Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στέρεες θέσεις

«Τα αλλά­ζει όλα», «αχαρ­το­γρά­φη­τα νερά», «κάθε μέρα εκπλή­ξεις» και άλλα παρό­μοια γρά­φο­νται για τον νέο πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με ομο­βρο­ντία παρου­σιά­ζουν τον Κασ­σε­λά­κη ως κάτι …ανα­πά­ντε­χο, που φέρ­νει έναν «νέο ΣΥΡΙΖΑ», σε σχέ­ση με τον «παλιό». Από την άλλη, διά­φο­ρα ηγε­τι­κά μέχρι σήμε­ρα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ «ξεσπα­θώ­νουν» ότι κιν­δυ­νεύ­ει η αρι­στε­ρή φυσιο­γνω­μία του κόμ­μα­τός τους! Ακού­γο­ντας τα στε­λέ­χη που πλαι­σιώ­νουν τον νέο αρχη­γό, βέβαια, το τοπίο ξεκα­θα­ρί­ζει κάπως. Για παρά­δειγ­μα, η νέα εκπρό­σω­πος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δια­βε­βαί­ω­νε χθες ότι δεν έγι­νε και καμιά «παρ­θε­νο­γέ­νε­ση». Οτι στις πρό­σφα­τες εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές «δεν αντι­πα­ρα­τέ­θη­καν πολι­τι­κά προ­γράμ­μα­τα», ότι απλά «έχου­με να κάνου­με με μια προ­βο­λή προ­σώ­πων για τη θέση του προ­έ­δρου», καθώς όπως είπε «οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι στέ­ρε­ες και εμπλου­τί­ζο­νται. Πάνω σε αυτές ήρθε ο Κασ­σε­λά­κης…». Φρό­ντι­σε μάλι­στα να απο­σα­φη­νί­σει ακό­μα καλύ­τε­ρα ποιες είναι αυτές οι «στέ­ρε­ες θέσεις», ξεχω­ρί­ζο­ντας τα εξής: Πρώ­τον, την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και τις «μεγά­λες επι­τυ­χί­ες» (βλέ­πε ΝΑΤΟι­κή Συμ­φω­νία των Πρε­σπών και «Στρα­τη­γι­κός Διά­λο­γος» με τις ΗΠΑ). Δεύ­τε­ρον, τα Εργα­σια­κά (βλέ­πε νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, ποι­νι­κο­ποί­η­ση της απερ­γί­ας κ.λπ.). Και, τρί­τον, το περι­βό­η­το δημο­σιο­νο­μι­κό …«μαξι­λά­ρι», που μαζεύ­τη­κε από τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα στην πλά­τη του λαού. Τα παρα­πά­νω έχουν τις υπο­γρα­φές όλων των μέχρι πρό­τι­νος υπο­ψη­φί­ων για την προ­ε­δρία του ΣΥΡΙΖΑ και των ηγε­τι­κών στε­λε­χών του, που τα παρα­δί­δουν στον Κασ­σε­λά­κη ως πολύ­τι­μη παρα­κα­τα­θή­κη. Ε, με τέτοιες «στέ­ρε­ες βάσεις», με περ­γα­μη­νές δηλα­δή στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, είναι δυνα­τόν να γίνε­ται λόγος για «αχαρ­το­γρά­φη­τα νερά»; Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χαρ­το­γρα­φη­μέ­νη και προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη, φτά­νο­ντας στη σημε­ρι­νή εξέ­λι­ξη, που δικαί­ως προ­κα­λεί ανα­γού­λα σε όσους ακό­μα νιώ­θουν αρι­στε­ροί και προοδευτικοί.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο