Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέλλα Βαλαβάνη: Η επανέναρξη των σχολείων δεν γίνεται με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (βΙΝΤΕΟ)

Στο θέμα της επα­να­λει­τουρ­γί­ας Νηπια­γω­γεί­ων, Δημο­τι­κών και Γυμνα­σί­ων από τη Δευ­τέ­ρα 10 Μάη ανα­φέρ­θη­κε η πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττι­κής, Στέλ­λα Βαλα­βά­νη, σε παρέμ­βα­σή της σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή του «Mega», το πρωί της Κυριακής.

Όπως είπε, τα σελφ τεστ απο­τε­λούν ένα μέτρο, αλλά τόνι­σε ότι το δικαί­ω­μα του παι­διού στη μόρ­φω­ση δεν γίνε­ται να πετιέ­ται στην ατο­μι­κή ευθύ­νη των γονιών.

Σημεί­ω­σε ότι το βασι­κό­τε­ρο μέτρο προ­στα­σί­ας είναι η αραί­ω­ση τμη­μά­των, κάτι που σημαί­νει προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών, αλλά και προ­σω­πι­κού καθαριότητας.

Από αυτή τη σκο­πιά εκτί­μη­σε ότι η επα­νέ­ναρ­ξη των σχο­λεί­ων δεν γίνε­ται με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ασφά­λειας εκπαι­δευ­τι­κών και μαθητών.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο