Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταθερά πάνω από 900.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη χώρα μας

Σε 921.647 ανέρ­χο­νται οι εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στη χώρα μας (ανα­ζη­τού­ντες και μη ανα­ζη­τού­ντες εργα­σία), τον Ιού­νη του 2022, σύμ­φω­να με τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία της Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας Απα­σχό­λη­σης (ΔΥΠΑ), πρώ­ην ΟΑΕΔ.

Συγκε­κρι­μέ­να, το σύνο­λο των εγγε­γραμ­μέ­νων ανέρ­γων, με κρι­τή­ριο την ανα­ζή­τη­ση εργα­σί­ας (ανα­ζη­τού­ντων εργα­σία), για τον μήνα Ιού­νιο 2022, ανήλ­θε σε 914.706 άτο­μα. Από αυτά 515.202 (ποσο­στό 56,32%) είναι εγγε­γραμ­μέ­να στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρο­νι­κό διά­στη­μα ίσο ή και περισ­σό­τε­ρο των 12 μηνών και 399.504 (ποσο­στό 43,68%) είναι εγγε­γραμ­μέ­να στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρο­νι­κό διά­στη­μα μικρό­τε­ρο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρ­χο­νται σε 306.957 (ποσο­στό 33,56%) και οι γυναί­κες ανέρ­χο­νται σε 607.749 (ποσο­στό 66,44%).

Επί­σης, το σύνο­λο των εγγε­γραμ­μέ­νων λοι­πών “μη ανα­ζη­τού­ντων εργα­σία”, για τον μήνα Ιού­νη 2022, ανήλ­θε σε 6.941 άτο­μα. Οι άνδρες ανέρ­χο­νται σε 2.582 (ποσο­στό 37,20%) και οι γυναί­κες σε 4.359 (ποσο­στό 62,80%).

Το σύνο­λο των επι­δο­τού­με­νων ανέρ­γων για τον μήνα Ιού­νη 2022 ανέρ­χε­ται σε 104.966 άτομα.

Δηλα­δή το επί­δο­μα ανερ­γί­ας λαμ­βά­νει μόλις 1 στους 8 ανέργους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο