Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέλνει μηνύματα; ΜπλΟΓκάρει; ΣκρΟΛάρει; Συνδέεται Ασύρματα στο ίντερνετ; ΤουϊΤάρει; 🤔 OXI …είναι Βιβλίο!

Ναι, βιβλίο !!
«Υπάρ­χουν δύο κίνη­τρα για να δια­βά­σεις ένα βιβλίο: το ένα είναι για να το απο­λαύ­σεις. Το άλλο, για να παι­νευ­τείς γι’ αυτό», έχει δηλώ­σει ο Βρε­τα­νός φιλό­σο­φος, Μπέρ­τραντ Ράσελ. «Πάντα φαντα­ζό­μουν τον παρά­δει­σο σαν ένα είδος βιβλιο­θή­κης» είναι τα λόγια του Αργε­ντί­νου συγ­γρα­φέα, Χόρ­χε Λουίς Μπόρ­χες. Και η μακρά λίστα μπο­ρεί να συνε­χι­στεί για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Βιβλί­ου που έχει καθο­ρι­στεί σαν σήμε­ρα η 23η Απρι­λί­ου.
Σκο­πός, η προ­ώ­θη­ση και η προ­βο­λή της ανά­γνω­σης — και όχι μόνο της ανά­γνω­σης. Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Βιβλί­ου είναι και γιορ­τή των εκδο­τών και των πνευ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των _ενάντια στο μεγά­λο φαγο­πό­τι των μονο­πω­λια­κών συγκροτημάτων.

ℹ️  Για την ιστο­ρία η ημε­ρο­μη­νία της 23ης Απρι­λί­ου επε­λέ­γη _σχεδόν εκα­τό χρό­νια πριν, για πρώ­τη φορά το 1925  από τους βιβλιο­πώ­λες της Κατα­λο­νί­ας επει­δή συνέ­πι­πτε με την ημε­ρο­μη­νία θανά­του του Θερ­βά­ντες. Το 1995 η UNESCO καθιέ­ρω­σε την 23η Απρι­λί­ου ως ημε­ρο­μη­νία εορ­τα­σμού της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Βιβλί­ου επει­δή συμπί­πτει με τον θάνα­το και ενός άλλου κλα­σι­κού των διε­θνών γραμ­μά­των: του Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ. Ο Σαίξ­πηρ και ο Θερ­βά­ντες πέθα­ναν στις 23 Απρι­λί­ου του 1616 και το γεγο­νός αυτό προσ­δί­δει ιδιαί­τε­ρη συμ­βο­λι­κή βαρύ­τη­τα στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα Βιβλί­ου, που καλεί τους νέους να ανα­κα­λύ­ψουν την από­λαυ­ση της ανά­γνω­σης, συνει­δη­το­ποιώ­ντας το μέγε­θος της συμ­βο­λής της στην κοι­νω­νι­κή και την πολι­τι­στι­κή ανά­πτυ­ξη της ανθρωπότητας.

Στην Κατα­λο­νία, την ημέ­ρα αυτή εορ­τά­ζε­ται η Μέρα των Βιβλί­ων και των Ρόδων, μία τοπι­κή γιορ­τή έρω­τα, που συν­δυά­ζε­ται με την εορ­τή του προ­στά­τη της περιο­χής, Αγί­ου Γεωρ­γί­ου. Με το σύν­θη­μα «Ένα τρια­ντά­φυλ­λο για την αγά­πη, ένα βιβλίο για πάντα», ο άνδρας θα χαρί­σει στην αγα­πη­μέ­νη του ένα τρια­ντά­φυλ­λο κι αυτή θα του το αντα­πο­δώ­σει με ένα βιβλίο.

Υπάρ­χει και η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Παι­δι­κού Βιβλί­ου εορ­τή που γιορ­τά­ζε­ται κάθε χρό­νο στις 2 Απρι­λί­ου. Καθιε­ρώ­θη­κε από την Ι.Β.Β.Υ., τη Διε­θνή Οργά­νω­ση Βιβλί­ων για τη Νεό­τη­τα, το 1966, ημέ­ρα των γενε­θλί­ων του γνω­στού Δανού παρα­μυ­θά Χανς Κρί­στιαν Άντερ­σεν (2 Απρι­λί­ου 1805) και σκο­πός της είναι να εμπνεύ­σει στα παι­διά την αγά­πη για το διά­βα­σμα και να κατευ­θύ­νει την προ­σο­χή των μεγα­λυ­τέ­ρων στο παι­δι­κό βιβλίο. Ο ετή­σιος αυτός εορ­τα­σμός βοη­θά­ει στην καλ­λιέρ­γεια της φιλα­να­γνω­σί­ας και κεντρί­ζει το ενδια­φέ­ρον των παι­διών και των νέων για τα βιβλία.

ℹ️  O LANE SMITH είναι Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και εικο­νο­γρά­φος, βρα­βευ­μέ­νος με το βρα­βείο Caldecott Honor Medal για το βιβλίο του Grandpa Green (0 πρά­σι­νος παπ­πούς). Ως εικο­νο­γρά­φος, συνερ­γά­στη­κε με το συγ­γρα­φέα Jon Scieszka στα βιβλία The Stinky Cheese Man (Ο βρο­με­ρός Τυράν­θρω­πος), The True Story of the 3 Little Pigs (Τα τρία γου­ρου­νά­κια: Η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία), Maths Curse (Η κατά­ρα των Μαθη­μα­τι­κών) και Science Verse (Στί­χοι επι­στη­μών). Το βιβλίο του It’s a book (είναι βιβλίο) ήταν στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times για πάνω από έξι μήνες. Εκτός από το ιδιαί­τε­ρο χιού­μορ που τα χαρα­κτη­ρί­ζει, τα βιβλία του συχνά κρύ­βουν ανα­φο­ρές σε άλλα βιβλία ή σκέ­ψεις για το… τι τελι­κά ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ.

Το διάβασμα κάνει καλό στην υγεία

Το διά­βα­σμα συντε­λεί απο­φα­σι­στι­κά στη γλωσ­σι­κή, συναι­σθη­μα­τι­κή και γνω­στι­κή ανά­πτυ­ξη κάθε παι­διού. Η μεγα­λό­φω­νη ανά­γνω­ση είναι, μαζί με άλλες πρα­κτι­κές, ένας απλός και απο­τε­λε­σμα­τι­κός τρό­πος στή­ρι­ξης των παι­διών από τους πρώ­τους μήνες της ζωής τους. Παι­διά που έχουν κατα­κτή­σει την ευκο­λία στο διά­βα­σμα εκφρά­ζουν πιο εύκο­λα τα συναι­σθή­μα­τά τους, πράγ­μα που έχει ευερ­γε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στην ψυχι­κή τους ισορ­ρο­πία. Πολ­λές καλές συνή­θειες που ανα­πτύσ­σουν γύρω από το διά­βα­σμα θα τα συνο­δεύ­σουν αργό­τε­ρα στην ενή­λι­κη ζωή τους.

 

Ως γονιός μπο­ρεί­τε να βοη­θή­σε­τε το παι­δί σας να καλ­λιερ­γή­σει κάποιες καλές πρα­κτι­κές ανάγνωσης:

  • Δια­βά­ζε­τε στο παι­δί σας. Κάντε το διά­βα­σμα μέρος της καθη­με­ρι­νό­τη­τας. Ακό­μη κι αν το παι­δί σας φτά­σει σε μια ηλι­κία που μπο­ρεί να δια­βά­σει μόνο του, εξα­κο­λου­θή­στε να του διαβάζετε.
  • Είστε το σωστό πρό­τυ­πο; Δεν υπάρ­χει καλύ­τε­ρος τρό­πος να πεί­σε­τε το παι­δί σας να δια­βά­ζει από το να δια­βά­ζε­τε εσείς οι ίδιοι. Τίπο­τα δεν διδά­σκει πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά από το ίδιο το παράδειγμα.
  • Να επι­σκέ­πτε­στε τακτι­κά την τοπι­κή σας βιβλιο­θή­κη. Είναι μεγά­λη χαρά για ένα παι­δί να έχει τη δική του κάρ­τα μέλους σε μια βιβλιο­θή­κη και να πηγαί­νει τακτι­κά να δια­λέ­γει τα βιβλία που θέλει να δανει­στεί. Ίσως θελή­σε­τε να δια­μορ­φώ­σε­τε και μια ειδι­κή γωνιά ανά­γνω­σης στο σπίτι!
  • Αφορ­μές για διά­βα­σμα υπάρ­χουν παντού! Ενθαρ­ρύ­νε­τε το παι­δί σας να δια­βά­ζει ακό­μη κι αν δεν πρό­κει­ται για βιβλίο.
  • Περιο­ρί­στε την ώρα που περ­νά­ει μπρο­στά στις οθό­νες. Δημιουρ­γή­στε χρό­νο για διά­βα­σμα περιο­ρί­ζο­ντας το χρό­νο που περ­νά­ει το παι­δί σας παί­ζο­ντας βιντε­ο­παι­χνί­δια στον υπο­λο­γι­στή ή κοι­τά­ζο­ντας τηλεόραση.

© Lane Smith 2010 © για την ελλη­νι­κή γλώσσα:
Εκδό­σεις Καλει­δο­σκό­πιο, Αθή­να 2013

  • Στέλ­νει μηνύματα;
  • Μπλ0Γκάρει;
  • Σκρ0Λάρει;
  • Συν­δέ­ε­ται Ασύρ­μα­τα στο ίντερ­νετ; ΤουϊΤάρει;

είναι Βιβλίο

Στην επο­χή των ψηφια­κών βιβλί­ων, ο Lane Smith παίρ­νει το μέρος του έντυ­που λόγου, σ’ έναν σπαρ­τα­ρι­στό διά­λο­γο ανά­με­σα σε μια βιβλιό­φι­λη μαϊ­μού κι ένα γάι­δα­ρο που είναι άσος στις νέες τεχνολογίες.

«Ναι, είναι βιβλίο. Είναι όμως και ένα εξαί­ρε­το δείγ­μα αφή­γη­σης, εικο­νο­γρά­φη­σης και χιού­μορ. Με άλλα λόγια, είναι ένα βιβλίο του Lane Smith».
 .                                   Philip Nel, Kansas State University

ekdoseis atexnos banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο