Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας τα 80 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στα­γό­να στον ωκε­α­νό της ακρί­βειας στα καύ­σι­μα είναι το «Fuel Pass 2» αφού η επι­δό­τη­ση για ΙΧ είναι 80 ευρώ για τρεις μήνες, δηλα­δή για 0,88 λεπτά την ημέ­ρα όταν η αμό­λυ­βδη «τρέ­χει» με σχε­δόν 2,40 ευρώ το λίτρο!!!

Για μια ακό­μα φορά δεν προ­κύ­πτει ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών εισο­δη­μά­των από τις ανα­κοι­νώ­σεις που έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός από τη συνε­δρί­α­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου καθώς όπως ο ίδιος είπε η επι­δό­τη­ση είναι 0,44 λεπτά για 180 λίτρα βενζίνης…

Όπως είπε το «Fuel Pass 2» είναι για τους μήνες Ιού­λιο, Αύγου­στο και Σεπτέμ­βριο και η επι­δό­τη­ση συνο­λι­κά για τους μήνες αυτούς είναι 80 ευρώ για τα ΙΧ και 60 ευρώ για τα δίκυ­κλα. Στα νησιά η επι­δό­τη­ση θα είναι 100 για ΙΧ και 70 ευρώ για τα δίκυ­κλα. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι για τους ίδιους μήνες επε­κτεί­νε­ται η κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση του πετρε­λαί­ου κίνη­σης και ότι τον Αύγου­στο θα γίνει η επι­στρο­φή φόρου στους Αγρό­τες για το πετρέλαιο.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η ανα­κοί­νω­ση του «Fuel Pass 2» έγι­νε μετά τη φετι­νή εσπευ­σμέ­νη είσπρα­ξη του χαρα­τσιού του ΕΝΦΙΑ από τον Μάη που αύξη­σε τα κρα­τι­κά έσο­δα. Δηλα­δή η επι­δό­τη­ση είναι μέρος του χαρα­τσιού που πλή­ρω­σε ο λαός…

Είναι βέβαιο ότι και το «Fuel Pass 2» θα εξα­φα­νι­σθεί πριν καν εμφα­νι­σθεί, όπως έγι­νε και με το πρώ­το, ενώ η συνε­χής ανα­κοί­νω­ση ημί­με­τρων δεί­χνει πως η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να ισορ­ρο­πή­σει μετα­ξύ της προ­τε­ραιό­τη­τάς της, αυτής της δημο­σιο­νο­μι­κής στα­θε­ρό­τη­τας για να μην υπάρ­ξει θέμα με τα κέρ­δη των ομί­λων, και της καλ­λιέρ­γειας εντυ­πώ­σε­ων ότι νοιά­ζε­ται για το λαϊ­κό εισό­δη­μα λόγω …εκλο­γών.

Πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση μπο­ρεί να προ­κύ­ψει με την κατάρ­γη­ση των Ειδι­κών Φόρων Κατα­νά­λω­σης στα καύ­σι­μα και άλλων ανά­λο­γων μέτρων για την ακρί­βεια παντού, κάτι που η κυβέρ­νη­ση δεν απο­δέ­χε­ται για να μην υπάρ­ξει πρό­βλη­μα στα έσο­δα του κρα­τι­κού προϋπολογισμού.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο