Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στήριξη και αλληλεγγύη στο ΚΚ Τουρκίας

Με κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους 20 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, ανά­με­σά τους και το ΚΚΕ, εκφρά­ζουν τη στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη τους στο ΚΚ Τουρ­κί­ας, που το αστι­κό κρά­τος απα­γό­ρευ­σε τη συμ­με­το­χή του στις επι­κεί­με­νες εκλογές.

Στην ανα­κοί­νω­ση σημειώνουν:

«Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που υπο­γρά­φου­με παρα­κά­τω, κατα­δι­κά­ζου­με με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο την τετε­λε­σμέ­νη από­φα­ση της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης να απα­γο­ρεύ­σει στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας να συμ­με­τά­σχει στις εκλο­γές της 24ης Ιούνη.

Καλού­με τον λαό να αρνη­θεί να εκλέ­ξει ανά­με­σα στον έναν ή άλλο δια­χει­ρι­στή του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Τον καλού­με να ψηφί­σει τους ανε­ξάρ­τη­τους υπο­ψη­φί­ους της πλατ­φόρ­μας “Αυτή η κοι­νω­νι­κή τάξη πρέ­πει να αλλά­ξει” και να σηκώ­σουν τη σημαία του σοσια­λι­σμού πριν και μετά τις εκλο­γές. Μην αφή­σε­τε την αστι­κή τάξη να καθο­ρί­ζει το μέλ­λον σας.

Εκφρά­ζου­με τη συντρο­φι­κή μας στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη σε όλους τους ανε­ξάρ­τη­τους υπο­ψη­φί­ους που συμ­με­τέ­χουν στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές με την πλατ­φόρ­μα “Αυτή η κοι­νω­νι­κή τάξη πρέ­πει να αλλά­ξει”, που έχει ανα­λά­βει την υπευ­θυ­νό­τη­τα να είναι η φωνή και ελπί­δα της εργα­τι­κής τάξης της Τουρκίας».

Τα κόμ­μα­τα που υπο­γρά­φουν είναι:

ΚΚ Βρα­ζι­λί­ας, ΚΚΕ, Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα, ΚΚ Ινδί­ας, ΚΚ Ινδί­ας (Μαρ­ξι­στι­κό), Του­ντέχ (Κόμ­μα των μαζών του Ιράν), Ιορ­δα­νι­κό ΚΚ, Λιβα­νέ­ζι­κο ΚΚ, ΚΚ Μεξι­κού, ΚΚ Πακι­στάν, Παλαι­στι­νια­κό ΚΚ, Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσί­ας, ΚΚ Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κό ΚΚ, ΚΚ Ισπα­νί­ας, ΚΚ Λαών Ισπα­νί­ας, ΚΚ Λαών Ισπα­νί­ας, Συρια­κό ΚΚ, ΚΚ Ουκρα­νί­ας, ΚΚ Βενεζουέλας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο