός του Επι­τε­λεί­ου Επι­χει­ρή­σε­ων της Ανώ­τα­της Διοί­κη­σης της Βέρ­μαχτ. Κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το στη Δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης και εκτε­λέ­στη­κε στις 16 Οκτω­βρί­ου 1946 με απαγχονισμό.
[2] Ρ. Μπα­τά­λια: Η ιστο­ρία του ιτα­λι­κού κινή­μα­τος αντί­στα­σης, σελ. 65
[3] Ciano, Diario, σελ. 550–558
[4] Κορόλ­κωφ, Πώς προ­ε­τοι­μά­στη­κε το σχέ­διο Μπαρ­μπα­ρό­σα, «Στρα­τιω­τι­κή σκέ­ψη», Νο 8, 1946, σελ. 46.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο