Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα: Latin και αφρικάνικοι χοροί | Συνάντηση τριών ηπείρων! (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Για ακό­μα μια μέρα, συνε­χί­στη­κε η πολύ θερ­μή συμ­με­το­χή στο Φεστι­βάλ Χορού του Στε­κιού Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ στην Αθή­να, με τίτλο «Όλοι του κόσμου οι λαοί».  Η χτε­σι­νή, δεύ­τε­ρη μέρα ήταν αφιε­ρω­μέ­νη στους latin και τους αφρι­κά­νι­κούς χορούς.

Το άνοιγ­μα των εκδη­λώ­σε­ων της δεύ­τε­ρης μέρας έκα­νε η Αλε­ξάν­δρα Πετρο­πού­λου, μέλος της Επι­τρο­πής Πολι­τι­σμού του ΚΣ της ΚΝΕ, η οποία παρου­σί­α­σε σύντο­μα την ιστο­ρία των λάτιν χορών, της κατα­γω­γής τους από τις φυλές της Αμε­ρι­κής, αλλά και τη σχέ­ση τους με τους αφρι­κά­νι­κους χορούς, το πώς ήρθαν αργό­τε­ρα στην Ευρώπη.

Ανέ­φε­ρε, επί­σης, ότι στους λάτιν χορούς υπάρ­χουν δύο «σχο­λές» σήμε­ρα, η λεγό­με­νη «international» διδα­σκα­λία που προ­έ­κυ­ψε από τη μετα­φο­ρά αυτών των χορών στην Ευρώ­πη και την εξέ­λι­ξη που είχαν από κει και έπει­τα με την πιο συστη­μα­τι­κή χορο­γρα­φία και η «social σχο­λή» ή αλλιώς «λέσχη Latina», που είναι περισ­σό­τε­ρο δημο­φι­λής στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Ευχα­ρί­στη­σε εκ μέρους του Στε­κιού τους δασκά­λους των ομά­δων, Εμμα­νου­έ­λα, Αλέ­ξαν­δρο και Αφροδίτη.

Ακο­λού­θη­σε παρά­στα­ση από τις ομά­δες του Στεκιού.

Η πρώ­τη ομά­δα παρου­σί­α­σε μια ιδιαί­τε­ρα εμπνευ­σμέ­νη ενιαία χορο­γρα­φία που είχε στοι­χεία από τη Rumba, τη Samba, το Paso Doble και το Chacha. Μέσα από αυτή η ομά­δα αφη­γή­θη­κε μια ιστο­ρία ανθρώ­πων που βίω­σαν τη σκλα­βιά και την απάν­θρω­πη, κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία, αλλά μετα­ξύ τους υπήρ­χαν άνθρω­ποι που κατά­φε­ραν να σπά­σουν τα δεσμά τους και να ξεσηκωθούν.

Η δεύ­τε­ρη ομά­δα του Στε­κιού ταξί­δε­ψε τους θεα­τές στα σοκά­κια της Αβά­νας, παρου­σιά­ζο­ντας αργε­ντί­νι­κο tango, bachata και salsa, γεμί­ζο­ντας την αυλή χρώ­μα­τα και ξεση­κώ­νο­ντας όσους παρακολουθούσαν.

Στη συνέ­χεια, τη σκυ­τά­λη πήρε η ομά­δα αφρι­κά­νι­κων χορών και μου­σι­κής Υeelen (Yeelen-Dance and Music from West Africa) για να μοι­ρα­στεί με τις ομά­δες και τους φίλους του Στε­κιού ένα ανοι­χτό μάθη­μα χορών από τη Δυτι­κή Αφρική.

Τον λόγο πήρε η Σίσ­συ Πιντέ­λα, για να μιλή­σει για τη δου­λειά της ομά­δας και να καλέ­σει όσους συμ­με­τεί­χαν να χορέ­ψουν μαζί. Ακο­λού­θη­σε ένα πραγ­μα­τι­κά απε­λευ­θε­ρω­τι­κό και ξεση­κω­τι­κό μάθη­μα χορού, για το οποίο η ομά­δα του Στε­κιού ευχα­ρί­στη­σε ιδιαί­τε­ρα την ομά­δα Yeelen.

Η χτε­σι­νή βρα­διά ολο­κλη­ρώ­θη­κε με latin party, στο οποίο όλος ο κόσμος που συμ­με­τεί­χε στο φεστι­βάλ ενώ­θη­κε σε μια όμορ­φη μεγά­λη παρέα, χόρε­ψε και συζή­τη­σε τις εντυ­πώ­σεις του από το Φεστιβάλ.

Σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Φεστι­βάλ Χορού του Στε­κιού, που ξεκί­νη­σε χτες με εντυ­πω­σια­κό flamenco. Το θέμα της σημε­ρι­νής μέρας είναι: «Μου­σι­κοί “δρό­μοι” της Δύσης και της Ανα­το­λής στο σταυ­ρο­δρό­μι της λαϊ­κής παρά­δο­σης» και είναι αφιε­ρω­μέ­νη στους ελλη­νι­κούς χορούς και τους χορούς των Βαλ­κα­νί­ων. Το πρό­γραμ­μα θα ξεκι­νή­σει στις 20.30 και περι­λαμ­βά­νει αναλυτικά:

Συζή­τη­ση με τον Βασί­λη Καρ­φή, διδά­κτο­ρα στη ΣΕΦΑΑ Αθή­νας και υπεύ­θυ­νο για το μάθη­μα των χορών.

Παρου­σί­α­ση μικρα­σια­τι­κών και μακε­δο­νι­κών χορών από την ομά­δα του Στεκιού.

Παρου­σί­α­ση βαλ­κα­νι­κών και ουγ­γρι­κών χορών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο