Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αναβοσβήνει» το tweet της πρεσβείας του στο Κίεβο για «έγκλημα πολέμου» στη Ζαπορίζια

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ έστει­λε ένα επεί­γον μήνυ­μα σε όλες τις πρε­σβεί­ες των ΗΠΑ στην Ευρώ­πη λέγο­ντάς τους να μην κάνουν retweet το tweet της Πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στο Κίε­βο που χαρα­κτη­ρί­ζει την επί­θε­ση το πρωί της Παρα­σκευ­ής στον πυρη­νι­κό σταθ­μό της Ζαπο­ρί­ζια από τη Ρωσία έγκλη­μα πολέ­μου.

Το μήνυ­μα απο­τε­λεί ένδει­ξη ότι η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ μάλ­λον …δεν υπο­στη­ρί­ζει τον ισχυ­ρι­σμό για εγκλή­μα­τα πολέ­μου που δια­τυ­πώ­νει η πρεσβεία.

«Προς όλους: Μην κάνε­τε retweet το tweet της πρε­σβεί­ας στο Κίε­βο [που ανέ­φε­ρε] ότι ο βομ­βαρ­δι­σμός της εγκα­τά­στα­σης [στη Ζαπο­ρί­ζια] είναι πιθα­νό έγκλη­μα πολέ­μου. Εάν το έχε­τε retweet, σβή­στε το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό», ανέ­φε­ρε σχε­τι­κά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δείτε:
Προβοκάτσια των Ουκρανών η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Μια πυρ­κα­γιά εκεί πυρο­δό­τη­σε αρχι­κά φόβους για πιθα­νό ατύ­χη­μα, αλλά η φωτιά έσβη­σε σχε­δόν αμέ­σως και ευθύς εξαρ­χής ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας είπε ότι «οι αντι­δρα­στή­ρες στο εργο­στά­σιο είναι ασφα­λείς και δεν εκλύ­θη­κε ραδιε­νερ­γό υλικό».

Την ίδια ώρα μια Αμε­ρι­κα­νί­δα αξιω­μα­τού­χος του πυρη­νι­κού τομέα ανέ­φε­ρε πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δεν έχουν απο­δεί­ξεις ότι η Ρωσία εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση στους πυρη­νι­κούς αντι­δρα­στή­ρες της μονά­δας παρα­γω­γής πυρη­νι­κής ενέρ­γειας της Ζαπο­ρί­ζια, στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ουκρανία.

Φαί­νε­ται ότι «στη μάχη που έγι­νε εκεί χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ελα­φρύς οπλι­σμός», σύμ­φω­να την αξιωματούχο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο