Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ: Εκδήλωση τιμής στο Μάνο Λοΐζο τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ, τιμώ­ντας τη συνο­λι­κή προ­σφο­ρά του Μάνου Λοΐ­ζου, μετο­νο­μά­ζει το Στέ­κι της Αθή­νας σε «Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ – Μάνος Λοΐζος».

Το ανα­νε­ω­μέ­νο όνο­μα του Στε­κιού, μαζί με το νέο λογό­τυ­πο, θα παρου­σια­στούν σε εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Μάνο Λοΐ­ζο, τη Δευ­τέ­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου, στις 19:30, στο Στέ­κι (Τροί­ας 36, Βικτώρια). 

Η εκδή­λω­ση θα περιλαμβάνει:

Ομι­λία από τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ

Παρεμ­βά­σεις για τη ζωή και το έργο του Μάνου Λοΐ­ζου θα κάνουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι:

- Δήμη­τρα Γαλά­νη, ερμη­νεύ­τρια και συνθέτης.

- Αχιλ­λέ­ας Θεο­φί­λου, μου­σι­κός παραγωγός.

- Χρή­στος Λεο­ντής, μου­σι­κο­συν­θέ­της.

- Θανά­σης Παπα­κων­στα­ντί­νου, τρα­γου­δο­ποιός.

- Μαρία Φαρα­ντού­ρη, ερμη­νεύ­τρια.

Μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Λοΐζο

Επι­μέ­λεια — ενορ­χή­στρω­ση: Κώστας Σταυρόπουλος.

Μου­σι­κοί: Αλέ­ξαν­δρος Γουρ­γου­λιός (μπου­ζού­κι), Φωτει­νή Δρί­νη (κιθά­ρα), Αλέ­ξαν­δρος Μιχαη­λί­δης (πιά­νο), Ανα­στα­σία Πρα­μα­τευ­τά­κη (βιο­λί), Δήμη­τρα Στα­μου­λά­κη (τσέ­λο), Κώστας Σταυ­ρό­που­λος (κιθά­ρα, κοντραμπάσο).

Τρα­γού­δι: Φωτει­νή Δρί­νη, Δήμη­τρα Ελευ­θε­ρί­ου, Κώστας Καλο­γε­ρής, Κατε­ρί­να Νιά­νιου, Θάνος Πανουργιάς.

Η είσο­δος θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις, που δια­τί­θε­νται από την Οργά­νω­ση Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ και στο e‑mail: [email protected].

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο