Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέλνουν οι ΗΠΑ 5000 στρατιώτες στην Κολομβία για να επιτεθούν στην Βενεζουέλα;

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Αινιγματικά λόγια στο μπλοκ του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ για την Βενεζουέλα

«Όλες οι εκδο­χές βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι». Έτσι απα­ντά ο Λευ­κός Οίκος, μετα­δί­δει το Reuters, στην ερώ­τη­ση αν οι ΗΠΑ,  ετοι­μά­ζο­νται να παρέμ­βουν στρα­τιω­τι­κά στην Βενε­ζου­έ­λα. Αντί για απά­ντη­ση ο σύμ­βου­λος Ασφα­λεί­ας τους έδει­ξε το μπλο­κά­κι του.

Το ερώ­τη­μα προ­έ­κυ­ψε όταν ο Σύμ­βου­λος Ασφα­λεί­ας, σε συνέ­ντευ­ξη τύπου, χθές Δευ­τέ­ρα 28/1, σήκω­σε ψηλά το μπλοκ σημειώ­σε­ων και το έδει­ξε στους δημοσιογράφους.

Η συνέ­ντευ­ξη έγι­νε για να ανα­κοι­νω­θούν οι νέες κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της κρα­τι­κής εται­ρί­ας πετρε­λαί­ου της Βενε­ζου­έ­λας PDVSA.

Στην συνέ­ντευ­ξη πήραν μέρος ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών των ΗΠΑ Steve Mcnuchin και ο σύμ­βου­λος Ασφα­λεί­ας John Bolton.

Παρό­λο που ο John Bolton επί αρκε­τά λεπτά κρα­τού­σε ψηλά το μπλο­κά­κι του με την σημεί­ω­ση 5000 στρα­τιώ­τες στην Κολομ­βία, δεν του έγι­νε καμία ερώ­τη­ση για το θέμα.

Ο John Bolton συνέ­χι­σε απτό­η­τος να εξη­γεί πως ο πρό­ε­δρος ήταν σαφής, καμία λύση δεν απο­κλεί­ε­ται, όταν ρωτή­θη­κε για πιθα­νή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα.

Ο Λευ­κός Οίκος μετά από λίγο απέ­στει­λε μέιλ στον Τύπο όπου επα­να­λαμ­βά­νει ότι «ισχύ­ει ότι έχει πει ο Πρό­ε­δρος» χωρίς να διευ­κρι­νί­ζει αν εννο­ού­σε και στρα­τιω­τι­κή επέμβαση.

venez

Ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας Carlos Holmes δηλώ­νει επί του θέμα­τος πως δεν μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει τι εννο­εί ο Bolton.

«Η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας θα συνε­χί­σει να αντι­δρά πολι­τι­κά και διπλω­μα­τι­κά ώστε η δημο­κρα­τι­κή τάξη να επα­νέλ­θει στην Βενε­ζου­έ­λα» συνε­χί­ζει, όπως μετα­δί­δει το ΑΡ.

Ο Μαδού­ρο με νέα παρέμ­βα­ση το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη κατη­γο­ρεί τις ΗΠΑ πως προ­σπα­θούν να κλέ­ψουν την θυγα­τρι­κή εται­ρία Citgo, δια­κι­νη­τή και εμπο­ρι­κό εκπρό­σω­πο της κρα­τι­κής εται­ρί­ας πετρε­λαί­ου PDVSA. (Σχε­τι­κά έχει ανα­φερ­θεί το ΑΤΕΧΝΩΣ).

«Θα προ­σφύ­γω στην Δικαιο­σύ­νη για να αντι­με­τω­πί­σω αυτές τις προ­σπά­θειες» δηλώ­νει ο Μαδού­ρο, μετα­δί­δει το ΤΤ.

Ακό­μη και να πρό­κει­ται για προ­σπά­θεια εκφο­βι­σμού, φαί­νε­ται πως οι ΗΠΑ θα συνε­χί­σουν τις προ­κλή­σεις και τις επεμ­βά­σεις μέχρι τέλους. Είτε για να γονα­τί­σουν τον Μαδού­ρο μέσω συμ­βι­βα­σμών, ώστε να μπούν οι αμε­ρι­κά­νι­κες εται­ρί­ες στα πετρέ­λαια της Βενε­ζου­έ­λας είτε να επι­τε­θούν κατά μέτω­πον, μέσω των συμ­μά­χων τους για να τον ανα­τρέ­ψουν. Σε κάθε περί­πτω­ση τα βάρη πέφτουν στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού της Βενε­ζου­έ­λας που πρέ­πει να πάρει την υπό­θε­ση στα χέρια του, απα­ντώ­ντας στις παρεμ­βά­σεις του Ιμπε­ρια­λι­σμού να απαλ­λα­γεί και από το σύστη­μα που ανα­πα­ρά­γει την εκμετάλλευση.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο