Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας — Θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το Σάββατο

Γενι­κά καλός και­ρός θα επι­κρα­τή­σει κατά τις επό­με­νες ημέ­ρες, μόνο με τοπι­κές νεφώ­σεις, περιο­ρι­σμέ­νη μεσημ­βρι­νή αστά­θεια με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά ηπει­ρω­τι­κά και μέτριους άνε­μους στο Αιγαίο.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει στα­δια­κή άνο­δο έως το Σάβ­βα­το 14/5, οπό­τε στα ηπει­ρω­τι­κά θα ξεπε­ρά­σει κατά τόπους τους 30 βαθ­μούς Κελσίου.

Στην Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Πάτρα η θερ­μο­κρα­σία ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει τους 28–29 βαθ­μούς, ενώ στη Λάρι­σα τους 31–32 βαθμούς.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο