Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εύσημα στην Ελληνική κυβέρνηση για τη ΝΑΤΟφροσύνη της στο Ουκρανικό

Τα… εύση­μα για την άμε­ση προ­θυ­μία της να συν­δρά­μει τα Αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κά σχέ­δια στην Ουκρα­νία έλα­βε η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση από το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, απο­δει­κνύ­ο­ντας την βαθύ­τα­τη εμπλο­κή της χώρας μας στα επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέ­δια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, παντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρό­σω­πος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών σημεί­ω­σε ότι οι ΗΠΑ συγ­χαί­ρουν «την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για τη σημα­ντι­κή και έγκαι­ρη βοή­θεια που παρεί­χε στην κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης τόσο της ανθρω­πι­στι­κής όσο και της στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας. Αυτή η σημα­ντι­κή βοή­θεια, που παρα­δό­θη­κε μέσα σε λίγες ώρες από το αίτη­μα του Προ­έ­δρου Ζελέν­σκι, κατα­δει­κνύ­ει και πάλι την αλλη­λεγ­γύη της Ελλά­δας προς την Ουκρανία».

Συνε­χί­ζο­ντας, ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ανέ­δει­ξε τον ρόλο που επι­τε­λεί η Ελλά­δα ως «ευέ­λι­κτος μεντε­σές» για τα Αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κά σχέ­δια στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

«Η Ελλά­δα είναι ένας σημα­ντι­κός στρα­τη­γι­κός σύμ­μα­χος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών που προ­ω­θεί ενερ­γά την ασφά­λεια, τη στα­θε­ρό­τη­τα και τη δημο­κρα­τία, όχι μόνο στην Ευρώ­πη, αλλά σε διά­φο­ρες περιο­χές που έχουν σημα­σία για τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Ως εκ τού­του, η Ελλά­δα δια­δρα­μα­τί­ζει κρί­σι­μο ρόλο, υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τη νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ. Επαι­νού­με τους συμ­μά­χους και τους εταί­ρους του ΝΑΤΟ ‑συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της συμ­μά­χου μας Ελλά­δας- που παρέ­χουν στρα­τιω­τι­κή, ανθρω­πι­στι­κή ή και τις δύο μορ­φές βοή­θειας στην Ουκρα­νία», τόνισε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο