Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στάλιν: «Σύντροφοι, σας ατενίζουν οι υποδουλωμένοι λαοί της Ευρώπης» — Η ιστορική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία 7/11/1941

Οι ρωσι­κές αρχές από το 2005 έχουν απο­φα­σί­σει πως η 7 /11 δεν είναι η ημέ­ρα της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης και στη θέση του γιορ­τά­ζε­ται η ηρω­ι­κή παρέ­λα­ση του Κόκ­κι­νου Στρα­τού το 1941 που ανα­χω­ρού­σε από τη Μόσχα για το μέτω­πο για να αντι­με­τω­πί­σει τους ναζί εισβολείς.

Η στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση που έγι­νε στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία στις 7 /11/1941 , δεν έγι­νε τυχαία. Αν και τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα, στα πλαί­σια της επι­χεί­ρη­σης «Τυφώ­νας», βρί­σκο­νταν γύρω στα 30 χιλιό­με­τρα από τη Μόσχα, προ­σπα­θώ­ντας να κατα­λά­βουν την πρω­τεύ­ου­σα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, στις 6/11/1941 στον υπό­γειο σταθ­μό του μετρό «Μαγια­κόφ­σκα­για» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εκδή­λω­ση για την 24η επέ­τειο της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης. Στις 7 /11/1941 , τη Μέρα της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία, στην οποία μίλη­σε ο Ι. Στά­λιν, ενώ οι 28.400 στρα­τιώ­τες που παρέ­λα­σαν κατευ­θύν­θη­καν απευ­θεί­ας στο μέτω­πο, στη δημο­σιά του Βολο­κο­λάμσκ, εκεί που η πρώ­τη ομά­δα νέων κόκ­κι­νων στρα­τιω­τών με εύφλε­κτες φιά­λες ρίχνο­νταν κάτω από τα γερ­μα­νι­κά τανκς και τα κατέ­στρε­φαν με την αυτο­θυ­σία τους. Ενα περί­που μήνα αργό­τε­ρα, στις 6/12/1941 ξεκί­νη­σε αντε­πί­θε­ση του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, ταυ­τό­χρο­να σε ένα μέτω­πο 1.000 χιλιο­μέ­τρων. Ο κίν­δυ­νος για τη Μόσχα απο­τρά­πη­κε ορι­στι­κά. Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, αφού ανέ­κο­ψε την επί­θε­ση του γερ­μα­νι­κού στρα­τού προς τη Μόσχα, πέρα­σε στην αντε­πί­θε­ση και ύψω­σε την κόκ­κι­νη σημαία στο Ράιχ­σταγκ, αφού πρώ­τα είχε απε­λευ­θε­ρώ­σει μια σει­ρά χώρες.

Στη μεγα­λειώ­δη και ταυ­τό­χρο­να ιστο­ρι­κή στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­σης στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία προς τιμήν της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης μίλη­σε ο Στά­λιν. Είπε ανά­με­σα σε άλλα: «Σύντρο­φοι κόκ­κι­νοι φαντά­ροι και κόκ­κι­νοι ναύ­τες, διοι­κη­τές και πολι­τι­κοί καθο­δη­γη­τές, παρ­τι­ζά­νοι και παρ­τι­ζά­νες! Σας ατε­νί­ζει όλος ο κόσμος σαν σε μια δύνα­μη ικα­νή να εκμη­δε­νί­σει τις ληστρι­κές στρα­τιές των Γερ­μα­νών κατα­κτη­τών. Σας ατε­νί­ζουν οι υπο­δου­λω­μέ­νοι λαοί της Ευρώ­πης που έχουν υπο­τα­χθεί στους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές σαν απε­λευ­θε­ρω­τές τους. Σας έλα­χε μια μεγά­λη απε­λευ­θε­ρω­τι­κή απο­στο­λή. Φανεί­τε άξιοι αυτής της απο­στο­λής! Ο πόλε­μος που διε­ξά­γε­τε είναι πόλε­μος απε­λευ­θε­ρω­τι­κός, πόλε­μος δίκαιος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο