Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκτορας Μποτρίνι: Στην κουζίνα μου είναι όλοι (σ.σ. ζεματισμένες) Παναγίες!!! — Με τηλεοπτικό αέρα διαψεύδει το βασανισμό

«Στην κου­ζί­να μου είναι όλοι Πανα­γί­ες» δήλω­σε ο τηλε­μά­γει­ρας Εκτο­ρας Μπο­τρί­νι και δε θα αμφι­βάλ­λα­με καθό­λου πως με το ζεμα­τι­στό λάδι να καί­ει τη σάρ­κα των σύγ­χρο­νων δού­λων, ουδείς μάγει­ρας θα τολ­μού­σε να σηκώ­σει τα μάτια από το πάτωμα.

Δεν υπάρ­χουν αυτά που καταγ­γέλ­λο­νται απα­ντά ο τηλε­α­στέ­ρας Εκτο­ρας Μπο­τρί­νι στην επώ­νυ­μη καταγ­γε­λία του 19χρονου μαθη­τευό­με­νου μάγει­ρα, λέγο­ντας πως «στις κου­ζί­νες υπάρ­χουν εντά­σεις, συμ­βαί­νουν ατυ­χή­μα­τα», αλλά οι καταγ­γε­λί­ες δεν είναι αλη­θείς — «Όταν είμαι εγώ στην κου­ζί­να όλοι είναι Πανα­γί­ες», συμπλη­ρώ­νει. Μια παραλ­λα­γή των ισχυ­ρι­σμών του βια­στή. «Δε φταίω εγώ, αυτή με προκάλεσε».

«Αυτή είναι οι κανο­νι­κό­τη­τα» απα­ντούν νέα παι­διά που κυνή­γη­σαν το όνει­ρό τους και πίστε­ψαν ότι δου­λεύ­ο­ντας για επώ­νυ­μους σεφ θα το υλο­ποιού­σαν. «Η λεκτική,ψυχική,συναισθηματική κ σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, σωμα­τι­κή κακο­ποί­η­ση στις κου­ζί­νες είναι κανο­νι­κό­τη­τα» γρά­φει στο facebook γυναί­κα που δού­λε­ψε για χρό­νια στο χώρο της εστί­α­σης.

«Κλω­τσιές στα πόδια, μπου­νιές στο στή­θος, ύβρεις, χυδαιο­λο­γί­ες, απει­λές, κάψι­μο στο σώμα με καυ­τό λάδι και πυρα­κτω­μέ­να στην πλά­κα της κου­ζί­νας μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να» κατήγ­γει­λε ο 19χρονος μαθη­τευό­με­νος μάγει­ράς στο εστια­τό­ριο του Εκτο­ρα Μποτρίνι.

«Ένας άνθρω­πος που δεν είναι ευχα­ρι­στη­μέ­νος σε μία επι­χεί­ρη­ση σηκώ­νε­ται και φεύ­γει» απα­ντά με το κυνι­σμό όλω των παρά­σι­των που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται όνει­ρα και ανά­γκες και ασκούν κάθε μορ­φής βία. Άλλω­στε η εκμε­τάλ­λευ­ση και η βία (εντα­τι­κο­ποί­η­ση κλπ) είναι η θεσμο­θε­τη­μέ­νη κανο­νι­κό­τη­τα με την υπο­γρα­φή και της εργο­δο­τι­κής ΓΣΕΕ και την ευθύ­νη των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν τον τόπο.

Ο νεα­ρός μάγει­ρας, έπρα­ξε αυτό που έπρε­πε. Μας έδει­ξε την κανο­νι­κό­τη­τα της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Δου­λειά 12 — 13 ώρες, ψίχου­λα για αμοι­βές, καψό­νια, άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας, έλλει­ψη μέτρων ασφάλειας…

Ο Εκτο­ρας Μπο­τρί­νι, το έπια­σε το νόη­μα, και αφού είδε ότι τον «παίρ­νει» στην tv να παί­ζει με τα όνει­ρα των παι­διών, έκα­νε την κου­ζί­να του εφιαλτική…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο