Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στήνουν «διαδηλωτοδικεία»: Καλούν σε δίκη την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για παραβίαση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων!

Ως κατη­γο­ρού­με­νη σε δίκη για παρα­βί­α­ση του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων κλή­θη­κε η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, όπως φαί­νε­ται στο κλη­τή­ριο θέσπι­σμα που της κοινοποιήθηκε. 

Συγκε­κρι­μέ­να, η Αφρ. Ρέτζιου κατη­γο­ρεί­ται ότι στη συγκέ­ντρω­ση υγειο­νο­μι­κών μπρο­στά από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, στις 24/9/20, αρνή­θη­κε «να συμ­μορ­φω­θεί με τις υπο­δεί­ξεις τους (σ.σ. των αστυ­νο­μι­κών)», «όταν της υπε­βλή­θη σύστα­ση να μην κατα­λά­βουν οι δια­δη­λω­τές το οδόστρωμα».

Ακό­μα, η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ κατη­γο­ρεί­ται ότι αρνή­θη­κε να δηλώ­σει τα στοι­χεία της στις αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

Σημειώ­νε­ται ότι πρό­κει­ται για την πρώ­τη δίκη με βάση τον αντι­δρα­στι­κό και αυταρ­χι­κό νόμο που αφο­ρού­σε την απα­γό­ρευ­ση και κατα­στο­λή κινη­το­ποι­ή­σε­ων των υγειο­νο­μι­κών και άλλων εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας.

ΚΚΕ: Καταγγέλλει τα “διαδηλωτοδικεία” και την παραπομπή τη​ς προέδρου της ΟΕΝΓΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την παρα­πο­μπή σε δίκη της προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ και στε­λέ­χους του ΚΚΕ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του Κόμ­μα­τος αναφέρει:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την παρα­πο­μπή σε δίκη, στις 28/11/2022, της προ­έ­δρου της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών και στε­λέ­χους του ΚΚΕ, Αφρο­δί­της Ρέτζιου, κατη­γο­ρού­με­νη για παρα­βί­α­ση του νόμου “Χρυ­σο­χο­ΐ­δη”, δηλα­δή του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, αλλά και για­τί “αρνή­θη­κε να συμ­μορ­φω­θεί με τις υπο­δεί­ξεις”, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρει το κλη­τή­ριο θέσπισμα.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη δίκη με βάση τον αντι­δρα­στι­κό και αυταρ­χι­κό αυτό νόμο που αφο­ρού­σε την απα­γό­ρευ­ση και κατα­στο­λή κινη­το­ποι­ή­σε­ων των υγειο­νο­μι­κών κι άλλων εργα­ζο­μέ­νων για μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας.

Ο χρό­νος που μεθο­δεύ­ε­ται μια τέτοια δίκη προ­φα­νώς δεν είναι τυχαί­ος. Επι­διώ­κει να στεί­λει ένα μήνυ­μα τρο­μο­κρά­τη­σης και “συμ­μόρ­φω­σης” των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού απέ­να­ντι σε μια πολι­τι­κή που τον ματώ­νει καθημερινά.

Καλού­με τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και όλους τους μαζι­κούς λαϊ­κούς φορείς να κατα­δι­κά­σουν τα νέα “δια­δη­λω­το­δι­κεία” που στή­νο­νται και να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την ακύ­ρω­ση αυτού του αντι­δρα­στι­κού νομοθετήματος».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο